ผวจ.กาฬสินธุ์ร่วมพิธีคล้ายวัน อส.รด.

ผวจ.กาฬสินธุ์ร่วมพิธีคล้ายวัน อส.รด.
INN News

สนับสนุนเนื้อหา

ที่หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา จังหวัดกาฬสินธุ์ นายวิโรจน์ จิวะรังสรรค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ ในฐานะ ผู้บังคับการกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานในพิธีระลึกวันคล้ายวันสถาปนากองอาสารักษาดินแดน และชุมนุมผู้บังคับบัญชา เจ้าหน้าที่ และสมาชิก อส. เข้าร่วม ทั้ง 18 อำเภอ จำนวนกว่า 500 คน โดยผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้อ่านสาร จากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ในฐานะ ผู้บัญชาการกองอาสารักษาดินแดน ยังได้มอบประกาศนียบัตรกับเจ้าหน้าที่ ที่ปฏิบัติงานดีเด่น มอบทุนการศึกษา ให้แก่ บุตรสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน และให้โอวาทกแก่สมาชิก อส.รด.

นายวิโรจน์ กล่าวว่า ในปี 2554 จะเน้นให้กำลังของ อส.รด. ทั้ง 18 อำเภอ ปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลือและสนับสนุนฝ่ายปกครอง ทหารและตำรวจ ในด้านการรักษาความสงบเรียบร้อย การจัดระเบียบสังคม การป้องกันและปราบปรามยาเสพติด รวมทั้ง การให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ประสบสาธารณภัยต่าง ๆ และการให้บริการกับประชาชน ซึ่งเน้นการทำหน้าที่อย่างเข้มแข็งด้วยความเสียสละและจริงใจ และขอให้มีความภาคภูมิใจในการปฏิบัติหน้าที่