“วัฒนธรรมองค์กร” แบบใดที่โดนใจพนักงาน

“วัฒนธรรมองค์กร” แบบใดที่โดนใจพนักงาน

“วัฒนธรรมองค์กร” แบบใดที่โดนใจพนักงาน
แชร์เรื่องนี้
แชร์เรื่องนี้LineTwitterFacebook

การทำงานในองค์กรใด ๆ หากมีวัฒนธรรมองค์กรที่ดีก็ย่อมทำให้พนักงานรวมใจเป็นหนึ่งเดียวกันได้ ซึ่งจะส่งผลดีต่อบรรยากาศในการทำงานด้วย และนี่คือองค์ประกอบของวัฒนธรรมองค์กรที่ดีที่ Tonkit360 นำมาฝากกัน

มีการสื่อสารที่ดี
สิ่งสำคัญที่จะทำให้องค์กรหรือบริษัทมีบรรยากาศการทำงานในเชิงบวกได้ คือการสื่อสารที่ได้ประสิทธิภาพระหว่างบุคลากรในแผนกต่าง ๆ โดยเฉพาะผู้ที่มีตำแหน่งในระดับหัวหน้างาน หรือผู้จัดการที่ควรวางตัวให้เข้าถึงได้ง่าย เพื่อให้การสื่อสารระหว่างกันไม่เป็นอุปสรรค และควรจะให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์กับลูกน้องในการพัฒนาผลงานให้ดียิ่งขึ้น ขณะที่พนักงานด้วยกันเองก็ควรจะมีการสื่อสารกันตลอดเวลา เพื่อสร้างทัศนคติการทำงานในแบบเชิงรุก ไม่รอให้ปัญหาเกิดขึ้นก่อนแล้วค่อยแก้ไข นอกจากนี้ ต้องสื่อสารกันด้วยความสุภาพ และมีความชัดเจนในประเด็นที่พูดคุยกันด้วย

มีโอกาสในการเติบโต
พนักงานที่มุ่งมั่นในการทำงานต่างก็ต้องการความก้าวหน้าในอาชีพด้วยกันทั้งนั้น พวกเขาจึงต้องการได้รับโอกาสที่จะพัฒนาตนเองให้ดีขึ้น และได้เติบโตในหน้าที่การงาน หากบริษัทใดมีสภาพแวดล้อมในการทำงานเชิงบวก อาทิ มีการฝึกอบรมและสร้างเป้าหมายให้กับพนักงาน เพื่อก้าวไปสู่ตำแหน่งงานที่สูงขึ้น ก็จะเป็นแรงผลักดันในการทำงาน เพราะมองเห็นอนาคตที่ดีในองค์กรนั้น ๆ

มีวัฒนธรรมการทำงานร่วมกัน
การทำงานร่วมกันเป็นทีมเป็นสิ่งสำคัญที่ทำให้บริษัทเจริญเติบโตได้ หากในการทำงานแต่ละแผนกต่างส่งเสริมซึ่งกันและกัน ไม่ขัดขากันเอง พนักงานมีความสนิทสนมกัน ไว้เนื้อเชื่อใจกัน ก็จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน และสร้างบรรยากาศที่ดีในการทำงานได้ ซึ่งความสามัคคีในหมู่พนักงานจะส่งผลดีต่อองค์กร และส่งผลให้ทุกคนพร้อมร่วมใจกันทำงานเพื่อองค์กรอย่างเต็มที่

มีระบบการให้รางวัล
บริษัทที่มีระบบการให้รางวัลอย่างเป็นรูปธรรมกับพนักงาน เมื่อสามารถทำผลงานได้ดี และบรรลุตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ เป็นสิ่งที่จะช่วยสร้างขวัญและกำลังใจให้กับพนักงานได้ และทำให้พนักงานมุ่งมั่นในการทำงานยิ่งขึ้น เพราะผลตอบแทนขึ้นอยู่กับผลงานของแต่ละบุคคล ซึ่งนอกจากจะส่งผลดีต่อบริษัทแล้ว ก็ยังทำให้พนักงานรู้สึกว่าตนเองมีคุณค่าต่อองค์กรด้วย

สร้างค่านิยมในองค์กร
การสร้างค่านิยมในองค์กรในการมีจุดมุ่งหมายร่วมกันในการทำงาน ถือเป็นองค์ประกอบสำคัญที่ทำให้ธุรกิจหรือองค์กรเติบโตอย่างยั่งยืนได้ และทำให้พนักงานอยากมีส่วนร่วมในความสำเร็จ ซึ่งค่านิยมขององค์กรจะช่วยทำให้พนักงานเห็นภาพที่ชัดเจนในการทำงานให้บริษัท อีกทั้งยังช่วยยกระดับบริษัทให้เติบโตขึ้นด้วย ซึ่งผลการศึกษาจาก Deloitte เมื่อปี 2014 พบว่าบริษัทที่มีค่านิยมหลักในองค์กร มีจุดมุ่งหมายที่ชัดเจน จะมีระดับการเติบโตที่สูงกว่าบริษัทอื่น ๆ

แชร์เรื่องนี้
แชร์เรื่องนี้LineTwitterFacebook