กกต.ติวเข้มจนท.ด้านสืบสวนรับมือลต.ใหญ่

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายสมชัย จึงประเสริฐ กรรมการการเลือกตั้ง ด้านกิจการสืบสวนสอบสวนและวินิจฉัย เป็นประธานเปิดประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการเตรียมความพร้อม ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) ณ โรงแรมแรมระยอง รีสอร์ต อ.เมือง จ.ระยอง โดยเจ้าหน้าที่ กกต. ทั้งส่วนกลางและภูมิภาค เข้าร่วมประชุม 130 คน กำหนดประชุม ตั้งแต่วันที่ 14 -17 ก.พ. 2554 นี้ ทั้งนี้ การประชุมดังกล่าว มีวัตถุประสงค์ เพื่อจัดทำแผนปฏิบัติการเตรียมความพร้อมการเลือกตั้ง ส.ส. ในส่วนที่อยู่ในขอบเขต บทบาทหน้าที่ ความรับผิดชอบของด้านการสืบสวนสอบสวนและวินิจฉัย ให้มีความชัดเจนและเป็นรูปธรรม สามารถระบุผู้รับผิด
ชอบ หน้าที่ ขั้นตอนวิธีการปฏิบัติ การประสานงานตลอดจนการรายงานให้เป็นไปตามกรอบระยะเวลาที่กำหนด โดยการดำเนินการประชุม จะแบ่งออกเป็นกลุ่มย่อยตามหัวข้อที่เกี่ยวข้อง เช่น การกำหนดพื้นที่เป้าหมายหรือพื้นที่เฝ้าระวัง การปฏิบัติงานด้านการข่าว การประสานข้อมูลกับหน่วยงานอื่น การพัฒนาระบบฐานข้อมูลนักการเมือง การจัดชุดปราบปราม ชุดสืบสวนหาข่าว ชุด
ติดตาม การบริหารงานทั่วไป และงบประมาณ เป็นต้น