มจธ.มอบทุนการศึกษา สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี

มจธ.มอบทุนการศึกษา สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี
www.elearneasy.com

สนับสนุนเนื้อหา

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีดัดมอบทุนสนับสนุนการศึกษา เป็นทุนการศึกษาที่บริษัท มูลนิธิและบุคคลทั่วไปบริจาคเงินให้มหาวิทยาลัยเพื่อเป็นทุนการศึกษาช่วยเหลือนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ โดยมีจำนวนเงินทุนการศึกษาตั้งแต่ 4,000 - 25,000 บาท โดยระบุต้องเป็นนักศึกษาปัจจุับันและเข้าร่วมกิจกรรมหาวิทยาลัยสม่ำเสมอ

คุณสมบัติของนักศึกษาที่อยู่ในเกณฑ์พิจารณาให้ทุนการศึกษา
1. เป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
2. ไม่มีบิดาและ/หรือมารดา หรือบิดามารดาและผู้ปกครองมีฐานะยากจน
3. ไม่มีแหล่งเงินค่าใช้จ่ายพื้นฐานในการศึกษาที่แน่นอนและเพียงพอ อันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
4. ไม่อยู่ระหว่างลาพักการศึกษาหรือถูกสั่งพักการศึกษา
5. มีความสามารถทางการศึกษาอยู่ในระดับที่สามารถสำเร็จการศึกษาได้ตามหลักสูตร
6. มีความพร้อมที่จะช่วยเหลือและสนับสนุนกิจกรรมของมหาวิทยาลัย
7. มีความประพฤติเรียบร้อย เคารพและปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ และข้อบังคับของมหาวิทยาลัย
8. ไม่มีประวัติถูกลงโทษทางวินัยขั้นร้ายแรง และไม่ต้องโทษทางกฎหมาย
9. ไม่ได้รับทุนการศึกษาต่อเนื่อง และทุนอื่นๆ ในขณะสมัคร ยกเว้นทุนเงินยืมเพื่อการศึกษาของมหาวิทยาลัย กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาของรัฐบาล และทุนเพชรพระจอมเกล้า

เงื่อนไขการรับทุนการศึกษา
1. ต้องปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ และข้อบังคับของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีอย่างเคร่งครัด
2. ต้องเข้าร่วมและปฏิบัติกิจกรรม ดังนี้
2.1 เข้าร่วมกิจกรรมวันคล้ายวันก่อตั้งมหาวิทยาลัย 4 กุมภาพันธ์
2.2 เข้าร่วมกิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ไทย 18 สิงหาคม
2.3 เข้าร่วมกิจกรรมวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 1 ตุลาคม
2.4 ปฏิบัติกิจกรรมจิตอาสาเพื่อเป็นประโยชน์ให้กับสังคม อย่างน้อย 1 กิจกรรม
หากไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขได้ นักศึกษาจะต้องคืนเงินทุนการศึกษา

เอกสารประกอบการรับสมัครทุนการศึกษา
1. แบบคำขอรับทุนการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (แบบ ทกศ.01)
2. รูปถ่ายนักศึกษาถูกต้องตามระเบียบมหาวิทยาลัย ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป ติดแบบคำขอ
3. สำเนาบัตรประจำตัวนักศึกษา พร้อมรับรองสำเนา จำนวน 1 ฉบับ
4. เอกสารแสดงผลการเรียนสะสม พร้อมรับรองสำเนา จำนวน 1 ฉบับ
5. เอกสารแสดงรายได้ผู้ปกครอง
- กรณีเป็นข้าราชการ พนักงานบริษัท ใช้สลิปเงินเดือน
- กรณีเป็นเกษตรกร/ค้าขาย/รับจ้าง ใช้หนังสือรับรองรายได้ของผู้ปกครอง (แบบ ทกศ.011)
6. รูปถ่ายที่อยู่อาศัยบิดามารดาหรือผู้ปกครอง ติดกระดาษขนาด A4
(รูปถ่ายให้เห็นบริเวณรอบบ้าน เลขที่บ้าน ด้านหน้า ด้านข้าง และด้านหลังที่อยู่อาศัย)
7. เอกสารโครงการจิตอาสาที่สามารถปฏิบัติได้จริง

ขั้นตอนและระยะเวลาการรับสมัคร
1. Download แบบฟอร์มแบบคำขอรับทุนการศึกษา (แบบ ทกศ. 01) และหนังสือรับรองรายได้ของผู้ปกครอง (แบบ ทกศ. 011) ที่ http://www.kmutt.ac.th/guidance
2. กรอกรายละเอียดในแบบคำขอรับทุนการศึกษาให้ครบถ้วน ชัดเจน ให้อาจารย์ที่ปรึกษาและคณะกรรมการทุนประจำภาควิชาแสดงความเห็น และจัดเตรียมเอกสารประกอบให้ครบถ้วน
3. ส่งแบบคำขอรับทุนการศึกษาและเอกสารประกอบ พร้อมรับการสัมภาษณ์ที่งานแนะแนวการศึกษาและอาชีพ กองกิจการนักศึกษา ชั้น 2 สำนักงานอธิการบดี ได้ทุกวันจันทร์ - ศุกร์ เว้นวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์ ระหว่างเวลา 13.30 - 16.30 น. ตามกำหนดระยะเวลา ดังนี้
ครั้งที่ 1 วันที่ 24 มกราคม 2554 - 11 มีนาคม 2554
ครั้งที่ 2 วันที่ 23 พฤษภาคม 2554 - 8 กรกฎาคม 2554
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.kmutt.ac.th/guidance

ที่มา "การศึกษาวันนี้"
ผู้เขียน : ภรณ์

ติดตามSanook! Campus

ติดตาม Sanook! Campus