กรมทรัพยากรฯยันพร้อมรับมือภัยแล้งปีนี้

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายปราณีต ร้อยบาง อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล กล่าวถึงสถานการณ์ภัยแล้งว่า จากนี้ไป อุณหภูมิจะสูงขึ้น อากาศร้อนอบอ้าวในหลายพื้นที่ ฝนตกน้อยลง ทำให้พื้นที่ขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภค กรมทรัพยากรน้ำบาดาล จึงได้กำหนดแนวทางบริหารจัดการน้ำเป็น 3 ระยะ คือ ก่อนเกิดภัยแล้ง ได้จัดชุดเจาะน้ำบาดาลในจังหวัดที่คาดว่าจะประสบภัยแล้ง 88 ชุด ทำความสะอาดบ่อน้ำบาดาล พร้อมรถบรรทุกน้ำ 95 คัน โดยมีศูนย์ข้อมูลสารสนเทศทรัพยากรน้ำบาดาล หาแหล่งน้ำบาดาลช่วยเหลือพื้นที่ขาดแคลนน้ำ โดยเฉพาะภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4 เขต เข้าไปช่วยเหลือประชาชนได้ทันที

กรมทรัพยากรน้ำบาดาล ยังได้เพิ่มสารไอโอดีนเข้าในระบบประปาบาดาล โดยมีกลุ่มเป้าหมายที่เด็กและเยาวชน เพื่อยกระดับสติปัญญาและการรับรู้ของเด็ก โดยเฉพาะปฐมวัย ซึ่งได้นำร่องไปแล้วที่จังหวัดอุบลราชธานี 3 แห่ง ปัจจุบันได้จัดทำน้ำดื่มสะอาดให้กับโรงเรียน 1,600 โรงเรียน ทั่วประเทศ ซึ่งจะดำเนินการเติมสารไอโอดีนให้กระจายทั่วประเทศ