เครือข่ายยื่นขอให้แก้จัดสรรเงินกองทุน

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

ตัวแทนกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพชีวิตแรงงาน นำโดย น.ส.สุจิน รุ่งสว่าง นายเอนก จิรจิตอาทร ยื่นหนังสือต่อ น.พ.สุกิจ อัถโถปกรณ์ ส.ส.ตรัง พรรคประชาธิปัตย์ ในฐานะประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่าง พ.ร.บ.เงินทดแทนฉบับที่..พ.ศ... สภาผู้แทนราษฎร ขอให้มีการแก้ไขการจัดสรรเงินกองทุนเพื่อใช้เป็นค่าใช้จ่ายในการบำบัดรักษา และส่งเสริมฟื้นฟู สมรรถภาพในการทำงานของลูกจ้าง และกองทุนสวัสดิการเพื่อความปลอดภัยในการทำงาน จากเดิมร้อยละ 30 เป็นร้อยละ 50 เพื่อนำมาส่งเสริมความปลอดภัยในการทำงานให้ก้บลูกจ้าง ทั้งด้านอาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อม เนื่องจากสถิติลูกจ้างที่เกิดอันตรายจากการทำงาน มีจำนวนเพิ่มสูงขึ้น ส่งผลกระทบต่อคุณภาพในการทำงาน

ขณะที่ น.พ.สุกิจ กล่าวว่า ร่าง พ.ร.บ.เงินทดแทน ยังไม่ผ่านการพิจารณา โดยจะนำเข้าสู่ที่ประชุมในช่วงบ่ายของวันนี้ แต่จะผ่านหรือไม่นั้น ขึ้นอยู่กับเสียงส่วนใหญ่ของคณะกรรมาธิการด้วย