สุรินทร์แม่น้ำมูลเริ่มเเห้งเกกระทบเกษตร

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

เกษตรกรเลี้ยงปลาในกระชังแม่น้ำมูล อ.ชุมพลบุรี จ.สุรินทร์ หยุดเลี้ยงปลา ขณะที่อาชีพหาปลาตามแม่น้ำมูล ก็ได้รับผลกระทบไปด้วย หลังจากน้ำในแม่น้ำมูลแห้งขอด สถานการณ์ภัยแล้งใน จ.สุรินทร์ ขยายพื้นที่ออกไปอย่างต่อเนื่อง
โดยเฉพาะเกษตรกรที่อาศัยน้ำจากแหล่งน้ำธรรมชาติแม่น้ำมูล พื้นที่ อ.ชุมพลบุรี อ.ท่าตูม และ อ.รัตนบุรี ต้องประสบปัญกาแม่น้ำมูลแห้งขอด จนเห็นดอนทรายขาวโผล่ขึ้นกลางแม่น้ำเป็นช่วงๆ สาเหตุเนื่องจาก ฝายกักน้ำไม่สามารถกัก
เก็บน้ำได้ และสาเหตุสำคัญอีกประการคือ เกษตรกร 3 อำเภอดังกล่าว ทำนาปรังกันเป็นจำนวนมาก ซึ่งเป็นพื้นที่นอกเขตชลประทาน โดยเฉพาะ อ.ชุมพลบุรี ในขณะที่เกษตรกรปลูกข้าวนาปรังถึง 5,7908 ไร่ จึงต้องอาศัยการสูบน้ำจาก
แม่น้ำมูลเข้ามาในนาข้าว ทำให้แม่น้ำมูลแห้งขอด