ทุนมหาวิทยาลัยศรีปทุม คัดมอบผู้มีความสามารถด้านกีฬา

ทุนมหาวิทยาลัยศรีปทุม คัดมอบผู้มีความสามารถด้านกีฬา
www.elearneasy.com

สนับสนุนเนื้อหา

มหาวิทยาลัยศรีปทุม รับสมัครคัดมอบทุนสำหรับนักศึกษาที่สมัครเข้าศึกษาใหม่ และผ่านการคัดเลือก โดยทุนดังกล่าวเป็นทุนส่งเสริมและสนับสนุนนักศึกษาที่มีผลการเรียนดี มีความสามารถพิเศษ และเป็นผู้ที่มีความประพฤติดี โดยจะได้รับทุนการศึกษา ค่าหน่วยกิต และค่าบำรุงการศึกษา ตลอดหลักสูตรปริญญาตรี เฉพาะทุนผู้มีความสามารถพิเศษด้านกีฬารับสมัครตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 31 มกราคม 2554

ทุนผู้มีความสามารถพิเศษด้านศิลปวัฒนธรรม
1. ทุนผู้มีความสามารถพิเศษด้านดนตรีไทย-และนาฎศิลป์ไทย
2. ทุนผู้มีความสามารถพิเศษด้านดนตรีร่วมสมัย

คุณสมบัติผู้สมัครขอรับทุน
1. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)หรือสำเร็จการศึกษาอื่นที่เทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการรับรองวิทยฐานะ
2. เป็นผู้มีความสามารถดังนี้
- วงดนตรี เช่น วงดนตรีไทย วงดนตรีพื้นเมือง วงดนตรีลูกทุ่ง วงดนตรีสตริง วงดนตรีแชมเบอร์ และ นักร้อง
- ด้านการแสดง เช่น นักแสดงนาฎศิลป์ไทย นักแสดงนาฎศิลป์พื้นเมือง Mordern dance และหางเครื่อง-จินตลีลา
3. มีความประพฤติเรียบร้อย
4. ไม่ติดยาเสพติด ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง หรือโรคที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
จำนวนทุนการศึกษา ระดับปริญญาตรี จำนวน 40 ทุน

ทุนการศึกษาที่ได้รับ
ผู้รับทุนจะได้รับค่าหน่วยกิต และค่าบำรุงการศึกษาตลอดหลักสูตร
เงื่อนไขหลังได้รับทุนการศึกษา
1. ผู้รับทุนต้องมีหน่วยกิตก้าวหน้าในการศึกษาให้ได้ไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต ในแต่ละภาคการศึกษาและไม่น้อยกว่า 18 หน่วยกิตในแต่ละปีการศึกษา ทั้งนี้ต้องมีผลการเรียนคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.00 ในระดับปริญญาตรี
2. ผู้รับทุนจะได้รับทุนการศึกษาภายในระยะเวลาตามหลักสูตรการศึกษาของมหาวิทยาลัยที่กำหนดไว้เท่านั้น นับแต่วันอนุญาตให้ได้รับทุนการศึกษา
3. ผู้รับทุนต้องปฏิบัติตนตามระเบียบว่าด้วยวินัยนักศึกษา ของมหาวิทยาลัยศรีปทุมเช่นเดียวกับนักศึกษาปกติทุกประการ
4. ผู้รับทุนต้องมีความรับผิดชอบในการฝึกซ้อมการแสดงและเป็นผู้ฝึกซ้อมให้กับนักศึกษามหาวิทยาลัยศรีปทุมที่เข้ามามีส่วนร่วมและสนใจในกิจกรรมทางดนตรี - นาฏศิลป์
5. ผู้รับทุนต้องปฏิบัติตนเป็นตัวอย่างที่ดีแก่นักศึกษาของมหาวิทยาลัย ในเรื่องของความประพฤติ ความมีระเบียบวินัย การแต่งกาย และการแสดงความเคารพต่อคณาจารย์ ซึ่งกำหนดไว้ในระเบียบของมหาวิทยาลัยโดยเคร่งครัด
6. ผู้รับทุนจะต้องรายงานผลการศึกษา และผลงานด้านกิจกรรมต่าง ๆ ตามที่มหาวิทยาลัยกำหนดไว้ทุกภาคการศึกษา ต่อศูนย์ศิลปวัฒนธรรม กลุ่มงานพัฒนานักศึกษา
7. การแสดงกิจกรรมทางด้านดนตรี - นาฏศิลป์ ทั้งภายในและภายนอกสถาบันผู้รับทุน ต้องเป็นนักแสดงในนามมหาวิทยาลัยศรีปทุมเท่านั้น
8. ผู้รับทุนต้องให้ความร่วมมือกับทางมหาวิทยาลัยเป็นอย่างดีในการเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ด้วยความสมัครใจและตามที่มหาวิทยาลัยร้องขอ
9. ผู้รับทุนฝ่าฝืน หรือไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไข หรือประพฤติผิดระเบียบข้อบังคับของมหาวิทยาลัยโดยเจตนา มหาวิทยาลัยอาจพิจารณาระงับการให้ทุนการศึกษาตามที่เห็นสมควร
10. ผู้ได้รับทุนขาดความรับผิดชอบในการฝึกซ้อมตามกำหนดจนทำให้เกิดความเสียหายต่อส่วนรวม มหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธิ์ที่จะพิจารณายกเลิกทุนโดยคำนึงถึงเงื่อนไขและหลักเกณฑ์เป็นบรรทัดฐาน

