กำหนดเลื่อนเปิด ของมหาวิทยาลัยต่างๆ

กำหนดเลื่อนเปิด ของมหาวิทยาลัยต่างๆ
S! Campus

สนับสนุนเนื้อหา

เนื่องด้วยสถานการณ์น้ำท่วม ในหลายพื้นที่ ส่งผลให้หลายมหาวิทยาลัยได้รับผลกระทบ จนไม่สามารถเปิดทำการเรียนการสอนได้ตามปกติ วันนี้ทีมงาน Sanook ! Campus ขออัพเดท การเลื่อนเปิดเทอม ของมหาวิทยาลัยต่างๆให้เพื่อนๆ ได้ทราบกัน


- จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

เลื่อนเปิดเทอมเป็นวันที่ 13 ธ.ค. 54  อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามสถานการณ์น้ำท่วมซึ่งจะประกาศให้ทราบต่อไป

 

- มหาวิทยาลัยศิลปากร 

ประกาศเลื่อนเปิดการศึกษา จากเดิมในวันที่ 14 พฤศจิกายน 2554 ไปเป็นวันที่ 28 พฤศจิกายน 2554- มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  ศูนย์รังสิต

พร้อมจะเปิดภาคเรียน ในวันที่ 9 ม.ค. 2555- มหาวิทยาลัยมหิดล

ที่เคยประกาศไว้เป็นวันที่ 14 พฤศจิกายน 2554 นั้น ทางมหาวิทยาลัยมหิดลอาจต้องพิจารณาอีกครั้ง

 

- มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ขอเลื่อนเปิดเรียน ภาคการศึกษาที่ 2/2554 จากวันที่ 14 พฤศจิกายน 2554 ไปก่อน และจะมีการประชุมวาระพิเศษในวันที่ 25 พ.ย. 54 โดยจะประเมินสถานการณ์อุทกภัยอีกครั้ง- มหาวิทยาลัยรามคำแหง

จากเดิมที่กำหนดเปิดเรียน ในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2554 นั้น มหาวิทยาลัยรามคำแหง ขอเลื่อนการเปิดเรียนของนักศึกษา เป็นวันที่ 6 ธันวาคม 2554

 

- มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  วิทยาเขต บางเขน

ประกาศเลื่อนวันเปิดภาคเรียน จากเดิมในวันที่ 31 ตุลาคม 2554 เป็นวันที่ 19 ธันวาคม 2554

 

- มหาวิทยาลัยรังสิต

เลื่อนเปิดเทอมเป็นวันที่ 5 มกราคม 2555 ถ้ามีการเปลี่ยนแปลงจะประกาศให้ทราบต่อไป- มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

เลื่อนเปิดเรียน จากเดิมในวันที่ 31 ตุลาคม 2554 เป็นวันที่ 28 พฤศจิกายน 2554

 

- มหาวิทยาลัยบูรพา

ประกาศเลื่อนการเปิด จากวันที่ 7 พฤศจิกายน 2554 ไปเป็นวันที่ 15 พฤศจิกายน 2554

 

- มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 

ประกาศ เลื่อนเปิดเทอม จากเดิมวันที่ 31 ตุลาคม 2554 เลื่อนเป็นวันที่ 28 พฤศจิกายน 2554 ทั้งวิทยาเขตรังสิต และวิทยาเขตกล้วยน้ำไท

 

- มหาวิทยาลัยศรีปทุม

เลื่อนการเปิดภาคเรียน ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ เป็นวันที่ 28 พฤศจิกายน 2554 ภาคเสาร์-อาทิตย์ เป็นวันที่ 26 พฤศจิกายน 2554

 

- มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ 

เลื่อนการเปิดภาคเรียน จากเดิมวันที่ 14 พฤศจิกายน 2554 เลื่อนไปเป็น วันที่ 21 พฤศจิกายน 2554

 

- มหาวิทยาลัยเกริก

กำหนดเปิดภาคเรียนจากวันที่ 8 พฤศจิกายน 2554 เป็นวันที่ 15 พฤศจิกายน 2554- มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น

กำหนดเปิดภาคเรียน ในวันจันทร์ที่ 21 พฤศจิกายน 2554- มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร

กำหนดเปิดภาคเรียน ในวันที่ 19 พฤศจิกายน 2554


- มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

เลื่อนเปิดภาคเรียน  จากเดิมในวันจันทร์ที่ 14 พฤศจิกายน 2554 เป็น วันพฤหัสบดีที่ 1 ธันวาคม 2554- มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 

เปิดภาคการศึกษา วันที่ 28 พฤศจิกายน 2554

 

- มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

กำหนด เปิดภาคเรียน ในวันที่ 21 พฤศจิกายน 2554

 

- มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย

เปิดภาคเรียน ระดับปริญญาตรี ในวันจันทร์ที่ 28 พฤศจิกายน 2554 และระดับบัณฑิตศึกษา ในวันเสาร์ที่ 3 ธันวาคม 2554

 

- มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์

กำหนดเปิดภาคเรียน  ในวันที่ 29 พฤศจิกายน 2554 และเลื่อนกำหนดงานรับปริญญาไปโดยไม่มีกำหนด


- สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 

หลักสูตรที่เรียนวันเสาร์-อาทิตย์ เลื่อนเป็นวันที่ 19 พฤศจิกายน 2554 และหลักสูตรที่เรียนวันธรรมดา เลื่อนเป็นวันที่ 21 พฤศจิกายน 2554

 

- มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

เลื่อนการเปิดภาคเรียน จากวันที่ 7 พฤศจิกายน 2554 เป็นวันที่ 28 พฤศจิกายน 2554

 

- มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 

ประกาศเลื่อนเปิดเทอม จากเดิมวันที่ 1 พฤศจิกายน 2554 เป็นวันที่ 1 ธันวาคม 2554

 

- มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

กำหนด เปิดภาคเรียนในวันที่ 14 พฤศจิกายน 2554

 

- มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 

กำหนดเปิดภาคเรียน  ทุกหลักสูตร เป็นวันที่ 6 ธันวาคม 2554


- มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

กำหนด เปิดภาคเรียน  ภาคปกติ ภาคพิเศษวันธรรมดา  ในวันจันทร์ที่ 21 พฤศจิกายน 2554

 

- มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

กำหนดเปิดภาคเรียน ปริญญาตรี วันที่ 28 พฤศจิกายน 2554 ระดับบัณฑิตศึกษา วันทีี่ 12 พฤศจิกายน 2554


- มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนคร

กำหนดเปิดภาคเรียน  ในวันที่ 1 ธันวาคม 2554 ทั้งภาคปกติและภาคพิเศษทุกระดับการศึกษา


* เพื่อนๆ ควรอัทเดพข้อมูลข่าวสารการเปิดภาคเรียน ที่เว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย หรือโทรศัพท์ไปสอบถามเพื่อความชัดเจน เพราะข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้


ติดตามSanook! Campus

ติดตาม Sanook! Campus