ระยองจัดงานวันสถาปนากองอส.รักษาดินแดน

ระยองจัดงานวันสถาปนากองอส.รักษาดินแดน
INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายธวัชชัย เทอดเผ่าไทย ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ในฐานะผู้บังคับการกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดระยอง เป็นประธานเปิดงานวันสถาปนากองกำลังอาสารักษาดินแดน ปีที่ 57 ซึ่งจัดขึ้น ณ ที่ว่าการ อ.บ้านค่าย จ.ระยอง ทั้งนี้ภายในงาน ได้จัดให้มีการมอบทุนแก่สมาชิกอาสารักษาดินแดน จ.ระยอง จำนวน 32 ทุน และจัดกิจกรรมสาธารณประโยชน์ นายธวัชชัย กล่าวว่า เนื่องในวันที่ 10 ก.พ.ของทุกปี เป็นวันสถาปนา กองอาสารักษาดินแดน ซึ่งกองบังคับการกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดระยอง ได้จัดให้มีกิจกรรมขึ้น เพื่อเป็นการระลึกถึงการก่อตั้งและบทบาทของสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนในอดีต รวมทั้งเป็นการเชิดชูเกียรติ และเป็นขวัญกำลังใจ ให้กับสมาชิก ที่ปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลือสังคมอยู่ในปัจจุบัน ทั้งนี้สมาชิกกองอาสารักษาดินแดน เป็นกองกำลังกึ่งทหาร ซึ่งอยู่ในบังคับบัญชาของฝ่ายปกครอง ซึ่งนับวันนี้ครบ 57 ปีแล้ว โดยบทบาทหน้าที่ เป็นกองกำลังประจำถิ่น ในการปราบปรามผู้ก่อการร้าย และรักษาความสงบเรียบร้อย แต่ในปัจจุบันสถานการณ์

ด้านการก่อการร้ายเปลี่ยนแปลงไป บทบาทของสมาชิก จึงปรับเปลี่ยนไปตามสถานการณ์ แต่ยังจะต้องปฏิบัติหน้าที่หลัก ตามพระราชบัญญัติกองอาสารักษาดินแดน พ.ศ.2497 คือ การรักษาความสงบเรียบร้อย บรรเทาภัยที่เกิดจากธรรมชาติ และการกระทำของข้าศึก การรักษาสถานที่สำคัญ การข่าว เป็นต้น และจะต้องปฏิบัติตามนโยบายของกองบัญชาการ ด้านต่างๆ เช่น การมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม การท่องเที่ยว การป้องกัน และการปราบปรามยาเสพติด หรือ ภารกิจอื่นๆ ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย