ทุนสวิตเซอร์แลนด์ ต่อป.โท 12 สถาบัน

ทุนสวิตเซอร์แลนด์ ต่อป.โท 12 สถาบัน
www.elearneasy.com

สนับสนุนเนื้อหา

สหพันธ์รัฐสวิตเซอร์แลนด์ เปิดรับสมัครคัดเลือกรับทุนการศึกษา สำหรับนักศึกษาต่างชาติรวมทั้งนักศึกษาไทย

สหพันธ์รัฐสวิตเซอร์แลนด์ เปิดรับสมัครคัดเลือกรับทุนการศึกษา สำหรับนักศึกษาต่างชาติรวมทั้งนักศึกษาไทย ที่สามารถเลือกขอทุนกับมหาวิทยาลัยชั้นนำ 10 แห่ง และสถาบันเทคโนโลยี 2 แห่งที่ร่วมโครงการของรัฐบาลสวิตเซอร์แลนด์
มอบทุนการศึกษาต่อระดับปริญญาโทหรือทำการวิจัยสาขาวิทยาศาสตร์ประยุกต์ ศิลปะ และสาขาอื่น ๆ ที่ได้รับการพิจารษาเห็นสมควร

คุณสมบัติของผู้สมัคร
- ผู้สมัครต้องอายุไม่เกิน 35 ปี (เกิดก่อนวันที่ 1 มกราคมปี พ.ศ.2520)
- ผู้สมัครต้องเรียนจบปริญญาตรีหรือปริญญาโทแล้ว เมื่อเริ่มรับทุนการศึกษา โดยส่งผลการเรียนไปยังสถานทูตเป็นหลักฐานในการพิจารณา ไม่มีข้อจำกัดในเรื่องผลการเรียนดีเยี่ยม
- ก่อนดำเนินการส่งหลักฐานการสมัครขอทุน ผู้สมัครต้องติดต่อไปยังมหาวิทยาลัยและ/หรืออาจารย์ที่ปรึกษาการวิจัย มหาวิทยาลัยอาจขอข้อมูลเพิ่มเติมและ/หรือกำหนดเงื่อนไขเพิ่มเติมบางอย่างที่จะเป็นเกณฑ์การคัดเลือกเข้าศึกษา
- ต้องไม่สมัครเข้ามหาวิทยาลัยหรือสถาบันเทคโนโลยีในสวิตเซอร์แลนด์มากกว่า 1 แห่ง
- ต้องไม่เรียนอยู่แล้วในชั้นปีที่ 1 ระดับปริญญาโทที่มหาวิทยาลัยหรือสถาบันเทคโนโลยีในสวิตเซอร์แลนด์
- ผู้สมัครต้องมีความชำนาญทางด้านภาษาอังกฤษ เยอรมัน ฝรั่งเศส หรืออิตาเลียน และผ่านการทดสอบความสามารถทางภาษา หรืออาจต้องเรียนโปรแกรมเสริมเพื่อให้สอดคล้องกับข้อกำหนดของสถาบันการศึกษา
สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมในเว็บไซต์www.sbf.admin.ch/htm/themen/bildung/stipendien/eskas_laender/Thailand_en.html

ระยะเวลาการให้ทุน
ช่วงเวลาของมอบทุน ปรกติแล้วมีระยะเวลา 9 เดือนต่อปีการศึกษา ทุนระดับปริญญาโทสูงสุดไม่เกิน 2 ปี (3-4 ภาคการศึกษา) มีโอกาสขยายเวลาออกไปอีก โดยพิจารณาจากผลการเรียนในปีแรก
มีค่าใช้จ่ายให้นักศึกษาปริญญาโทเดือนละ 1,920 ฟรังก์สวิส และผู้เรียนหลักสูตรภาษาที่ Fribourg หรือ Lugano เดือนละ 1,600 ฟรังก์สวิส

