ปภ. ประกาศภัยพิบัติภัยแล้งแล้ว 18 จว.

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายวิบูลย์ สงวนพงศ์ อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) กล่าวว่า ขณะนี้ มีจังหวัดประกาศเป็นพื้นที่ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน (ภัยแล้ง) แล้ว จำนวน 18 จังหวัด 155 อำเภอ 1,035 ตำบล 10,984 หมู่บ้าน ราษฎรเดือดร้อน 1,273,732 ครัวเรือน 4,936,218 คน แยกเป็น ภาคเหนือ 8 จังหวัด ได้แก่ กำแพงเพชร เชียงราย ลำพูน พะเยา อุตรดิตถ์ ลำปาง น่าน และนครสวรรค์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4 จังหวัด ได้แก่ อุดรธานี เลย หนองคาย และอุบลราชธานี ภาคกลาง 3 จังหวัด ได้แก่ ประจวบคีรีขันธ์ เพชรบุรี และสระบุรี ภาคตะวันออก 3 จังหวัด ได้แก่ ฉะเชิงเทรา ตราด และจันทบุรี

ทั้งนี้ ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ภัยแล้งสามารถติดต่อขอความช่วยเหลือได้ทาง สายด่วนนิรภัย 1784 ตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อประสานให้การช่วยเหลือโดยด่วนต่อไป