ทุนผู้มีความสามารถพิเศษด้านกิจกรรม
คุณสมบัติผู้สมัครขอรับทุน
1. ต้องสำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายสายสามัญ(ม.6) หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือสำเร็จการศึกษาอื่นที่เทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการรับรองวิทยฐานะ
2. มีผลการเรียนได้คะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.75 ขึ้นไป
3. เป็นผู้นำที่มีผลงานด้านกิจกรรมได้รับรางวัลด้านกิจกรรม อาทิเช่น ผู้นำนักเรียน ผู้นำด้านกิจกรรม ผู้นำการโต้วาที ผู้นำเชียร์ลีดเดอร์ ฯลฯ
4. เป็นผู้มีความประพฤติเรียบร้อย รู้รักสามัคคีและบำเพ็ญประโยชน์ต่อส่วนรวม
5. ไม่ติดยาเสพติด ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง หรือโรคที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา

ทุนการศึกษาที่ได้รับ
ผู้ได้รับทุนการศึกษาจะได้รับค่าหน่วยกิตและค่าบำรุงการศึกษาตลอดหลักสูตรปริญญาตรี
จำนวนทุนการศึกษา ระดับปริญญาตรี จำนวน 10ทุน

เงื่อนไขหลังได้รับทุนการศึกษา
1. ผู้ที่ได้รับทุนการศึกษาต้องให้ความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยด้วยดี ในการดำเนินการเพื่อส่งเสริมชื่อเสียงของมหาวิทยาลัย
2. ผู้ที่ได้รับทุนจะต้องบำเพ็ญตนเพื่อช่วยงานให้กับหน่วยงานของมหาวิทยาลัย อย่างน้อยอาทิตย์ละ 3 ชั่วโมง
3. ผู้ที่ได้รับทุนการศึกษาหมดสิทธิ์รับทุน เมื่อมีคะแนนเฉลี่ยสะสมเมื่อสิ้นปีการศึกษา ต่ำกว่า 2.50
4. มีความประพฤติดีและปฏิบัติตนอยู่ในระเบียบวินัยและข้อบังคับมหาวิทยาลัย
5. มีความตั้งใจศึกษาเล่าเรียนและมาเรียนอย่างสม่ำเสมอ
6. ผู้รับทุนต้องให้ความร่วมมือกับทางมหาวิทยาลัยเป็นอย่างดีในการเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆด้วยความสมัครใจและตามที่มหาวิทยาบัยร้องขอ
7. ผู้รับทุนฝ่าฝืน หรือไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไข หรือประพฤติผิดระเบียบข้อบังคับของมหาวิทยาลัยโดยเจตนา มหาวิทยาลัยอาจพิจารณาระงับการให้ทุนการศึกษาตามที่เห็นสมควร
ทุนผู้มีความสามารถพิเศษด้านกีฬา

