ทุนรัฐบาลนอร์เวย์ โควตาปริญญาโท-เอก

ทุนรัฐบาลนอร์เวย์ โควตาปริญญาโท-เอก
www.elearneasy.com

สนับสนุนเนื้อหา

รัฐบาลนอร์เวย์ มอบทุน Norwegian Quota Scholarship Scheme เพื่อสนับสนุนนักศึกษาจากประเทศกำลังพัฒนา รวมทั้งประเทศไทย ให้โอกาสศึกษาต่อระดับปริญญาโท-เอก ณ ประเทศนอร์เวย์

สถาบันการศึกษาส่วนใหญ่ในประเทศนอร์เวย์มีความร่วมมือทวิภาคีกับสถาบันการศึกษาต่างประเทศ โดยปรกติเป็นข้อตกลงความร่วมมือแลกเปลี่ยนนักศึกษา นักวิชาการ และอาจารย์ ขณะเดียวกันก็มีโครงการทุนการศึกษาและทุนในรูปแบบต่าง ๆ สำหรับนักเรียนต่างชาติที่ประสงค์จะศึกษาในประเทศนอร์เวย์ ซึ่งมีเกณฑ์และเงื่อนไขแตกต่างกันไป นอกจากนี้มีเงินทุนอีกหลายรูปแบบ มอบโดยองค์กรเอกชนและองค์กรไม่แสวงหาผลกำไร

รายละเอียดของทุนการศึกษา
โครงการ Quota Scheme เป็นทุนที่ได้รับการจัดสรรโดยสำนักงานการอุดมศึกษาประเทศนอร์เวย์ (Norwegian Centre for International Cooperation in Higher Education) มอบให้กับนักศึกษาจากประเทศกำลังพัฒนา อันได้แก่ ยุโรปกลาง ยุโรปตะวันออก และเอเชียกลาง เพื่อศึกษาในสถาบันต่าง ๆ ในประเทศนอร์เวย์ และนำความรู้ตามสาขาวิชาที่เล่าเรียนกลับไปพัฒนาบ้านเกิดเมื่อสำเร็จการศึกษา
ปัจจุบันโครงการโควตาให้ทุนการศึกษาเต็มจำนวน 1,100 ทุน แบ่งออกเป็นทุนสำหรับนักศึกษาในประเทศกำลังพัฒนา 800 ทุน และทุนสำหรับนักศึกษาจากประเทศยุโรปตะวันออกและเอเชียกลาง 300 ทุน แต่ละปีมหาวิทยาลัยและวิทยาลัยในนอร์เวย์จัดสรรโควตารับนักเรียนทุนจากต่างประเทศจำนวนหนึ่งของนักศึกษาโควตา โดยทั่วไปเป็นโควตาที่ให้ทุนระดับปริญญาโทและปริญญาเอก ซึ่งเปิดให้ทุนทุกสาขา นอกเหนือจากนี้ยังมีทุนฝึกอบรมวิชาชีพหรือทุนระดับปริญญาตรีให้บางส่วน หลักสูตรส่วนใหญ่สอนเป็นภาษาอังกฤษ
ผู้สนใจสมัครเรียนต่อและขอทุนการศึกษาต้องติดต่อกับหน่วยงานของสถาบันการศึกษาโดยตรง สามารถค้นหารายชื่อมหาวิทยาลัย/สถาบันการศึกษาที่เข้าร่วมโครงการทุนได้ที่ http://siu.no/eng/Front-Page/Global-menu/Study-in-Norway/Quota-Scheme

คุณสมบัติผู้สมัคร
-ผู้สมัครต้องลงทะเบียนเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยหรือวิทยาลัยในนอร์เวย์ที่มีข้อตกลงความร่วมมือกับโครงการนี้ โดยจะต้องดำเนินการยื่นขอทุนผ่านทางสถาบันนั้น ๆ ไม่เปิดรับบุคคลทั่วไป แต่อาจยกเว้นให้บางรายที่ได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ
-ผู้สมัครต้องอาศัยอยู่ในประเทศบ้านเกิดของตน อย่างน้อยเป็นเวลา 1 ปี ก่อนวันเดินทาง
-จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษา และต้องได้รับการศึกษาอย่างต่ำ 2 ปี ในระดับการศึกษาขั้นสูง (Higher Education) จากประเทศบ้านเกิดของตน
-มีผลคะแนนทดสอบภาษาอังกฤษ TOEFL ไม่ต่ำกว่า 500/550 (170 ทดสอบด้วยคอมพิวเตอร์) หรือ IELTS ไม่ต่ำกว่า 5.0 (6.0 ทดสอบด้วยคอมพิวเตอร์)
-หากศึกษาเป็นภาษานอร์เวย์ ผู้สมัครต้องมีผลคะแนนการทดสอบ Bergenstest ไม่ต่ำกว่า 450 หรือ Norwegian Language Course Level 3 ไม่ต่ำกว่าระดับ E หรือต้องได้รับการศึกษาระดับมัธยม โดยได้ผลการสอบวิชาภาษานอร์เวย์ ไม่ต่ำกว่าระดับ 2

สิทธิประโยชน์
ทุนเต็มจำนวน โดยได้รับเงินทุนเทียบเท่ากับนักเรียนชาวนอร์เวย์ ประมาณ 30% ของทุนการศึกษา เป็นทุนให้เปล่า และ 70% เป็นเงินกู้ยืม แต่ทั้งนี้หากผู้รับทุนเรียนจบและกลับไปทำงานในประเทศของตน จะได้รับการยกเว้นไม่ต้องชำระคืนเงินกู้ยืมดังกล่าว ระยะเวลาการให้ทุน 4 ปีการศึกษาตลอดหลักสูตรตามแผนการศึกษาปรกติ
ทุนนี้ครอบคลุมค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับประเทศนอร์เวย์ ในกรณีที่ระยะเวลาของหลักสูตรนานกว่า 1 ปี สามารถขอรับทุนเดินทางไป-กลับระหว่างประเทศ ปีละ 1 ครั้ง รวมไปถึงค่าใช้จ่ายในการเดินทางฝึกภาคสนามที่เกี่ยวข้องกับหลักสูตร

ช่วงเวลาการรับสมัคร
ภายในเดือนพฤศจิกายน แต่ทั้งนี้บางหลักสูตรมีเงื่อนไขเวลาการรับสมัครแตกต่างกันไป กรุณาตรวจสอบข้อมูลกับสำนักงานวิเทศสัมพันธ์ของสถาบันการศึกษาที่สมัครเข้าเรียน จะแจ้งผลการพิจารณาช่วงกลางเดือนเมษายน
ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มใบสมัครจากเว็บไซต์ของสถาบันการศึกษาและยื่นใบสมัครขอรับทุนที่สำนักงานวิเทศสัมพันธ์ของสถาบันนั้น ๆ ได้โดยตรง
กรุณาศึกษารายละเอียดของทุนใน http://siu.no/eng/Front-Page/Programme-information/Development-cooperation/Quota-Scheme และสามารถค้นหาทุนเพิ่มเติมได้ที่ http://studyinnorway.no/Tuition-Scholarships/Scholarships

ที่มา "การศึกษาวันนี้"

ติดตามSanook! Campus

ติดตาม Sanook! Campus