มหาวิทยาลัยนเรศวร คัดเรียนบริบาลเภสัชกรรม

มหาวิทยาลัยนเรศวร คัดเรียนบริบาลเภสัชกรรม
www.elearneasy.com

สนับสนุนเนื้อหา

คัดเรียนบริบาลเภสัชกรรม จากวิทยาลัยการสาธารณสุข สถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข ประจำปีการศึกษา 2554 ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 30 เมษายน 2554

มหาวิทยาลัยนเรศวรร่วมกับกระทรวงสาธารณสุข จัดการศึกษาสำหรับผู้สาเร็จการศึกษา หลักสูตรประกาศนียบัตรสาธารณสุขศาสตร์ (เทคนิคเภสัชกรรม) หรือหลักสูตรประกาศนียบัตร (เจ้าพนักงานเภสัชกรรม) จากวิทยาลัยการสาธารณสุข สถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข ประจำปีการศึกษา 2554 ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 30 เมษายน 2554

1. หลักสูตรที่เปิดรับสมัคร และจำนวนรับ
หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาบริบาลเภสัชกรรม จำนวน 10 คน

2. คุณสมบัติทั่วไป
2.1 เป็นผู้อยู่ในประเทศไทยอย่างถูกต้องตามกฎหมาย
2.2 เป็นผู้ที่มีความประพฤติเรียบร้อยและรับรองต่อมหาวิทยาลัยได้ว่า จะตั้งใจศึกษา
เล่าเรียนเต็มความสามารถและจะปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับของมหาวิทยาลัย
ที่มีอยู่แล้ว หรือที่จะมีต่อไปโดยเคร่งครัดทุกประการ
2.3 ต้องเป็นผู้ที่รับรองว่าสามารถชำระเงินค่าบำรุงและค่าธรรมเนียมการศึกษาได้
2.4 ไม่เป็นผู้ทุพพลภาพ ไร้ความสามารถ จิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ และปราศจากโรค
เหล่านี้ คือ โรคเรื้อนวัณโรคในระยะอันตราย โรคเท้าช้างในระยะปรากฏอาการน่า
รังเกียจ โรคติดยาเสพติดให้โทษอย่างร้ายแรง โรคพิษสุราเรื้อรัง
2.5 ไม่เคยต้องโทษตามคำพิพากษาของศาลถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่ในกรณีความผิดอัน
กระทำโดยประมาทหรือความผิดอันเป็นลหุโทษ
2.6 ไม่เป็นผู้ที่มีความพิการทางสายตา ได้แก่ ตาบอดทั้ง 2 ข้าง, ตาบอดสี

