สุรินทร์จัดงานวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติ

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายธงชัย มุ่งเจริญพร นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ ประธานเปิดงานวันวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติ และพิธีทอดผ้าป่าสามัคคี ณ วัดศาลาลอย พระอารามหลวง อ.เมือง จ.สุรินทร์ นายเสริมศรี บุญมี ประธานชมรม นักวิทยุกระจายเสียง จ.สุรินทร์ กล่าวว่า กิจการวิทยุกระจายเสียงในประเทศไทย มีมาตั้งแต่ พ.ศ. 2470 โดยพระดำริของ พลเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าบุรฉัตรไชยากร กรมพระกำแพงเพ็ชร อัครโยธิน เสนาบดีกระทรวงพาณิชย์และคมนาคม พระองค์ทรงตั้งสถานีวิทยุกระจายเสียงขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2471 โดยสั่งเครื่องส่งกระจายเสียงคลื่นสั้นเข้ามาทดลอง และอยู่ในความควบคุมของช่างวิทยุ กรมไปรษณีย์โทรเลข ตั้งสถานีที่ตั้งทำการไปรษณีย์ ปากคลองโอ่งอ่าง ต.วัดบูรพา เป็นครั้งแรก ต่อมาเมื่อวันที่ 1 ม.ค. 2484 กรมโฆษณาการ ได้เปลี่ยนชื่อเป็น สถานีวิทยุกรุงเทพพญาไท และเปลี่ยนมาเป็นสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย ในปัจจุบัน