สภามีมติเอกฉันท์ผ่านพรบ.ขึ้นเงินเดือนครู

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

ที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎร สมัยสามัญทั่วไป มีมติเป็นเอกฉันด้วยคะแนน 341 เสียง ผ่านร่างพระราชบัญญัติเงินเดือน เงินวิทยฐานะ และเงินประจำตำแหน่งข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาฉบับที่... พ.ศ. ... ในวาระ 3
ซึ่งคณะกรรมาธิการพิจารณาเสร็จแล้ว ทั้งนี้ สมาชิกส่วนใหญ่เห็นว่าควรมีการขึ้นเงินเดือนให้กับข้าราชการครู เพื่อเป็นขวัญกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ และสอดคล้องกับสภาวะเศรษฐกิจ

อย่างไรก็ตาม หลังจากนี้ จะนำร่างดังกล่าวเข้าสู่การพิจารณาของวุฒิสภา เพื่อขอมติว่าจะเห็นชอบกับร่างดังกล่าวหรือไม่ จากนั้น ที่ประชุมได้เริ่มการพิจารณา ร่างพระราชบัญญัติการบริหารจัดการที่ดินสงวนหวงห้ามของรัฐ พ.ศ. ... ซึ่งขณะกรรมาธิการพิจารณาเสร็จแล้ว