รมว.แรงงาน ลงพบผู้ประกอบการสงขลา

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

ที่หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลา นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน พร้อมคณะพบปะกับสภาอุตสาหกรรมและหอการค้า จ.สงขลา รวมทั้งผู้ประกอบการใน จ.สงขลา เพื่อรับทราบปัญหาในเรื่องของการขาดแคลนแรงงานในสถานประกอบการต่างๆ โดยเฉพาะในภาคอุตสาหกรรม ที่มีความจำเป็นจะต้องใช้แรงงานเป็นจำนวนมาก ซึ่งขณะนี้มีความต้องการแรงงานต่างด้าวกว่า 30,000 คน ที่ผ่านมามีแรงงานต่างด้าวจากประเทศพม่า กัมพูชาและประเทศลาว ที่ได้รับใบอนุญาตทำงาน จำนวน 35,050 คน แต่ยังไม่เพียงพอกับการขยายตัวของภาคอุตสาหกรรม โดยผู้ประกอบการใน จ.สงขลา ได้เสนอแนะในเรื่องของการแก้ไขกฎระเบียบ ให้มีการกระจายอำนาจในการออกใบทำงานไปยังส่วนภูมิภาค เนื่องจากการออกใบอนุญาตทำงานจากส่วนกลางล่าช้า ทำให้แรงงานต่างด้าวที่เข้ามาทำงานไม่สามารถทำงานได้ ซึ่งเป็นปัญหาที่ผู้ประกอบการทุกรายประสบอยู่ในขณะนี้ รวมทั้งขอให้จัดหาแรงงานต่างด้าวจากประเทศอื่น เข้ามาทำงานเพิ่มเติมนอกเหนือจากประเทศพม่า กัมพูชา และประเทศลาว โดยทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ได้รับข้อเสนอทั้งหมด เพื่อนำไปหาแนวทางแก้ไขในระดับกระทรวงต่อไป