ส.ว.เห็นชอบร่าง พ.ร.บ.เงินเดือนขรก.ครู

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

ที่ประชุมวุฒิสภามีมติเอกฉันท์ 71 เสียง เห็นชอบในวาระที่ 3 ของร่าง พ.ร.บ.เงินเดือน เงินวิทยฐานะ และ เงินประจำตำแหน่งข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ฉบับที่... พ.ศ... ซึ่งการพิจารณาร่าง พ.ร.บ. นี้ ใน 3 วาระของวุฒิสภา เป็นไปอย่างรวดเร็ว โดยมีการเสนอให้มีการตั้งคณะกรรมาธิการเต็มสภา โดยไม่มี ส.ว.คนใด ติดใจ หรือ ให้แก้ไขถ้อยคำในกฎหมายแม้แต่มาตราเดียว ขณะที่ภายในบริเวณรัฐสภา มีกลุ่มครูจากต่างจังหวัด มาร่วมฟังการพิจารณาของวุฒิสภาในครั้งนี้ด้วย สำหรับสาระสำคัญของร่าง พ.ร.บ.ฉบับนี้ คือ มาตราที่ 5 ได้กำหนดให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาปรับเงินเดือนขั้นต่ำสูง เงินวิทยฐานะ และเงินประจำตำแหน่งของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้มีความเหมาะสมยิ่งขึ้นตามความจำเป็นไม่เกินร้อยละ 10 ของเงินเดือน หลังจากนี้วุฒิสภาจะส่งร่าง พ.ร.บ.ที่ผ่านการพิจารณาจากวุฒิสภาให้สภาผู้แทนราษฎรรับทราบ และดำเนินการขึ้นทูลเกล้าทูลกระหม่อม ต่อไป