3. คุณสมบัติเฉพาะ
3.1 เป็นผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรสาธารณสุขศาสตร์ (เทคนิคเภสัชกรรม) หรือหลักสูตรประกาศนียบัตร (เจ้าพนักงานเภสัชกรรม) จากวิทยาลัยการสาธารณสุข สถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข
3.2 มีอายุไม่เกิน 30 ปี นับถึงวันสมัคร
3.3 ผู้สมัครสอบคัดเลือกต้องใช้คะแนนจากการทดสอบ GAT/PAT ของสถาบันทดสอบทาง
การศึกษาแห่งชาติ (สทศ.) ครั้งที่ 2 กรกฎาคม 2553 หรือ ครั้งที่ 3 ตุลาคม 2553 หรือ ครั้งที่ 1/54 มีนาคม 2554
1. เกณฑ์คะแนนการทดสอบแต่ละรายวิชาต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่า 30 % 1.1 คะแนนการสอบ GAT (General Aptitude Test) 1.1.1. GAT ฉบับที่ 1 การคิด-การเขียนเชิงวิเคราะห์ เกณฑ์ขั้นต่ำ 30 % 1.1.2 GAT ฉบับที่ 2 การสื่อสารด้านภาษาอังกฤษ เกณฑ์ขั้นต่ำ 30 % 1.2 คะแนนการสอบ PAT (Professional Aptitude Test) 1.2.1 PAT 1 ความถนัดทางด้านคณิตศาสตร์ เกณฑ์ขั้นต่ำ 30 % 1.2.2 PAT 2 ความถนัดทางด้านวิทยาศาสตร์ เกณฑ์ขั้นต่ำ 30 %
2. ผลคะแนนการทดสอบรวมทุกรายวิชาต้องไม่ต่ำกว่า 50 %
กำหนดการจำหน่ายใบสมัคร
-ซื้อทางไปรษณีย์ ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 30 เมษายน 2554
-ซื้อด้วยตนเอง ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 9 พฤษภาคม 2554
- ซื้อทางไปรษณีย์ ราคาชุดละ 70 บาท ผู้ที่สนใจสามารถสั่งซื้อได้ที่ งานรับเข้าศึกษา กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก 65000 โดยซื้อ ธนาณัติ สั่งจ่าย เคาน์เตอร์มหาวิทยาลัยนเรศวร 00036 ไปรษณีย์พิษณุโลก 65000 ในนาม "ผู้อำนวยการกองบริการการศึกษา"
- ซื้อด้วยตนเอง ราคาชุด 50 บาท ผู้ที่สนใจสามารถติดต่อซื้อได้ที่ งานรับเข้าศึกษา กองบริการการศึกษา อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรมราชินีนาถ (อาคารเรียนรวม) มหาวิทยาลัยนเรศวร

หลักฐานสมัคร
1. ใบสมัครตามแบบของมหาวิทยาลัย กรอกข้อความให้ชัดเจนถูกต้องและสมบูรณ์
2. หลักฐานการสำเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรสาธารณสุขศาสตร์ (เทคนิคเภสัชกรรม) หรือหลักสูตรประกาศนียบัตร (เจ้าพนักงานเภสัชกรรม) จากวิทยาลัยการสาธารณสุข พร้อมสำเนา (รับรองสำเนาถูกต้อง) จำนวน 1 ฉบับ
3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือสำเนาทะเบียนบ้าน (รับรองสำเนาถูกต้อง) จำนวน 1 ฉบับ
4. ใบเปลี่ยนชื่อ - นามสกุล (เฉพาะกรณีที่ชื่อ - นามสกุลในเอกสารการสมัครไม่ตรงกัน) (รับรองสำเนาถูกต้อง) จำนวน 1 ฉบับ
5. รูปถ่ายขาวดา หรือรูปสีหน้าตรงแต่งกายชุดสุภาพ จะต้องถ่ายในครั้งเดียวกัน ถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน ขนาด 3x4 เซนติเมตร จำนวน 3 รูป และให้ปฏิบัติดังนี้
- เขียนชื่อ -นาม สกุล ด้านหลังรูป
- ติดใบสมัครมุมบนด้านขวา 1 รูป
- รูปถ่ายที่เหลือ 2 รูป ผู้ที่สมัครทางไปรษณีย์ให้เย็บรูปถ่ายติดกับใบสมัครในช่องที่กำหนด สำหรับผู้ที่สมัครด้วยตนเองให้แนบพร้อมใบสมัครในวันรับสมัคร
6. ใบแสดงคะแนนจากการทดสอบ GAT/PAT ของสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.) พร้อมถ่ายสาเนา (รับรองสำาเนาถูกต้อง) จำนวน 1 ฉบับ
หมายเหตุ หากมหาวิทยาลัยนเรศวร ได้ตรวจพบในภายหลังว่าข้อความที่แจ้งไว้ในใบสมัคร หรือหลักฐานเอกสารต่าง ๆ ของผู้สมัคร ไม่ถูกต้องตามความเป็นจริง หรือเป็นเอกสารปลอม มหาวิทยาลัยนเรศวรจะดาเนินการตามกฎหมาย และให้พ้นสภาพนิสิตทันที

ที่มา "การศึกษาวันนี้"
ผู้เขียน : ภรณ์

ติดตามSanook! Campus

ติดตาม Sanook! Campus