ภัยแล้งคุกคามลำปาง-ไร่นาขาดน้ำ3,000ไร่

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายจำเริญ เครือต๊ะมา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังเงิน อำเภอแม่ทะ เปิดเผยว่า ในพื้นที่ตำบลวังเงิน ทั้ง 9 หมู่บ้าน ประชากร จะทำการเกษตร เป็นส่วนใหญ่ และในฤดูแล้งมีเกษตรกรปลูกพืชฤดูแล้งจำนวนมาก อาทิ พืชตระกูลถั่ว ข้าวโพด และปลูกกระเทียม โดยมีเกษตรกรเข้ามาขึ้นทะเบียนไว้ ร่วม 3,000 ไร่ โดยอาศัยแหล่งน้ำในลำห้วยแม่มาย เป็นแหล่งน้ำหลักในการทำการเกษตร ส่วนในช่วงฤดูแล้งที่กำลังย่างเข้ามา ทำให้แหล่งน้ำในลำห้วย เริ่มแห้งขอดลง และแหล่งน้ำในลำน้ำแม่จาง ซึ่งเป็นแหล่งสูบน้ำด้วยพลังไฟฟ้า เพียงแห่งเดียว ที่หล่อเลี้ยงพืชผลทางการเกษตรในพื้น ที่ก็เริ่มแห้งขอดลงเช่นกัน

เบื้องต้น องค์การบริหารส่วนตำบลวังเงิน ได้รายงานให้กับ อำเภอแม่ทะ พร้อมทั้งได้เตรียมรถบรรทุกน้ำ เพื่อออกแจกจ่ายให้กับประชาชน ที่ประสบปัญหาขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภค เพื่อเป็นการแก้ปัญหาในเบื้องต้น และจะได้จัดหาแหล่งน้ำ เพื่อใช้ในการทำการเกษตรต่อไป