จุฬาฯเปิดหลักสูตรใหม่ ป.โท ประวัติศาสตร์

จุฬาฯเปิดหลักสูตรใหม่ ป.โท ประวัติศาสตร์
www.elearneasy.com

สนับสนุนเนื้อหา

ยกระดับมาตรฐานวิชาชีพ ไม่ต้องทำวิทยานิพนธ์ เป็นหลักสูตรที่ช่วยผู้ประกอบวิชาชีพต่าง ๆ เป็นการเรียนที่ให้ความรู้และเนื้อหาประวัติศาสตร์ที่กว้างขวางครอบคลุมหลายภูมิภาค

อาชีพไหนที่ต้องใช้วิชาประวัติศาสตร์ในการทำงาน ตั้งใจอ่านให้ดี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเปิดหลักสูตรการศึกษาใหม่ เพื่อพัฒนาคุณภาพวิชาชีพที่ต้องใช้ประวัติศาสตร์ในการทำงาน ไม่ว่าจะเป็นครูอาจารย์ มัคคุเทศก์ สื่อสารมวลชน และอาชีพอื่น ๆ อีกมากมาย ให้มีโอกาสได้เรียนรู้และยกระดับคุณภาพวิชาชีพผ่านหลักสูตรใหม่ระดับปริญญาโท สาขาประวัติศาสตร์ ส่วนรายละเอียดจะเป็นอย่างไรบ้างนั้น ติดตามกันได้เลย

ผศ.สุวิมล รุ่งเจริญ หัวหน้าภาควิชาประวัติศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กล่าวถึงหลักสูตรใหม่ระดับบัณฑิตศึกษาให้ฟังว่า หลักสูตร "อักษรศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตร์ หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2552" เป็นหลักสูตรที่เกิดขึ้นใหม่ เพื่อตอบสนองความต้องการของสังคมที่จำเป็นจะต้องใช้วิชาประวัติศาสตร์ที่หลากหลายมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นการสอนนักเรียนให้มีความเข้าใจในประวัติศาสตร์มากขึ้น นอกจากนี้ยังมีงานอีกมากมายที่ใช้วิชาประวัติศาสตร์ในการทำงาน เช่น ภาพยนตร์ และละคร เป็นต้น มักมีคำถามกลับมาว่า ละครหรือภาพยนตร์ที่สร้างขึ้นมาถูกต้องหรือไม่ เชื่อถือได้หรือไม่ ผู้ที่นำประวัติศาสตร์มาใช้มีความรู้เพียงพอหรือไม่
นี่จึงเป็นจุดเริ่มต้นที่ทางคณะคิดว่าต้องพัฒนาหลักสูตรประวัติศาสตร์เพื่อช่วยผู้ประกอบวิชาชีพต่าง ๆ เป็นหลักสูตรที่ไม่ได้สร้างองค์ความรู้ใหม่เพื่อเขียนเป็นวิทยานิพนธ์ แต่เป็นการเรียนที่ให้ความรู้และเนื้อหาประวัติศาสตร์ที่กว้างขวางครอบคลุมหลายภูมิภาคทั่วโลก ทั้งไทย เอเชีย และยุโรป หลักสูตรหวังว่าความรู้นี้จะทำให้ผู้เรียนได้เข้าใจประวัติศาสตร์ได้ถ่องแท้มากขึ้น สามารถนำความรู้ที่ได้ไปถ่ายทอดให้กับนักเรียนได้อย่างสนุกสนานและถูกต้อง สร้างทัศนคติที่ดีเกี่ยวกับการเรียนวิชาประวัติศาสตร์ ให้เข้าใจว่าประวัติศาสตร์มีความสำคัญและจำเป็นต่อสังคมอย่างไร

ผู้ที่จะมาเรียนในหลักสูตรนี้ได้ ต้องมีประสบการณ์ในการทำงานมาก่อน ไม่อนุญาตให้ผู้ที่สำเร็จการศึกษาใหม่ ๆ สมัครเรียนในหลักสูตรนี้ เนื่องจากเป็นหลักสูตรที่ไม่ต้องทำวิทยานิพนธ์ ทางจุฬาฯ ไม่มีนโยบายที่จะสนับสนุนให้ผู้ที่จบการศึกษาใหม่ ๆ มาสมัครเรียนในหลักสูตรนี้ แต่ถ้าสนใจอยากเรียนต่อด้านประวัติศาสตร์จริง ๆ แนะนำว่าควรสมัครเรียนต่อในหลักสูตรปริญญาโทที่ต้องทำวิจัยหรือวิทยานิพนธ์แทน นอกเสียจากคุณจะไปทำงานสักระยะหนึ่ง และเป็นงานที่ต้องใช้วิชาประวัติศาสตร์ด้วย อาทิ ครูอาจารย์ มัคคุเทศก์ สื่อมวลชน อาชีพอิสระแปลหนังสือ ฯลฯ คุณถึงจะสามารถมาสมัครเรียนในหลักสูตรนี้ได้
ผู้สมัครเรียนในหลักสูตรนี้จะจบปริญญาตรีในสาขาใดมาก็ได้ ทางหลักสูตรจะดูแค่ว่าวิชาชีพที่คุณทำนั้นจำเป็นต้องใช้วิชาประวัติศาสตร์หรือไม่ นอกจากนี้ทางหลักสูตรจะพิจารณารับนักศึกษาเข้าเรียนต่อจากคะแนนสอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ ในกรณีที่ผ่านการสอบข้อเขียนแล้ว ในส่วนของการสอบสัมภาษณ์คณะกรรมการจะดูที่ความตั้งใจจริง ความมุ่งมั่น และทัศนคติที่ดีที่พร้อมจะเข้ามาเรียนในหลักสูตรดังกล่าว รุ่นแรกนี้รับนักศึกษาได้ประมาณ 30 คน ค่าเล่าเรียนอยู่ที่เทอมละประมาณ 39,000 บาท ใช้ระยะเวลาเรียน 1 ปีครึ่ง หรือประมาณ 3 เทอม เรียนเฉพาะวันหยุดเสาร์-อาทิตย์ เต็มวัน ติดต่อได้ที่ ภาควิชาประวัติศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาฯ โทรศัพท์ 0-2218-4672 โทรสาร 0-2218-4673

สุดท้ายนี้อยากฝากเอาไว้ว่า หลักสูตรนี้พยายามสร้างขึ้นมาเพื่อให้ตอบสนองความต้องการของสังคมโดยตรง ภาควิชาเราพร้อมที่จะทำงานในด้านนี้ ทางด้านประวัติศาสตร์ ไทย เอเชีย ยุโรป ฯลฯ มีความพร้อมของบุคลากร ยินดีเปิดรับผู้ที่ต้องการพัฒนาศักยภาพ และส่งเสริมการทำงานของท่านให้ประสบความสำเร็จในอนาคต

ที่มา "การศึกษาวันนี้"
ผู้เขียน : ปิยะนุช zorau123@hotmail.com

ติดตามSanook! Campus

ติดตาม Sanook! Campus