คลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

ที่สำนักงานองค์บริหารส่วน ต.เมืองคง อ.ราษีไศล จ.ศรีสะเกษ นายวินัย สิทธิมณฑล รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ ได้เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฏราชกุมาร เพื่อให้บริการแก่เกษตรกรในเขตพื้นที่ ต.เมืองคง อ.ราษีไศล โดยมีเกษตรกรมาเข้ารับบริการเป็นจำนวนมาก ซึ่งมีหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรกรและสหกรณ์ และสหกรณ์นำเจ้าหน้าที่ และคลินิกการเกษตรออกให้บริการแก่เกษตรกรในด้านต่างๆ เช่น คลินิกพืช จะให้คำแนะนำในการผลิตพืช วินิจฉัยโรคพืช การป้องกันและกำจัดโรคพืช คลินิกดิน จะให้คำแนะนำในเรื่องการปรับปรุงบำรุงดิน และการตรวจวิเคราะห์ดิน คลินิกปศุสัตว์ ให้คำแนะนำในเรื่องการเลี้ยงสัตว์และการตรวจรักษาโรคเบื้องต้น คลินิกประมง ให้คำแนะนำในเรื่องการทำประมงพื้นบ้าน และการเพาะเลี้ยงปลาน้ำจืด เป็นต้น

รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ กล่าวว่า ในการจัดโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฏราชกุมาร ในครั้งนี้ เพื่อเป็นการให้บริการแก่เกษตรกร ในการแก้ไขปัญหาด้านการผลิตผลทางการเกษตรกรรม เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของเกษตรกรในเขต ต.เมืองคง อ.ราษีไศล จ.ศรีสะเกษ ต่อไป