นายกแจงตั้งงบกลางปีใช้อย่างมีประสิทธิภาพ

นายกแจงตั้งงบกลางปีใช้อย่างมีประสิทธิภาพ
INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี แถลงหลักการและเหตุผลในการเสนอร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจำปีงบประมาณ 2554 วงเงินงบประมาณไม่เกิน 100,000 ล้านบาท ต่อที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎร โดยยืนยันถึงความจำเป็นในการตั้งงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม กว่า 15,000 ล้านบาท เพื่อดำเนินการฟื้นฟูช่วยเหลือ และแก้ไขปัญหาจากผลกระทบอันเนื่องมาจาก การเกิดภัยพิบัติ รวมถึง การจัดสวัสดิการสังคมให้ทั่วถึง ซึ่งแบ่งเป็น 3 ส่วน ได้แก่ การจัดสรรแผนงานฟื้นฟู และแก้ไขปัญหาผลกระทบจากภัยพิบัติ จำนวน 9,900 ล้านบาท การจัดสรรตามแผนงานสวัสดิการสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กว่า 4,940 ล้านบาท และการจัดสรรตามแผนงานส่งเสริมการกระจายอำนาจในการปกครองส่วนท้องถิ่น กว่า 1,017 ล้านบาท ขณะเดียวกัน ได้จัดสรรเป็นเงินชดเชยเงินคงคลัง กว่า 84,112 ล้านบาท

ทั้งนี้ นายกรัฐมนตรี ยืนยันว่า จะใช้เงินงบประมาณในการฟื้นฟูปัญหาของประชาชน อย่างมีประสิทธิภาพ