ทุนการศึกษาระดับปริญญาโท คัดเรียนประเทศญี่ปุ่น

ทุนการศึกษาระดับปริญญาโท คัดเรียนประเทศญี่ปุ่น
www.elearneasy.com

สนับสนุนเนื้อหา

โครงการทุนการศึกษามูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ เปิดรับสมัครเพื่อทำการคัดเลือกนักศึกษาจากประเทศทั้ง 5 ประเทศในภูมิภาคอาเซียน ประกอบด้วยประเทศไทย อินโดนีเชีย มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ และเวียดนาม) ที่มีความประสงค์จะลงทะเบียนเรียนในระดับปริญญาโท (วิชาเอกในสาขาใดสาขาหนึ่งทางวิทยาศาสตร์) ณ มหาวิทยาลัยโตเกียว ให้ได้รับทุนการศึกษาก่อนที่จะเดินทางไปถึงประเทศญี่ปุ่น ประจำปี 2555 รับสมัครตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2554

คุณสมบัติของผู้ขอรับทุน
เป็นผู้ที่ได้ลงทะเบียนเรียนในระดับปริญญาโทในสาขาวิชาเอกใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์ (ยกเว้นสาขาแพทยศาสตร์และสาขาสัตวแพทยศาสตร์) ณ มหาวิทยาลัยโตเกียว และมีคุณสมบัติครบดังนี้
1. ผู้สมัครขอรับทุนต้องมีสัญชาติไทย อินโดนิเชีย มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ หรือเวียดนาม
2. ผู้สมัครขอรับทุนต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษาแล้ว หรือกำลังจะสำเร็จการศึกษา (ต้องผ่านระบบการศึกษาที่มีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 16 ปี หรือกำลังจะสำเร็จการศึกษาครบจำนวนปีดังกล่าว) และต้องได้รัหนังสือรับรองจากอธิการบดี หรือที่ปรึกษาจากมหาวิทยาลัยที่สำเร็จการศึกษา หรือต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนเพื่อสมัคร
เข้าเรียนในมหาวิทยาลัยโตเกียว
3. ผู้สมัครขอรับทุนต้องมีอายุไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์นับถึงวัน ที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2555
4. ตามระเบียบการรับสมัครแล้ว ผู้ขอรับทุนต้องได้รับการอนุมัติให้ลงทะเบียนเรียนในโครงการ Postgraduate International Research Student (จากนี้ไปเรียกว่า "นักศึกษาวิจัย") จากมหาวิทยาลัยโตเกียว และจะต้องลงทะเบียนในฐานะนักศึกษาวิจัยในเดือนเมษายน พ.ศ. 2555 หรือเดือนตุลาคม พ.ศ. 2555
อย่างไรก็ตาม ผู้ขอรับทุนอาจสมัครเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาโท กับทางมหาวิทยาลัยโตเกียวได้โดยตรง ทั้งนี้ ผู้ขอรับทุนต้องได้รับการอนุมัติจากมหาวิทยาลัยโตเกียว และจะต้องลงทะเบียนในฐานะนักศึกษาระดับปริญญาโทในเดือนเมษายน พ.ศ. 2555 หรือเดือนตุลาคม พ.ศ. 2555
5. ผู้ขอรับทุนต้องมีความรู้และความสามารถในการสื่อสารภาษาญี่ปุ่น สำหรับการเป็นนักศึกษาวิจัย หรือศึกษาต่อในระดับปริญญาโท ณ มหาวิทยาลัยโตเกียว ตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด
6. ผู้สมัครต้องสมัครจากประเทศ 5 ประเทศและต้องสามารถเข้าร่วมกระบวนการคัดเลือก
ตามที่กำหนด
7. ผู้สมัครต้องมีสุขภาพร่างกายและจิตใจที่แข็งแรงสมบูรณ์ และมีแรงจูงใจที่จะศึกษา
8. ผู้สมัครขอรับทุนต้องไม่เป็นผู้ที่อยู่ระหว่างการรับทุนการศึกษาอื่นใด

เอกสารประกอบการสมัคร
1.ใบสมัครขอรับทุน (ฟอร์ม 1) และแผนการศึกษา (ตามแบบฟอร์มที่กำหนด)
2.ใบแสดงผลคะแนนตัวจริงจากมหาวิทยาลัย (เป็นภาษาญี่ปุ่น หรือภาษาอังกฤษ ไม่รับ
สำเนา)
3.หนังสือรับรองจากอธิการบดีหรือที่ปรึกษาจากมหาวิทยาลัยที่สำเร็จการศึกษา (ตาม
แบบฟอร์มที่กำหนด)
4.เอกสารอื่นๆ (ถ้ามี) อาทิ ใบรับรองผลการสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่น (JLPT), ใบรับรอง
การศึกษาหรือการฝึกอบรม ณ ประเทศญี่ปุ่น
5.เอกสารต่างๆที่ใช้ประกอบการสมัครจะไม่ส่งคืนผู้สมัครไม่ว่ากรณีใดๆ

มูลค่าทุนการศึกษา
- นักศึกษาวิจัยของบัณฑิตวิทยาลัย: 150,000 เยนต่อเดือน (ระยะเวลาสูงสุด 1 ปี)
- นักศึกษาระดับปริญญาโทของบัณฑิตวิทยาลัย: 180,000 เยนต่อเดือน (ระยะเวลา
สูงสุด 2 ปี)
- ค่าธรรมเนียมการสอบ ค่าธรรมเนียมการเข้าศึกษา และค่าธรรมเนียมการศึกษา: จ่ายตาม
จริง
- ค่าตั๋วเครื่องบิน (ไป-กลับ ประเทศญี่ปุ่น): จ่ายตามจริง สูงสุด 200,000 เยน (เทียบเท่า
กับมูลค่าตั๋วที่นั่งชั้นประหยัด)
สนใจสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่คุณมนต์ชัย จันทรกระวี ฝ่ายทรัพยากรบุคคลและบริหารทั่วไป
บริษัทอายิโนะโมะโต๊ะ (ประเทศไทย) จำกัด 487/1 ถนนศรีอยุธยา แขวงถนนพญาไท
เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 โทรศัพท์ 0-2247-7000 ต่อ 1531โทรสาร 0-2248-7997
เว็บไซต์ http://www.ajinomoto.co.th/news_detail.php?nid=85&page=1&parent_id=1 อีเมล์ : monchai_chantaragrav@ajinomoto.com

ที่มา "การศึกษาวันนี้"
ผู้เขียน : ภรณ์

ติดตามSanook! Campus

ติดตาม Sanook! Campus