คาถาบูชาพระประจำวันเกิดทั้ง 7 วัน แบบเต็ม แบบย่อ สวดก่อนนอนตามกำลังวัน

คาถาบูชาพระประจำวันเกิดทั้ง 7 วัน แบบเต็ม แบบย่อ สวดก่อนนอนตามกำลังวัน

คาถาบูชาพระประจำวันเกิดทั้ง 7 วัน แบบเต็ม แบบย่อ สวดก่อนนอนตามกำลังวัน
แชร์เรื่องนี้
แชร์เรื่องนี้LineTwitterFacebook

รวมบทสวดมนต์ประจําวันเกิดของคนทั้ง 7 วัน ทั้งแบบเต็ม และแบบย่อ สวดตามกำลังวันก่อนนอน เชื่อว่าจะช่วยเสริมดวง และเสริมสิริมงคลแก่ชีวิต

ผู้ที่เกิดวันอาทิตย์ พระประจำวัน คือ ปางถวายเนตร

บทสวดมนต์ประจำวันอาทิตย์ (สวด 6 จบ)

แบบย่อ

  • อะ วิช สุ นุส สา นุต ติ

แบบเต็ม

อุเทตะยัญจักขุมา เอกะราชา หะริสสะวัณโณ ปะฐะวิปปะภาโส ตังตัง นะมัสสามิ หะริสสะวัณณัง ปะฐะวิปะภาสัง ตะยัชชะคุตตา วิหะเรมุ ทิวะสัง เย พราหมะณา เวทะคุ สัพพะธัมเมเตเม นะโมเต จะมังปาละยันตุ นะมัตถุ พุทธานัง นะมัตถุ โพธิยา มะโมวิ มุตตานัง มะโมวิมุตติยา อิมังโส ปะริต ตังกัตะวา โมโร จะระติ เอสะนา

อะเปตะยัญจักขุมา เอกะราชา หะริสสะวัณโณ ปะฐะวิปปะภาโสตัง ตัง นะมัสสามิ หะริสสะวัณณัง ปะฐะวิปปะภาสัง ตะยัชชะ คุตตา วิหะเรมุ รัตติงเย พราหมะณา เวทะคุ สัพพะธัมเม เต เม นะโม เต จะ มัง ปาละยันตุ นะมัตถุ พุทธานัง นะมัตถุ โพธิยา นะโม วิมุตตานัง นะโม วิมุตติยา อิมัง โส ปะริตตัง กัตวา โมโร วาสะมะกัปปะยีติ

ผู้ที่เกิดวันจันทร์ พระประจำวัน คือ ปางห้ามญาติ หรือ ห้ามสมุทร

บทสวดมนต์ประจำวันจันทร์ (สวด 15 จบ)

แบบย่อ

  • อิ ระ ชา คะ ตะ ระ สา

แบบเต็ม

ยันทุนนิมิตตัง อะวะมังคะลัญจะ โย จามะนาโป สะกุณัสสะ สัทโธ ปาปัคคะโห ทุสสุปินัง อะกันตัง พุทธานุภาเวนะ วินาสะเมนตุ

ยันทุนนิมิตตัง อะวะมังคะลัญจะ โย จามะนาโป สะกุณัสสะ สัทโธ ปาปัคคะโห ทุสสุปินัง อะกันตัง ธัมมานุภาเวนะ วินาสะเมนตุ

ยันทุนนิมิตตัง อะวะมังคะลัญจะ โย จามะนาโป สะกุณัสสะ สัทโธ ปาปัคคะโห ทุสสุปินัง อะกันตัง สังฆานุภาเวนะ วินาสะเมนตุ

ผู้ที่เกิดวันอังคาร พระประจำวัน คือ พระพุทธรูปปางไสยาสน์

บทสวดมนต์ประจำวันอังคาร (สวดวันละ 8 จบ)

