คนกำแพงร่วมทำกระสอบทรายกั้นฝายใช้ตอนแล้ง

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

ที่ฝาย 5 กระดาน หมู่ที่ 7 ตำบลท่าขุนราม อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร ชาวบ้านจากหมู่ที่ 5,6,7,9,10 และ 11 ประมาณ 200 คน ได้มาช่วยกันก่อทรายใส่ถุงปุ๋ย นำลงไปกั้นที่บริเวณสันฝาย ซึ่งกั้นคลองสวนหมาก เพื่อยกระดับน้ำจากคลองสวนหมากให้สูงขึ้น เนื่องจากขณะนี้ ระดับน้ำในคลองสวนหมากลดลงจนแห้งขอด เหลือน้ำที่ไหลผ่านตัวฝายแค่เล็กน้อยเท่านั้น ทำให้พื้นที่ทางเกษตรในหมู่บ้านต่างๆ กว่า 20,000 ไร่ เริ่มมีปัญหาจากภัยแล้ง พืชไร่ อย่างเช่น นาข้าว ข้าวโพด และถั่วเหลือง กำลังขาดน้ำ จากการสอบถามชาวบ้านเปิดเผยว่า พื้นที่ดังกล่าว จะประสบปัญหาภัยแล้งทุกปี แต่ภัยแล้งปีนี้มาเร็วกว่าทุกครั้ง ระดับน้ำในคลองและบ่อบาดาลลดลงอย่างมาก จนแทบไม่พอใช้สำหรับการอุปโภค บริโภค และการเกษตร ดังนั้น จึงได้รวมตัวกันมานำกระสอบทรายกั้นฝาย เพื่อยกระดับน้ำให้สูงขึ้นอีก 50 ซ.ม. น้ำจะได้ไหลเข้าคลองส่งน้ำ ไปพื้นที่ทางการเกษตรตามหมู่บ้านต่างๆ ดังกล่าว และมีการตกลงกันระหว่างชาวบ้านที่อยู่ปากคลองกับปลายคลองว่า ให้สูบน้ำได้แค่ 3 วัน แล้วต้องงดสูบน้ำ 5 วัน เพื่อให้น้ำไหลไปถึงปลายคลอง เป็นการแบ่งสันปันน้ำใช้กันได้อย่างทั่วถึง