รายชื่อมหาวิทยาลัยที่เข้าร่วมโครงการ พร้อมเว็บไซต์
- Universität Basel - www.unibas.ch/
- Universität Bern - www.unibe.ch/
- Université de Fribourg - www.unifr.ch/
- Université de Genève - www.unige.ch/
- École Polytechnique Fédérale de Lausanne - www.epfl.ch/
- Université de Lausanne - www.unil.ch/
- Universität Luzern - www.unilu.ch/
- Université de Neuchâtel - www.unine.ch/
- Universität St. Gallen - www.unisg.ch
- Eidgenössische Technische Hochschule Zürich - www.ethz.ch/
- Universität Zürich - www.uzh.ch/
- Università della Svizzera italiana - www.usi.ch/

เอกสารการสมัคร
- ใบสมัคร (ต้องเป็นใบสมัครต้นฉบับที่พิมพ์และพรินท์เท่านั้น ไม่รับใบสมัครที่กรอกด้วยลายมือ)
- สำเนาประกาศนียบัตรการศึกษาในระดับปริญญา
- หนังสือรับรองจากอาจารย์ 2 ท่านในประเทศของผู้สมัคร
- สำหรับทุนวิจัย ต้องยื่นแผนงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ (ไม่เกิน 5 หน้า) รวมถึงภาพรวมของโครงการวิจัยที่ได้ดำเนินการจนถึงขณะนี้ที่อาจเกี่ยวข้องกับเกณฑ์การคัดเลือก ส่วนหลักสูตรปริญญาโท ต้องเขียนบรรยายเหตุผลของการศึกษาต่อในสวิตเซอร์แลนด์ เส้นทางอาชีพที่เลือกในอนาคต และแผนการประกอบอาชีพเมื่อเรียนจบแล้ว
- ประวัติโดยสังเขป
- ผู้รับทุนวิจัยต้องแสดงหนังสือรับรองจากอาจารย์ของสถาบันที่สมัครเข้าศึกษาต่อ ส่วนผู้รับทุนปริญญาโทต้องมีประกาศนียบัตรด้านภาษา
- ใบรับรองสุขภาพ (ตามแบบที่ขอรับจากสถานทูตสวิตเซอร์แลนด์)
- สำเนาหนังสือเดินทาง และหลักฐานอื่น ๆ
- สำหรับทุนการศึกษาสาขากราฟิกส์และศิลปะประยุกต์ และดนตรีต้องมีเอกสารแสดงความสามารถ เช่น สำเนาหรือรูปภาพผลงาน การเล่นดนตรีบันทึกลงแผ่นซีดี 3 สไตล์ที่แตกต่าง
หากหลักฐานใดไม่ได้เขียนเป็นภาษาเยอรมัน ฝรั่งเศส อิตาเลียน หรืออังกฤษ ต้องแปลเป็นภาษาดังกล่าวส่งประกอบมาด้วย กรุณาอย่าส่งเอกสารที่เป็นแผ่นพลาสติก ใบสมัครที่มีข้อมูลไม่สมบูรณ์และเอกสารไม่ครบถ้วน จะไม่ได้รับพิจารณา

ช่วงเวลาการรับสมัคร
ภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน ผู้ผ่านการคัดเลือกจะได้รับการติดต่อเพื่อนัดสัมภาษณ์ประมาณกลางเดือนธันวาคม

ยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารหลักฐานได้ที่ สถานทูตสวิตเซอร์แลนด์ เลขที่ 35 ถนนวิทยุ(เหนือ) กรุงเทพฯ 10330 โทรศัพท์: 0-2674-6900 โทรสาร: 0-2674-6901 E-mail: ban.vertretung@eda.admin.ch
สามารถศึกษาข้อมูลที่ Website: www.sbf.admin.ch/htm/themen/bildung/stipendien/eskas_en.html หรือ www.eda.admin.ch/bangkok

ที่มา "การศึกษาวันนี้"
ผู้เขียน : จิระนันต์

ติดตามSanook! Campus

ติดตาม Sanook! Campus