น้อมจิตกราบพระ 3 ครั้ง

น้อมจิตกราบพระ 3 ครั้ง

น้อมจิตกราบพระ 3 ครั้ง
แชร์เรื่องนี้
แชร์เรื่องนี้LineTwitterFacebook

ในชีวิตเรามักจะกราบพระด้วยความเร่งรีบ หากพอมีเวลา เรามาลองเปลี่ยนแปลงวิธีการกราบพระของเราจากที่เคยรีบกราบเปลี่ยนมาค่อยๆ กราบช้าๆ ด้วยใจที่นอบน้อมต่อพระพุทธเจ้า พระธรรม และพระสงฆ์อย่างแท้จริง แล้วคุณอาจจะพบว่าความสุขที่ใจ ที่แท้จริงเป็นอย่างไร

 

การกราบพระ ปฐมบทเจริญพุทธานุสสติ นั่งคุกเข่าพนมมือ ค่อยๆ เคลื่อนตัวลง เคารพ นอบน้อม อ่อนโยน เหมือนพระพุทธองค์ยืนต่อหน้าเรา ประทับยืนกราบฝ่าพระบาท เหมือนท่านเป็นพระบิดาของเรา เราจะกราบพ่อสุดที่รักของเรา ค่อยๆ กราบ ช้าๆ

 

เริ่มกราบ ครั้งที่ 1

อ่อนโยน นุ่มนวล (เสียงกระดิ่งดังขึ้น) ให้เริ่ม ค่อยๆกราบ  ไม่รีบ ถึงพื้นแล้วนิ่งไว้ก่อน เหมือนเราได้อยู่กับพระพุทธเจ้า 

ครั้งที่ 1 อธิษฐาน ด้วยกายกรรม วจีกรรม มโนกรรม กรรมน่าติเตียนอันใดที่ข้าพเจ้าได้คิดไม่ดี พูดไม่ดี ทำไม่ดี ลบหลู่ล่วงเกินพระบารมีพระพุทธเจ้า 

คุณแห่งพระพุทธ คุณแห่งพระธรรม คุณแห่งพระสงฆ์ คุณบิดามารดา ครูบาอาจารย์ ผู้มีพระคุณทั้งหลาย เจ้ากรรมนายเวรทั้งหลาย ผู้บริสุทธิ์ทั้งหลาย เวไนยทั้งหลาย ข้าพเจ้าขอขมา ขออโหสิกรรม ขอให้ท่านทั้งหลายได้โปรดเมตตา ยกโทษให้ และหากผู้ใดล่วงเกินข้าพเจ้า ก็ขออโหสิกรรมให้ ขอให้เป็นผู้มีความบริสุทธิ์ต่อกันไปตลอดจนถึงพระนิพพาน (เสียงกระดิ่งดังขึ้น) ค่อยๆ เงยขึ้นช้า ๆ ขึ้นมาตั้งสติรู้จิตเรา รู้กาย เวทนา จิต ธรรม 

จิตของเราสว่างมั้ย งดงามไหม ถ้ามันยังแข็งกระด้าง มันยังทื่ออยู่ แสดงว่าฝ่ายดำในใจเรายังมีอะไรอยู่เยอะ

 

กราบครั้งที่ 2

นอบน้อมแด่พระธรรมคำสอนอันบริสุทธิ์ (เสียงกระดิ่ง) เริ่ม ถึงพื้นแล้วนิ่งไว้ก่อน

ครั้งที่ 2 อธิษฐานพระธรรมอันประเสริฐ ที่พระพุทธองค์ได้ทรงตรัสรู้ไว้ดีแล้ว ขอให้ข้าพเจ้าได้รู้ตาม ได้แจ้งตาม ข้าพเจ้าจะนำพาผู้อื่นให้มีดวงตาเห็นธรรม และได้บรรลุธรรมสู่พระนิพพานทั่วหน้ากัน (เสียงกระดิ่ง) ค่อยๆ เงยขึ้น เหมือนเราอ่อนโยน นุ่มนวลๆ ขออนุโมทนา

 

กราบครั้งที่ 3

ให้ดีที่สุด กราบพระสงฆ์ อริยะทุกรูป ทุกองค์ (เสียงกระดิ่ง) ค่อยๆ ก้มลงไป

ขอเคารพนอบน้อมแด่สงฆ์สาวก ผู้ประพฤติดีปฏิบัติชอบ แม้เป็นฆราวาสแต่ใจเป็นพระโสดาฯ สกิทาฯ อนาคาฯ พระอรหันต์ทุกรูป ทุกองค์ พระปัจเจกพุทธะ พระมหาโพธิสัตว์ และพระพุทธเจ้าทุกพระองค์ ขอนอบน้อมด้วยเศียรเกล้า ธรรมใดที่พระพุทธองค์ได้ทรงตรัสรู้ไว้ดีแล้ว พระมหาโพธิสัตว์ พระปัจเจกพุทธะได้ตรัสรู้ และพระอริยเจ้าได้บรรลุตาม ขอธรรมนั้นจงมีแด่ข้าพเจ้าและครอบครัว คุณพ่อ คุณแม่ บุตร ลูกหลาน สามี ภรรยา พี่น้อง เพื่อนสนิทมิตรสหารทั้งหลาย ได้เข้าถึงธรรมนั้นโดยทั่วหน้ากัน โลกนี้ขอให้สงบร่มเย็น สันติสุข สันติภาพได้เกิดขึ้น ไม่เบียดเบียน ไม่คดโกง บริสุทธิ์ เมตตาต่อกัน จนถึงนิพพาน (เสียงกระดิ่ง) ค่อยๆ เงยขึ้น

 

เธอปรารถนาสิ่งใดในมนุษย์สมบัติ สวรรค์สมบัติ พรหมสมบัติ นิพพานสมบัติ บางคนอาจจะมีกิจทางโลกอยู่ ก็อธิษฐาน บางคนไม่มีกิจทางโลก เหลือแต่กิจทางธรรม ก็อธิษฐาน ขอให้ได้บรรลุ ให้จิตมันตั้งมั่น ช่วยนำพาคำอธิษฐานของข้าพเจ้าให้เป็นจริงโดยเร็วพลันด้วยเทอญ เสร็จแล้วอธิษฐานวาระสุดท้ายของจิตข้าพเจ้า พระพุทธองค์อยู่ที่ไหน ลูกขอไปที่นั่น ขอความเจริญในธรรม ขอความสุขเลิศล้ำในพระนิพพาน จงมีแด่เธอทุกดวงจิต เป็นนิจกาลตลอดไปด้วยเทอญ

แชร์เรื่องนี้
แชร์เรื่องนี้LineTwitterFacebook