รัฐบาลฮังการีมอบทุนตรี-โท-เอก วิจัย

รัฐบาลฮังการีมอบทุนตรี-โท-เอก วิจัย
www.elearneasy.com

สนับสนุนเนื้อหา

เปิดโอกาสให้ประชาชนต่างประเทศได้เสริมประสบการณ์ทางอาชีพให้กว้างขวางยิ่งขึ้นผ่านสถาบัน

รัฐบาลฮังการีประกาศมอบทุนการศึกษาระดับปริญญาตรี-โท-เอก และทุนวิจัยแก่นักศึกษาต่างชาติ รวมทั้งทุนฝึกอบรมสำหรับครูและนักวิจัยภาคฤดูร้อนทั้งสาขาศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประจำปี 2011-12 ซึ่งรวมถึงนักศึกษาของประเทศไทยด้วย
กระทรวงศึกษาธิการสาธารณรัฐฮังการี ตั้งหน่วยงานกลุ่มทุน (scholarship pool) เมื่อปี 2005 ขึ้นเพื่อจุดประสงค์ กระตุ้นการศึกษาระดับสูง รวมทั้งเปิดโอกาสให้ประชาชนต่างประเทศได้เสริมประสบการณ์ทางอาชีพให้กว้างขวางยิ่งขึ้นผ่านสถาบัน
การศึกษาของฮังการี โดยทางคณะกรรมการทุนฮังการี (Hungarian Scholarship Board หรือ HSB) จะเป็นผู้ประกาศรายชื่อทุนการศึกษาและทุนวิจัยสำหรับปีการศึกษา 2011- 2012 รวมทั้งทุนการศึกษาภาคฤดูร้อน 2011 โดยโครงการทุนนี้เปิดสำหรับประชาชนของประเทศต่างๆ ซึ่งกระทรวงการศึกษาฮังการีเห็นด้วยกับการดำเนินการร่วมกัน

รายชื่อประเทศที่นักศึกษาที่สามารถขอรับทุนจาก HSB
เบลเยียม, บัลแกเรีย, จีน, ไซปรัส, โครเอเชีย, สาธารณรัฐเช็ก, เดนมาร์ก, อียิปต์, เอสโตเนีย, ฟินแลนด์, ฝรั่งเศส, เยอรมนี, กรีซ, ไอซ์แลนด์, อินเดีย, อินโดนีเซีย, ไอร์แลนด์, อิสราเอล, อิตาลี, ญี่ปุ่น, จอร์แดน, สาธารณรัฐเกาหลี(เกาหลีใต้) ,คูเวต, ลัตเวีย, ลิทัวเนีย, ลักเซมเบิร์ก, เม็กซิโก, เนเธอร์แลนด์, นอร์เวย์, โปแลนด์, โปรตุเกส, รัสเซีย, สิงคโปร์, สาธารณรัฐสโลวัก(สโลวาเกีย), สโลวีเนีย, สเปน, สวิตเซอร์แลนด์, ซีเรีย, ไทย และตุรกี

ประเภทของทุนที่ HSB มอบให้แบ่งเป็นประเภทต่างๆ ต่อไปนี้
A.หลักสูตรการศึกษาระดับปริญญาตรี (5-10 เดือน)
B.หลักสูตรระดับหลังปริญญาตรี (3-21 วัน หรือ 1-10 เดือน)
C1.การศึกษาระดับปริญญาเอก (36 เดือน)
C2.การศึกษาระดับ partial doctoral (12 เดือน)
D.การศึกษาระดับหลังปริญญาเอก (1-10 เดือน)
E.ติวเตอร์อาวุโส หรือ นักวิจัย (3-21 วัน หรือ 1-10 เดือน)
F.หลักสูตรภาคฤดูร้อน 2-4 สัปดาห์

คุณสมบัติ
ประชาชนจากประเทศที่มีชื่อในบัญชี สามารถขอทุนได้ ขณะที่ประชากรต่างชาติซึ่งอาศัยอยู่ในฮังการีอย่างถาวรไม่สามารถขอทุนนี้ได้ และสำหรับทุนเพื่อนักศึกษาระดับปริญญาตรีนั้น นักศึกษาซึ่งเรียนภาษาฮังการีและศึกษาภาษาศาสตร์ฮังการีจะได้รับการพิจารณาก่อน
1.ผู้สมัครขอรับทุนต้องมีอายุไม่เกิน :
- 30 ปี สำหรับทุนระดับปริญญาตรี
- 40 ปี สำหรับทุนระดับหลังปริญญาตรี
- 35 ปี สำหรับทุนระดับปริญญาเอก
- 45 ปี สำหรับทุนระดับหลังปริญญาเอก
2.ไม่มีกำหนดอายุสำหรับผู้สมัครขอรับทุนเหล่านี้ :
- ทุนวิจัย และ ติวเตอร์อาวุโส
- ทุนการศึกษาภาคฤดูร้อน

