สภา ยังเริ่มถกงบฯ กลางปี ไม่ได้

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

การประชุมสภาผู้แทนราษฎรสมัยสามัญทั่วไป ที่มีวาระสำคัญ คือ การพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ประจำปีงบประมาณ 2554 ในวงเงิน 100,000 ล้านบาท ซึ่งตามกำหนดการจะต้องเริ่มขึ้นตั้งแต่เวลา 09.00 น. ที่ผ่านมา แต่ในขณะนี้องค์ประชุมยังไม่ครบ ดังนั้น นายชัย ชิดชอบ ประธานสภาผู้แทนราษฎร จึงให้ที่ประชุมมีการหารือกันก่อน โดยภายหลังเวลา 10.00 น. หากสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรยังเดินทางมาไม่ครบองค์ประชุม ตนก็จะดำเนินการเลื่อนวาระการพิจารณางบประมาณกลางปีไปสัปดาห์หน้า โดยสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ส่วนใหญ่ที่เดินทางมาร่วมประชุมแล้ว ก็ต่างหารือในประเด็นปัญหาการเกษตรและราคาผลผลิต รวมถึง ราคาสินค้าอุปโภค บริโภคที่เพิ่มสูงขึ้นในขณะนี้