สุรินทร์ สั่งสำรวจพื้นที่ขาดแคลนน้ำ

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายยุทธนา วิริยะกิตติ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ กล่าวว่า ได้แจ้งให้ นายอำเภอ คำนวณความต้องการใช้น้ำของประชาชนในพื้นที่ และปริมาณน้ำในแหล่งน้ำสาธารณะ ในช่วง 120 วัน ระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ -พฤษภาคม 2554 เพื่อให้ทราบจุดที่มีปัญหาการขาดแคลนน้ำ และวางแผนในการให้การช่วยเหลือ โดยต้องพิจารณาจากแหล่งน้ำที่จะต้องใช้ ระยะทางการขนส่ง พร้อมประมาณการค่าใช้จ่ายในการดำเนินการและมอบหมายให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทำการซ่อมแซมถังน้ำกลาง ประจำหมู่บ้าน เพื่อเป็นจุดรับและแจกจ่ายน้ำประจำหมู่บ้าน ซึ่งการดูแลความเดือดร้อนของประชาชน จะต้องดำเนินการให้ทั่วถึง อย่าให้มีการร้องเรียน และให้ทุกอำเภอตรวจสอบสภาพอากาศ จากกรมอุตุนิยมวิทยาเป็นประจำทุกวัน เพื่อให้ทราบสภาวะอากาศ และประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนประชาชนอย่างทันท่วงที ส่วนสาธารณสุขจังหวัด จะต้องดูแลสุขภาพของประชาชนในช่วงหน้าแล้ง อาทิ โรคอุจจาระร่วง เป็นต้น ด้าน เกษตรจังหวัด จะต้องเตรียมการให้การช่วยเหลือ กรณีเกิดปัญหาจากการปลูกพืชในฤดูแล้ง ปัญหาโรคสัตว์ การจัดหาพืชอาหารสัตว์สำรองช่วงหน้าแล้ง การจัดเตรียมด้านเวชภัณฑ์สำหรับสัตว์ เป็นต้น และหากพื้นที่ใดประสบปัญหาภัยแล้ง ให้รีบแจ้งจังหวัด เพื่อประกาศเป็นพื้นที่ภัยพิบัติภัยแล้ง และเร่งรัดให้การช่วยเหลือ เพื่อบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนโดยเร่งด่วนต่อไป