คุณสมบัติผู้สมัครขอรับทุน
1.ต้องสำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือสำเร็จการศึกษาอื่นที่เทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการรับรองวิทยฐานะ
2.เป็นนักกีฬาทีมชาติไทย หรือเคยเป็นนักกีฬาทีมชาติไทยในระดับต่างๆ หรือเป็นนักกีฬาที่เคยได้รับรางวัลชนะเลิศหรือรองชนะเลิศในการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ หรือกีฬาแห่งชาติ หรือการแข่งขันกีฬาชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย
3.ต้องมีหลักฐานความประพฤติและผลงานด้านกีฬาจากสถาบัน หน่วยงาน องค์กร สมาคมกีฬาหรือสโมสรต้นสังกัด
4.ต้องไม่เป็นผู้อยู่ในระหว่างการถูกลงโทษหรือถูกดำเนินคดีในศาล สถาบัน องค์กรสมาคมกีฬา สโมสร ต้นสังกัด และการกีฬาแห่งประเทศไทยจัดสรรทุนให้กับคณะ/สาขาวิชา ที่ศึกษาต่อมหาวิทยาลัยศรีปทุม ดังนี้
1.คณะนิติศาสตร์
2.คณะบริหารธุรกิจ
- สาขาวิชาการจัดการ
- สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร
- สาขาวิชาการตลาด
- สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ
- สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์
- สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม
3.คณะบัญชี
4.คณะนิเทศศาสตร์
- สาขาวิชาการโฆษณา
- สาขาวิชาการประชาสัมพันธ์
- สาขาวิชาวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์
5. คณะศิลปศาสตร์
- สาขาวิชาภาษาอังกฤษสื่อสารธุรกิจ
6. คณะสารสนเทศศาสตร์
- สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
7. คณะเศรษฐศาสตร์

ทุนการศึกษาที่ได้รับ
ผู้ได้รับทุนการศึกษาจะได้รับค่าหน่วยกิตและค่าบำรุงการศึกษาตลอดหลักสูตร
เงื่อนไขระหว่างได้รับทุนการศึกษา
1. นักกีฬาต้องปฏิบัติตามระเบียบมหาวิทยาลัยศรีปทุมว่าด้วยวินัยนักศึกษา พ.ศ.2535 เช่นเดียวกับนักศึกษาปกติทุกประการ
2. นักกีฬาต้องมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมในแต่ละปีการศึกษา ไม่ต่ำกว่าเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด
3. นักกีฬาต้องเป็นผู้มีความประพฤติดี และปฏิบัติตนอยู่ในระเบียบวินัยของการเป็นนักศึกษาและนักกีฬาที่ดี ตามระเบียบข้อบังคับของมหาวิทยาลัย
4. นักกีฬาต้องมีความขยันหมั่นเพียรในการฝึกซ้อมและทุ่มเทให้กับมหาวิทยาลัยทุกรายการที่ร่วมแข่งขัน
5. นักกีฬาที่ลงทำการแข่งขันให้แก่สโมสรต้นสังกัดหรือหน่วยงานใด ต้องแจ้งให้ทางมหาวิทยาลัยทราบล่วงหน้าและต้องได้รับอนุญาตจากมหาวิทยาลัยทุกครั้ง จึงจะสามารถเข้าร่วมการแข่งขันได้
6. นักกีฬาต้องรักษาเกียรติและศักดิ์ศรีของการเป็นนักกีฬาที่ดีและไม่กระทำการใดๆ อันเป็นการเสื่อมเสียชื่อเสียงของตนและมหาวิทยาลัยทั้งในด้านกีฬาและในด้านอื่นๆ
7. นักกีฬาต้องตั้งใจศึกษาเล่าเรียนไม่ปล่อยปละละเลยหรือขาดความรับผิดชอบในการศึกษาเล่าเรียนโดยปราศจากเหตุผลอันสมควร
8.นักกีฬาต้องให้ความร่วมมือกับทางมหาวิทยาลัยเป็นอย่างดี ในการเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ทั้งด้วยความสมัครใจและตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด

