เปิดขั้นตอนการสมัครขอรับทุนญี่ปุ่น

เปิดขั้นตอนการสมัครขอรับทุนญี่ปุ่น
www.elearneasy.com

สนับสนุนเนื้อหา

หลังจากที่ก่อนหน้านี้ นิตยสารการศึกษา วันนี้ ได้นำเสนอถึงข่าวการมอบทุนการศึกษาของรัฐบาลญี่ปุ่น ให้กับนักศึกษาไทย ประเภทต่างๆ ไปแล้วนั้น ล่าสุดทางสำนักข่าวสารญี่ปุ่น ประจำสถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่น ประจำประเทศไทย ได้เปิดเผยขั้นตอนการรับสมัครออกมาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยมีขั้นตอนดังต่อไปนี้

- ผู้สนใจสามารถดาวโหลดใบสมัครได้ที่เว็บไซด์ www.bic.moe.go.th หรือสอบถามรายละเอียดที่เบอร์โทร0-2628-5646 ต่อ 115
-ส่งใบสมัครที่สมบูรณ์ไปยังสำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สป. กระทรวงศึกษาธิการ ถ.ราชดำเนินนอก ดุสิต กรุงเทพฯ 10300 ภายในวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2554
-กระทรวงศึกษาธิการจะจัดส่งใบสมัครไปยังสถานทูตญี่ปุ่น วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2554
-สอบข้อเขียนวิชาภาษาอังกฤษ วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2554 เวลา 1๐.๐๐ - 11.๐๐ น. ณ สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น 5-7 ถ.สุขุมวิท ซอย 29 เขตวัฒนา กรุงเทพฯ (www.tpa.or.th)
-ประกาศผลสอบข้อเขียน วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2554 เวลา 16.๐๐ น. ทางเว็บไซด์ www.th.emb-japan.go.jp และ www.bic.moe.go.th
-สอบสัมภาษณ์ วันที่ 1 มีนาคม 2554 เวลา ๐9.๐๐ - 16.๐๐ น. ณ ห้อง Japan Information Service สถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่น
- ประกาศผลการสอบสัมภาษณ์ วันที่ 1 มีนาคม 2554 เวลา 16.30 น. ณ ห้อง Japan Information Service สถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่น
-ประชุมชี้แจง วันที่ 4 มีนาคม 2554 เวลา ๐9.3๐ น. ณ ห้อง Japan Information Service สถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่น
-จัดทำใบสมัครให้รัฐบาลญี่ปุ่น วันที่ 21 มีนาคม 2554 เวลา ๐9.3๐ - 12.๐๐ น.
ณ ห้อง Japan Information Service สถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่น
-ทดสอบภาษาญี่ปุ่น วันที่ 21 มีนาคม 2554 เวลา 13.30 - 15.30 น. ณ สถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่น
อนึ่งทุนประเภทนี้มอบให้กับนักเรียนไทย ด้วยความร่วมมือจากกระทรวงศึกษาธิการ คัดเลือกครูในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการเพื่อไปอบรมด้านการศึกษาที่ มหาวิทยาลัยในประเทศญี่ปุ่น เป็นประจำทุกปี ปีละประมาณ 6 ทุน

คุณสมบัติของผู้สมัคร ต้องมีสัญชาติไทย อายุไม่เกิน 35 ปี สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี มีประสบการณ์ในวิชาชีพไม่น้อยกว่า 5 ปี และสอนในระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษา หรือสอนในสถาบันพัฒนาอาชีพครู
ผลการเรียนเฉลี่ยในระดับปริญญาตรี ไม่ต่ำกว่า 2.75 สำหรับครูที่สอนภาษาญี่ปุ่น มีผลการเรียนเฉลี่ย ไม่ต่ำกว่า 2.50 ผู้ได้รับทุนจะต้องเดินทางไปถึงญี่ปุ่นก่อนเริ่มภาคการศึกษา 2 สัปดาห์ (ปกติประมาณ 1-14 ตุลาคม 2011) หากไม่สามารถเดินทางได้ตามกำหนด ผู้สมัครจะต้องรับผิดชอบค่าบัตรโดยสารเครื่องบินเอง

ระยะเวลาของทุนการศึกษา 1 ปี 6 เดือน (รวมระยะเวลาศึกษาภาษาญี่ปุ่น 6 เดือน

สำหรับผู้สนใจ ต้องส่งใบสมัคร ภายในวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2011
หลักฐานการสมัครประกอบด้วย ใบสมัครตัวจริง 1 ฉบับ รูปถ่ายขนาด 4.5x3.5 ซม. 3 รูป ใบเกรดภาษาอังกฤษ ตัวจริง 1 ฉบับ ใบปริญญาบัตรจากมหาวิทยาลัยสุดท้ายที่สำเร็จการศึกษา (สำเนา) 1 ฉบับ และคำแปลปริญญาบัตร โดยมหาวิทยาลัยที่จบการศึกษา (ตัวจริง) 1 ฉบับ

ที่มา "การศึกษาวันนี้"

ติดตามSanook! Campus

ติดตาม Sanook! Campus