อานิสงส์ของการเวียนเทียน

อานิสงส์ของการเวียนเทียน

อานิสงส์ของการเวียนเทียน
แชร์เรื่องนี้
แชร์เรื่องนี้LineTwitterFacebook

วันอาสาฬหบูชา เป็นวันสำคัญอีกวันหนึ่งของชาวพุทธอย่างเรา ซึ่งปีนี้ตรงกับวันที่ 11 กรกฎาคม 2557 และสิ่งหนึ่งที่ชาวพุทธพึงปฏิบัติในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา คือ "การเวียนเทียน"

ในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา ชาวพุทธอย่างเรานิยมจะไปทำบุญไหว้พระในตอนเช้าและเวียนเทียนในตอนเย็น ซึ่งในการเวียนเทียนนั้นนอกจากจะเป็นการไปเคารพบูชากราบไหว้ต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์แล้ว "อานิสงส์ของการเวียนเทียน" ถือเป็นอีกเรื่องราวที่ชาวสนุก!ดูดวงหลายคนอาจจะยังไม่เคยทราบมาก่อน และในวันอาสาฬหบูชานี้ใครที่กำลังจะเตรียมตัวไปเวียนเทียนลองมาดูอานิสงส์ของก่อนเวียนเทียนกันก่อนดีกว่าค่ะ

การเวียนเทียน การเวียนเทียน

การเวียนเทียน 3 รอบ การเวียนเราจะเวียนขวา ก็คือการเอาสิ่งที่เราเคารพไว้ด้านขวา เรียกว่าความเคารพต่อพระธาตุเจ้า การประทักษิณเราจะต้องตั้งปณิธาน การที่ให้เวียน 3 รอบนั้น เพื่อให้รู้สังสารวัฏเรานี้ มันมีเวียนว่ายตายเกิด เหมือนวงล้อมันหมุนไปแล้วมันกลับมาที่เดิม หาเบื้องต้นและเบื้องปลายไม่ได้ สังสารวัฏของเรานี้ไม่มีเบื้องต้นและเบื้องปลาย ถ้าตัวเราไม่ได้ปฏิบัติธรรมแล้ว วิญญาณของคนเรานี้ จะไม่มีที่สิ้นสุด โดยจะแบ่งออกเป็น 2 ข้อใหญ่ๆ เพื่อให้เข้าใจง่ายๆ คือ 

1.การเวียนเทียน กระทำขึ้นเพื่อการเคารพบูชาต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์

2.เมื่อวนสามรอบจะได้นึกถึงสังสารวัฏนี้เพื่อจะได้มีใจปฏิบัติ เพื่อจะได้หลุดพ้นจากสังสารวัฏนี้

สังสารวัฏ นี้ประกอบด้วย กรรมวัฏฏ์ วิบากวัฏฏ์ กิเลสวัฏฏ์ คือ อะไรทำให้วนเวียน, กรรมวัฏฏ์ วิบากวัฏฏ์ คือ ผลของกรรมที่ทำให้วนเวียน, กิเลสวัฏฏ์ คือ กิเลสทำให้เรามาวนเวียน

ที่นี้เราจะออกจากสังสารวัฏนี้ เราจะออกทางไหน คือ ออกทางกิเลสให้กำหนดทางกิเลส เห็นหนอ ได้ยินหนอ ได้กลิ่น ได้รสหนอ ถูกหนอ อันนี้คือตัดเลย เมื่อมีความโกธรเกิดขึ้นมีสติกำหนด เมื่อมีความโลภเกิดขึ้นมีสติกำหนด เมื่อมีความหลงเกิดขึ้นให้มีสติกำหนด ให้ตัดอย่างนี้เพื่อที่จะเข้าถึงความพ้นทุกข์

นอกจากนี้การเวียนเทียนในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนายังได้อานิสงส์เพิ่มเติมดังต่อไปนี้

1.ทำให้เกิดตบะเดชะ พลังอันเลิศในธรรมยิ่ง ๆ ขึ้น

2.ทำให้ดวงจิตสูงระหง เป็นองค์ทอง จะเกิดรังสีสีทองผ่องใสอย่างอัศจรรย์

3.ทำให้กาย วาจา ใจ เกิดความสงบ สะอาด สว่าง อย่างยิ่ง

4.ผู้ยังไม่ซึ้งในธรรมจะเกิดปิติยินดีซาบซึ้ง ทำให้เจริญธรรมสูงยิ่งๆ ขึ้น ผู้ที่เจริญธรรมแล้ว จะได้เพิ่มพูนพลังทอง พลังธรรม นำจิตให้เหนือโลก พ้นโลก

5. ผู้ที่มีกรรมเวรหนัก ๆ โดยไม่สนใจในธรรม ไม่เชื่อในคำสอนของพระชินวรสัมมาสัมพุทธเจ้า เมื่อได้บำเพ็ญบารมีขอขมาใหญ่ทั้งกาย วาจา ใจ ในชีวิตแล้ว กรรมหนักจะทุเลาเบาบางจางหายกลับกลายป็นคนใจดีใจงามในธรรม ได้ด้วยอานุภาพแห่งบารมีอันเป็นมหากุศลนี้อย่างแท้จริง

6. ทำให้กายใจ สลัดออกจากภูมิเปรต เดรัจฉาน ทั้งบันดาลให้จิตหลุดจากโคตรปุถุชน พ้นอบายภูมิได้

7. ทำให้ไม่ลืมตัว หลงตัว ลดทิฐิมานะ ได้เป็นที่รักของมนุษย์ พรหม และเทวดาทั้งหลาย

8. ทำให้ตัดกรรม ตัดเวร ทางจิตได้โดยพลัน

9. การบำเพ็ญความดีเลิศครั้งนี้ เพื่อเป็นการสะสมอารมณ์พระนิพพานอย่างแท้จริง

>>>ขั้นตอนการเวียนเทียน คลิกอ่าน!

>>>ประวัติและความสำคัญของวันอาสาฬหบูชา คลิกอ่าน!


ขอบคุณข้อมูลจาก http://www.watchaoam.com, http://palapanyo.com/
ขอบคุณภาพประกอบจาก www.dmc.tv

แชร์เรื่องนี้
แชร์เรื่องนี้LineTwitterFacebook