แบบย่อ

  • ติ หัง จะ โต โร ถิ นัง

แบบเต็ม

ยัสสานุสสะระเณนาปิ อันตะลิกเขปิ ปาณิโน ปะติฏฐะมะธิคัจฉันติ ภูมิยัง วิยะ สัพพะทา สัพพูปัททะวะชาลัมหา ยักขะโจราทิสัมภะวา คะณะนา นะ จะ มุตตานัง ปะริตันตัมภะณามะ เห ฯ

ผู้ที่เกิดวันพุธ (กลางวัน) พระประจำวัน คือ ปางอุ้มบาตร

บทสวดมนต์ประจำวันพุธกลางวัน (สวด 17 จบ)

แบบย่อ

  • ปิ สัม ระ โล ปุ สัต พุท

แบบเต็ม

สัพพาสี วิสะชาตีนัง ทิพพะมันตาคะทัง วิยะ ยันนาเสติ วิสัง โฆรัง เสสัญจาปิ ปะริสสะยัง อาณักเขตตัมหิ สัพพัตถะ สัพพะทา สัพพะปาณินัง สัพพะโสปิ นิวาเรติ ปะริตตันตัม ภะณามะ เห

ผู้ที่เกิดวันพุธ (กลางคืน) พระประจำวัน คือ ปางป่าเลไลยก์

บทสวดมนต์ประจำวันพุธกลางคืน (12 จบ)

แบบย่อ

  • คะ พุท ปัน ทู ธัม วะ คะ

แบบเต็ม

กินนุ สันตะระมาโนวะ ราหุ จันทัง ปะมุญจะสิ สังวิคคะรูโป อาคัมมะ กินนุ ภีโต ติฏฐะสีติ สัตตะธา เม ผะเล มุทธา ชีวันโต นะ สุขัง ละเภ พุทธาคาถาภิคิโตมหิ โนเจ มุญเจยะ จันทิมันติ

ผู้ที่เกิดวันพฤหัสบดี พระประจำวัน คือ ปางสมาธิ

บทสวดมนต์ประจำวันพฤหัสบดี (สวด 19 จบ)

แบบย่อ

  • ภะ สัม สัม วิ สะ เท กะ

แบบเต็ม

ปูเรนตัมโพธิสัมภาเร นิพพัตตัง วัฏฏะชาติยัง ยัสสะ เตเชนะ ทาวัคคิ มะหาสัตตัง วิวัชชะยิ เถรัสสะ สารีปุตตัสสะ โลกะนาเถนะ ภาสิตัง กัปปัฏฐายิ มะหาเตชัง ปะริตตันตัมภะณามะ เห

ผู้ที่เกิดวันศุกร์ พระประจำวัน คือ ปางรำพึง

บทสวดมนต์ประจำวันศุกร์ (สวด 21 จบ)

แบบย่อ

  • วา โธ โน อะ มะ มะ วา

แบบเต็ม

อัปปะสันเนหิ นาถัสสะ สาสเน สาธุสัมมะเต อะมะนุสเสหิ สะทากิพพิ สะการิภิ ปะริสานัญจะ ตัสสันนะ มะหิงสายะ จะ คุตติยา ยันเทเสสิ มะหาวีโร ปะริตตันตัม ภะณามะ เห

ผู้ที่เกิดวันเสาร์ พระประจำวัน คือ ปางนาคปรก

บทสวดมนต์ประจำวันเสาร์ (สวด 10 จบ)

แบบย่อ

  • โส มา ณะ กะ ริ ถา โธ

แบบเต็ม

ยะโตหัง ภะคินิ อะริยายะ ชาติยา ชาโต นาภิชานามิ สัญจิจจะ ปาณัง ชีวิตา โวโรเปตา เตนะ สัจเจนะ โสตถิ เต โหตุ โสตถิ คัพภัสสะ

แชร์เรื่องนี้
แชร์เรื่องนี้LineTwitterFacebook