นายกเปิดงานประชาฯประกันสังคมไทยเข้มแข็ง

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมสัมนา ปฏิบัติการประชาวิวัฒน์ ประกันสังคมไทยเข้มแข็ง พร้อมกล่าวปาฐกถาในหัวข้อ สร้างระบบความคุ้มครองและหลักประกันทางสังคมให้กับแรง
งานนอกระบบ โดย นายกรัฐมนตรี กล่าวว่า รัฐบาลได้ประกาศมอบของขวัญปีใหม่ 9 ข้อ ภายใต้แผนปฏิบัติการปฏิรูปประเทศไทย ครอบคลุมผู้มีรายได้น้อยและด้อยโอกาสทั่วประเทศ เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2554 ซึ่งสำนักงานประกันสังคม ได้รับมอบหมายให้ดำเนินการเกี่ยวกับการสร้างระบบความคุ้มครอง และหลักประกันทางสังคม ให้กับแรงงานนอกระบบ เพื่อให้แรงงานนอกระบบได้รับความคุ้มครองตามมาตรา 40 แห่งพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533 โดยมีสิทธิประโยชน์ 2 ทางเลือกคือ ทางเลือกที่ 1 จ่ายเงินสมทบ 100 บาท โดยประชาชนจ่าย 70 บาท รัฐบาลอุดหนุน 30 บาท จะได้รับสิทธิประโยชน์ 3 กรณี คือ เงินทดแทนการขาดรายได้ กรณีประสบอันตราย หรือ เจ็บป่วย กรณีทุพพลภาพ และกรณีเสียชีวิต ทางเลือกที่ 2 จ่ายเงินสมทบ 150 บาท ประชาชนจ่าย 100 บาท รัฐบาลอุดหนุนอีก 50 บาท จะได้รับสิทธิประโยชน์เช่นเดียวกับทางเลือกที่ 1 แต่เพิ่มสิทธิประโยชน์ กรณีบำเหน็จชราภาพ อีก 1 กรณี ทั้งนี้ ประชาชนที่สนใจสามารถสมัครและขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 40 ได้ ตั้งแต่วันที่ 1 พ.ค. นี้ เป็นต้นไป