ปภ.ประกาศเขตภัยพิบัติภัยแล้งแล้ว13จว.

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายวิบูลย์ สงวนพงศ์ อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กล่าวว่า ขณะนี้มีจังหวัดประกาศเป็นพื้นที่ ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน (ภัยแล้ง) แล้ว จำนวน 13 จังหวัด 99 อำเภอ 642 ตำบล 6,730 หมู่บ้าน แบ่งเป็น ภาคเหนือ 4 จังหวัด ได้แก่ กำแพงเพชร เชียงราย ลำพูน และพะเยา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3 จังหวัด ได้แก่ อุดรธานี เลย และหนองคาย ภาคกลาง 3 จังหวัด ได้แก่ ประจวบคีรีขันธ์ เพชรบุรี และสระบุรี ภาคตะวันออก 3 จังหวัด ได้แก่ฉะเชิงเทรา ตราด และจันทบุรี ทั้งนี้ ประชาชนสามารถติดต่อขอความช่วยเหลือได้ทาง สายด่วนนิรภัย 1784 ตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อประสานให้การช่วยเหลือ
โดยด่วนต่อไป