 เงื่อนไขการยกเลิกทุน
1. นักกีฬาสำเร็จการศึกษา
2. นักกีฬาได้ลาออกตามขั้นตอนของมหาวิทยาลัย
3. นักกีฬาฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขหลักเกณฑ์ในข้อ 2 โดยเจตนา มหาวิทยาลัยอาจพิจารณาระงับการให้ทุนการศึกษา ตามแต่จะพิจารณาเห็นสมควร
4. นักกีฬาขาดการฝึกซ้อมและไม่มีการพัฒนาศักยภาพของการเป็นนักกีฬา ประพฤติตนทำให้เสื่อมเสียชื่อเสียงของมหาวิทยาลัย
5. นักกีฬาไม่ปฏิบัติตนให้เหมาะสมตามสถานภาพการเป็นนักศึกษานักกีฬาที่ดี และไม่ให้ความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยความสมัครใจหรือถูกร้องขอ
6. นักกีฬาทำผิดวินัยนักศึกษาของมหาวิทยาลัยอย่างร้ายแรง
7. มหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธิ์ที่จะพิจารณายกเลิกทุนโดยคำนึงถึงเงื่อนไขและหลักเกณฑ์เป็นสำคัญ และการวินิจฉัยใด ๆ ในเรื่องนี้ ถือเป็นเด็ดขาด
ข้อพึงปฏิบัติสำหรับนักกีฬาทุนที่ต้องปฏิบัติทุกประการ
1.ในระหว่างที่ได้รับทุนต้องประพฤติปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับของมหาวิทยาลัย
2.ต้องปฏิบัติตามคำแนะนำของคณาจารย์และผู้ฝึกสอนกีฬาชนิดนั้นๆ
3. ต้องมีการพัฒนาฝีมือทางด้านการกีฬาอย่างสม่ำเสมอเช่น เข้าร่วมการแข่งขันที่สมาคมหรือสหพันธ์กีฬาชนิดนั้น ๆ จัดขึ้น เป็นต้น
4. เมื่อมหาวิทยาลัยกำหนดให้เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาในรายการใดๆ นักกีฬาต้องเข้าร่วมและลงแข่งขันอย่างเต็มความสามารถและปฏิบัติตามข้อบังคับ กติกาของการแข่งขันอย่างเคร่งครัด
5. มหาวิทยาลัยจะพิจารณาให้ทุนการศึกษาแก่นักกีฬาทุนทุกปี และหากถูกตัดสิทธิ์การให้ทุน นักกีฬายินดีรับคำตัดสินโดยไม่มีข้อแม้ใด ๆ ทั้งสิ้น
6. ต้องปฏิบัติตามข้อปฏิบัติในการเรียนของนักกีฬาทุนตามเงื่อนไขวิธีการปฏิบัติระหว่างรับทุนและข้อสัญญาในสัญญาทุนการศึกษาของนักกีฬาต้องให้ความร่วมมือในกิจกรรมที่มหาวิทยาลัยจัดขึ้น
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานทุนการศึกษา อาคาร 10 ชั้น 6 มหาวิทยาลัยศรีปทุม (บางเขน)
โทร. 0-2579 -1111 ต่อ 2130,2133

ที่มา "การศึกษาวันนี้"
ผู้เขียน : ภรณ์

ติดตามSanook! Campus

ติดตาม Sanook! Campus