Pokemon Go ยังไม่ได้รับอนุญาตให้เล่นในจีน ทางการห่วงประเด็นความมั่นคงและความปลอดภัย

Pokemon Go ยังไม่ได้รับอนุญาตให้เล่นในจีน ทางการห่วงประเด็นความมั่นคงและความปลอดภัย

Pokemon Go ยังไม่ได้รับอนุญาตให้เล่นในจีน ทางการห่วงประเด็นความมั่นคงและความปลอดภัย
Blognone

สนับสนุนเนื้อหา

Pokemon Go ที่ออกมาเป็นกระแสร้อนแรงทั่วโลกเมื่อปีที่แล้ว (ก่อนจะหายไปอย่างรวดเร็ว) ยังคงไม่สามารถเข้าไปเป็นกระแสในจีนได้ โดยทางการจีนระบุว่าจะยังไม่อนุญาตให้เล่น จนกว่าจะตรวจสอบและเคลียร์ข้อสงสัยในประเด็นที่ส่งผลต่อความมั่นคงเสียก่อน

คณะตรวจสอบ นำโดยคณะกรรมการบริหารสื่อมวลชน สื่อสิ่งพิมพ์ วิทยุ ภาพยนตร์ และโทรทัศน์ (The State Administration of Press, Publication, Radio, Film and Television) ร่วมกับภาคส่วนอื่นๆ ของรัฐจะทำหน้าที่ตรวจสอบประเด็นดังกล่าว ซึ่งประกอบไปด้วย ประเด็นด้านความมั่นคงที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลทางภูมิศาสตร์ และความปลอดภัยในการเดินทางและความปลอดภัยส่วนตัวของผู้เล่น เป็นต้น ซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นข้อกังวล รวมถึงปัญหาที่เกิดขึ้นกับหลายประเทศที่ Pokemon Go เปิดให้เล่น