เอกสารประกอบการสมัครที่จำเป็น
- ผู้สมัครต้องใช้เอกสาร 2 ชุด ต้นฉบับ 1 ชุด สำเนา 1 ชุด ตามข้อกำหนดด้านล่าง โดยเอกสารดังกล่าวควรเป็นภาษาฮังการี, อังกฤษ, ฝรั่งเศส หรือ เยอรมัน ยกเว้นใบสมัครจาก HSB ซึ่งต้องเป็นภาษาอังกฤษหรือฮังการีเท่านั้น
- ผลการสอบไล่ระดับมัธยมปลาย เฉพาะผู้ขอรับทุนระดับปริญญาตรีหรือทุนการศึกษาภาคฤดูร้อน
copy of qualifications สำหรับติวเตอร์อาวุโส และนักวิจัยต้องมีปริญญาเอกหรือแสดงหลักฐานการศึกษาอื่นที่เท่าเทียมกัน
- ระเบียนการศึกษา
- แผนงานที่ชัดเจนพร้อมรายละเอียดไม่เกิน 2 หน้า (สำหรับผู้ขอทุนระดับปริญญาตรีและทุนการศึกษาภาคฤดูร้อนไม่ต้องใช้)
- Letter of interest (เฉพาะผู้ขอทุนระดับปริญญาตรีและทุนการศึกษาภาคฤดูร้อน)
- ประกาศนียบัตรด้านภาษา ผู้รับทุนต้องแสดงให้เห็นว่ามีความรู้เกี่ยวกับฮังการีอย่างพอเพียงที่จะทำตามแผนงานที่ส่งมา ยกเว้นเมื่อสถานศึกษาประกาศอย่างเป็นทางการยอมรับนักศึกษาโดยไม่คำนึงถึงความสามารถทางภาษาฮังการีของผู้สมัคร
- จดหมายรับรอง 2 ฉบับ ฉบับหนึ่งโดยสถาบันการศึกษาในประเทศของผู้ขอทุน อีกฉบับหนึ่งจากอาจารย์หรือ advisor (ผู้ขอทุนระดับปริญญาตรีและทุนการศึกษาภาคฤดูร้อนไม่ต้องใช้)
- ใบสถานภาพนักศึกษาโดยสถาบันการศึกษาในประเทศผู้ขอทุน (เฉพาะผู้ขอทุนระดับปริญญาตรี)
- Letter of invitation จดหมายเชิญจากสถาบันการศึกษาในฮังการี
(ผู้ขอทุนการศึกษาภาคฤดูร้อนไม่ต้องใช้) ผู้ขอทุนสำหรับการศึกษาระดับ partial doctoral ต้องมีจดหมายเชิญจากผู้อำนวยการสถาบันการศึกษาระดับปริญญาเอกในฮังการี ผู้ขอทุนระดับปริญญาเอกต้องได้รับจดหมายการตัดสินใจของสภามหาวิทยาลัยฮังการีแล้วส่งต่อไปยัง HSB ก่อนวันที่ 31 สิงหาคม 2008
- List of publications (เฉพาะผู้ขอรับทุนระดับปริญญาเอก, หลังปริญญาเอก หรือ ติวเตอร์อาวุโส/ทุนวิจัย เท่านั้น)
- ใบรับรองสุขภาพ
- สำหรับผู้ขอทุนในสาขากราฟฟิก และจิตรกรรม รวมทั้งดนตรี ต้องมีรายละเอียดอื่นเพิ่มเติม ได้แก่
ก.สำหรับจิตรกร, ปฏิมากร ต้องส่งภาพถ่ายงานของตน 3 ชิ้น พร้อมคำอธิบายโดยย่อ และวันที่สร้างผลงาน
ข.สำหรับนักดนตรี ต้องส่งเทปผลงานเพลงของตนที่แตกต่างกัน 3 สไตล์
ผู้สมัครขอรับทุนสาขากราฟฟิกและจิตรกรรม รวมทั้งดนตรี อาจจะต้องเข้ารับการสอบเพิ่มเติมโดยสถาบันการศึกษาในฮังการี ก่อนที่จะได้รับทุน

คำเตือน
ผู้สมัครซึ่งเตรียมเอกสารมาไม่สมบูรณ์หรือไม่ตั้งใจจะไม่ได้รับการพิจารณา และเอกสารหลักฐานการสมัครต่างๆ จะไม่ส่งคืน

กระบวนการขอทุน
ผู้ขอรับทุนต้องยื่นใบสมัครไปยังสำนักงานทุนการศึกษาประเทศของตน ซึ่งจะเป็นผู้กำหนดเส้นตายการรับสมัคร สำนักงานเหล่านี้จะส่งต่อใบสมัครที่ผ่านการพิจารณาแล้วไปยังสำนักงานทำการของ HSB ก่อนวันที่ 30 เมษายน 2011โดยกำหนดเส้นตายนี้รวมถึงการขอทุนภาคฤดูร้อนด้วย
การสมัครโดยบุคคลจะไม่ถูกกันออกไป เพียงแต่ HSB จะพิจารณาใบสมัครที่ส่งมาจากสำนักงานทุนแต่ละประเทศก่อน
ผู้สนใจสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมและขอรับสำเนาใบสมัครได้ทางเว็บไซต์ www.scholarship.hu
ส่งใบสมัครไปยังสถานเอกอัครราชทูตฮังการี
20th Fl, Oak Tower President Park Condominium
เลขที่ 99 สุขุมวิท ซอย 24
เขตคลองเตย
กรุงเทพฯ 10110

ที่มา "การศึกษาวันนี้"

ติดตามSanook! Campus

ติดตาม Sanook! Campus