ทุนปริญญาโทม.บูรพา คัดเรียนเงินเดือน 6,000 บาท

ทุนปริญญาโทม.บูรพา คัดเรียนเงินเดือน 6,000 บาท
www.elearneasy.com

สนับสนุนเนื้อหา

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยบูรพา เปิดรับสมัครเพื่อคัดมอบทุนระดับปริญญาโท ปริญญาเอกรวมทั้งสิ้น 145 ทุน ทั้งภาคปกติและภาคพิเศษ ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2554 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิค และหลักสูตรปรัขญาดุษฎีบัณฑิค ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 22 เมษายน 2554

สาขาที่เปิดรับระดับปริญญาโท
-คณิคศาสตร์
-เคมี
-ฟิสิกส์
-จุลชีววิทยาประยุกต์
-วาริชศาสตร์
-วิทยาศาสตร์ชีวภาพ
-วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
-วิทยาศาสตร์พอลิเมอร์
-วิทยาศาสตร์และเทตโนโลยีอาหาร
-สถิติ
สาขาที่เปิดรับระดับปริญญาเอก
-คณิตศาสตร์
-วาริชศาสตร์
-วิทยาศาสตร์ชีวภาพ
คุณสมบัติ
1.มีความประพฤติดี
2.ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง
3.มีคุณสมบัติเฉพาะที่สาขากำหนด
เอกสารการสมัคร
1.ใบสมัครของสำนักงานคณบดี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
2.รูปถ่ายขนาด 1 นิ้วจำนวน 2 รูป
3.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ฉบับ
4.สำเนาหลักฐานแสดงวุฒิการศึกษาประกอบด้วยปริญญาบัตร หรือใบรับรองการศึกษาชั้นปริญญาตรี ปริญญาโท และใบแสดงผลการศึกษา (Transcript)อย่างละ 1 ฉบับ
5.ใบรับรองจากหัวหน้าหน่วยงานและ/หรืออาจารย์ผู้เคยสอน ปริญญาโท 1 คน ปริญญาเอก 3 คน ใช้แบบฟอร์ม (From R)ของทางมหาวิทยาลัยฯ (เฉพาะผู้สมัครหลักสูตรที่ต้องใช้ใบรับรอง)
6.สำเนา หลักฐานคะแนนผลสอบรับรองภาษาอังกฤษ มีอายุไม่เกิน 2 ปี จำนวน 1 ฉบับ(ถ้ามี)
7.หนังสือรับรองที่สำเร็จการศึกษาหลักสูตรที่จัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ (ถ้ามี)
8.ใบแสดงการชำระค่าสมัคร
ทุนการศึกษา
-เป็นทุนการศึกษาระดับปริญญาปริญญาโทหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์พอลิเมอร์ และสาขาวิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา (เฉพาะค่าลงทะเบียนเรียนและเงินเดือน 6,000 บาท/เดือน)
คุณสมบัติของผู้สมัคร จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาเคมี เคมีอุตสาหกรรม วัสดุศาสตร์ วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ศึกษาศาสตร์เคมี วิศวกรรมศาสตร์ และสาขาอื่น ๆ ที่ใกล้เคียง สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับหลักสูตรและทุนการศึกษาติดต่อได้ที่ โทร.0-3810-3039
*สาขาวิชาเคมี ติดต่อ ผศ.ดร.รุ่งนภา แซ่เอ็ง, rungnaph@buu.ac.th
*สาขาวิชาวิทยาศาสตร์พอลิเมอร์ ติดต่อผศ.ดร.ธนิดา ตระกูลสุจริตโชค, thanida@buu.ac.th
การสมัครสอบ
-สมัครด้วยตนเอง ผู้สมัครต้องนำใบสมัครพร้อมหลักฐานและค่าสมัคร 500 บาท ยื่นได้ที่ฝ่ายวิจัยและบัณฑิคศึกษา สำนักงานคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ ชั้น 1 อาคารสิรินธร มหาวิทยาลัยบูรพา
-สมัครทางไปรษณีย์รวบรวมใบสมัครและเอกสารการสมัคร ค่าสมัคร 550 บาทส่งไปที่ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ตำบลแสนสุข อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20331

ติดตามSanook! Campus

ติดตาม Sanook! Campus