ม.ราชภัฎเชียงรายเปิดหลักสูตรด้านอุตสาหกรรมการบินแห่งแรก

ม.ราชภัฎเชียงรายเปิดหลักสูตรด้านอุตสาหกรรมการบินแห่งแรก
mcot.net

สนับสนุนเนื้อหา

มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงรายได้เปิดการเรียนการสอนหลักสูตรด้านอุตสาหกรรมการบินแห่งแรกภายใต้การดูแลของวิทยาลัยนานาชาติลุ่มน้ำโขง

รองศาสตราจารย ดร. มาฆะ ขิตตะสังคะ คณบดีวิทยาลัยนานาชาติภูมิภาคลุ่มน้ำโขง ได้อธิบายถึงแนวคิดและเหตุผลการเปิดหลักสูตรทางด้านอุตสาหกรรมการบินในปีการศึกษา 2554 นี้ว่า ได้คำนึงถึงความต้องการของตลาดแรงงานด้านอุตสาหกรรมการบินที่นับวันกำลังเติบโตขึ้นอย่างรวดเร็วรวมถึงในอนาคต ที่สำคัญคืออุตสาหกรรมการบินจำเป็นจะต้องมีบุคคลากรที่ปฏิบัติงานที่ท่าอากาศยานจำนวนมากและมีหลายด้าน เช่น ด้านการจราจรทางอากาศ ด้านการจัดการท่าอากาศยาน และการขนส่งสินค้าทางอากาศ ซึ่งการตัดสินใจเปิดหลักสูตรการเรียนการสอนด้านอุตสาหกรรมการบินของมหาวิทยาลัยฯในครั้งนี้ได้เปิดหลักสูตรในด้านต่างๆอย่างครอบคลุมอุตสาหกรรมการบินในทุกด้าน และยังสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2550-2554) และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555 - 2559) และสอดคล้องกับแนวโน้มการค้าการลงทุนในกลุ่มประเทศอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง และกรอบภายใต้ความร่วมมือของประชาคมอาเซียน

"เป้าหมายหนึ่งของประชาคมอาเซียนคือมุ่งหวังจะรวมตัวธุรกิจการบินเป็นหนึ่งเดียวในภูมิภาคภายในปี ค.ศ. 2015 โดยแต่ละประเทศสมาชิกสามารถกำหนดการบินโดยไม่จำกัดจำนวนครั้งต่อการใช้สนามบินของประเทศสมาชิก เป็นผลให้การขนส่งผู้โดยสารและการบริหารด้วยระบบลอจิสติกส์จะมีบทบาทและความสำคัญยิ่ง โดยเฉพาะความสำคัญของบริการขนส่งสินค้าทางอากาศ และบริการจากท่าอากาศยานที่จะสามารถเชื่อมโยงไปสู่ความร่วมมือผนึกพลังสร้างเครือข่ายการผลิตระหว่างบริษัทระหว่างประเทศ (MNCs/ Production Networks of Multinational Corporations) ในกลุ่มประเทศสมาคมอาเซียน ซึ่งท้ายที่สุดจะส่งผลต่อตลาดความต้องการบุคคลากรด้านอุตสาหกรรมการบินที่จะมารองรับให้มีมากขึ้นตามไปด้วย"

หลักสูตรใหม่ด้านอุตสาหกรรมการบินของวิทยาลัยนานาชาติภูมิภาคลุ่มน้ำโขง ที่จะเปิดสอนในปีการศึกษา 2554 จำนวน 3 หลักสูตร

1) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจราจรทางอากาศ (Bachelor of Science Program in Air Traffic Control)

2) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการท่าอากาศยาน (Bachelor of Science Program in Airport Management)

3) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการขนส่งสินค้าทางอากาศ (Bachelor of Science Program in Air Cargo Management)

อาชีพที่ผู้จบการศึกษาสามารถไปทำได้ เช่น พนักงานข่าวการบิน , ผู้ควบคุมการจราจรทางอากาศ , พนักงานควบคุมลานจอดอากาศยานและจราจรภาคพื้น , ผู้ควบคุมการจราจรทางอากาศ, พนักงานธุรกิจอุตสาหกรรมการบินกับบริษัทสายการบิน เป็นต้น ผู้ที่สนใจสามารถสมัครเข้าเรียนได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป นับเป็นนิมิตหมายใหม่และแบบอย่างที่ดีของสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาที่วิเคราะห์และเล็งเห็นแนวทางการพัฒนาของประเทศโดยการเตรียมสร้างบุคคลากรให้สอดรับกับการเจริญเติบโตที่กำลังเกิดขึ้นตามแผนพัฒนาของประเทศ

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย