ไต้หวันมอบทุนนศ.ไทยวุฒิปริญญาตรี-เอก

ไต้หวันมอบทุนนศ.ไทยวุฒิปริญญาตรี-เอก
www.elearneasy.com

สนับสนุนเนื้อหา

รัฐบาลของประเทศไต้หวัน มอบทุนการศึกษาให้กับนักศึกษาไทย ระดับปริญญาตรี - เอก และทางด้านภาษา ตามรายละเอียดดังต่อไปนี้

ทุนดังกล่าวอยู่ภายใต้โครงการ The Scholarship Program of Taiwan (Spot) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ การศึกษา ระหว่างประเทศไต้หวัน กับ ประเทศไทย

ประเภทของทุน และสิทธิของผู้รับทุน
- ระดับปริญญาตรี ผู้รับทุนจะได้รับค่าใช้จ่ายประจำเดือน 25,000 เหรียญไต้หวัน หรือประมาณ 780 เหรียญสหรัฐ
- ระดับปริญญาโท-เอก ผู้รับทุนจะได้รับค่าใช้จ่ายประจำเดือน 30,000 เหรียญไต้หวัน หรือประมาณ 930 เหรียญสหรัฐ โดยทุนการศึกษาในส่วนของ MOEA จะมอบให้กับสาขาที่เกี่ยวกับเรื่องของวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี ดังต่อไปนี้ ฟิสิกส์ เคมี คณิตศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ เภสัชกรรม และเกษตรศาสตร์ เป็นต้น ขณะที่ทุน NSC จะมอบให้กับทุนระดับปริญญาโท เท่านั้น
มหาวิทยาลัยที่รับนักศึกษาทุน เข้าศึกษา จะรับผิดชอบในเรื่องของค่าใช้จ่ายรายเดือน ขณะที่รายจ่ายในเรื่องค่าเล่าเรียน ค่าที่พัก อาหาร การเดินทาง และตั๋วเครื่องบิน รวมไปถึงค่าใช้จ่ายอื่น ๆ นักศึกษาผู้รับทุนจะต้องรับผิดชอบเอง

ระยะเวลาของแต่ละทุน
การมอบทุนแต่ละประเภท มีระยะเวลาดังต่อไปนี้
- ปริญญาตรี สูงที่สุด 4 ปี
- ปริญญาโท สูงที่สุด 2 ปี
- ปริญญาเอก สูงที่สุด 3 ปี
- หลักสูตรภาษา (Language Enrichmaent Program - LEP) สูงที่สุด 1 ปี
หากว่ามีกรณีที่ผู้รับทุนจะมีการศึกษาที่ต่อเนื่องกันระหว่างโปรแกรม ก็จะต้องไม่เกิน 5 ปี ซึ่งหากเกี่ยวข้องการโปรแกรมการเรียนภาษา ก็จะต้องได้รับการบรรจุตั้งแต่ปีแรกของการรับทุน โดยส่วนใหญ่จะอยู่ระหว่าง 1 กันยายน - 1 สิงหาคม ซึ่งหากว่าผู้รับทุน ไม่สามารถเดินทางมาได้ทันเวลาที่ต้องเข้าศึกษา ก็จะถูกเพิกถอนสิทธิ์ ไม่สามารถใช้สิทธิ์ในปีต่อไป นอกจากนี้ถ้าผู้รับทุนเริ่มเข้าศึกษาหลังจากการเรียนคอร์สภาษาผ่านไปแล้ว ครึ่งเทอม 1 เทอม ระยเวลาของทุน จะเริ่มจากเดือนที่ผู้รับทุนเดินทางไปถึงไต้หวัน แม้ว่าเวลาจะดังกล่าวจะสั้นกว่า 1 ปีก็ตาม

เงื่อนไขผู้สมัครรับทุน
ผู้สมัครขอรับทุนจะต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้
- จะต้องมีผลการเรียนดีเลิศและมีบุคลิกที่น่าเชื่อถือ
- ไม่ได้ถือสัญชาติของไต้หวัน
- ไม่ได้อยู่ในสถานะนักศึกษาต่างประเทศของจีน
- ไม่ได้กำลังศึกษาอยู่ในสถาบันของไต้หวัน เพื่อที่จะขอรับทุนการศึกษาดังกล่าว
- ไม่ได้เป็นนักศึกษาโครงการแลกเปลี่ยน ที่เป็นข้อตกลงระหว่างมหาวิทยาลัยในประเทศไทยกับไต้หวัน
- ไม่ได้เป็นนักศึกษาที่อยู่ในช่วงของการสมัครเข้าศึกษาในระดับเดียวกับที่มีการมอบทุน
- ยังไม่เคยได้รับทุนการศึกษาของ SPOT มาก่อน ในช่วงเวลา 5 ปี หรือมากกว่านี้
- ไม่ได้อยู่ในช่วงเวลาของการรับทุนประเภทอื่น ๆ ของประเทศไต้หวันอยู่

เอกสารประกอบการสมัครขอรับทุน
- กรอกข้อมูลต่าง ๆ ในสมัครให้ครบถ้วนสมบูรณ์
- สำเนาพาสสปอร์ต หรือ บัตรประจำตัวประชาชน
- สำเนาทะเบียนการเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือประกาศนียบัตร
- สำเนาใบเอกสารการสมัครการทดสอบ Tes of Proficiency-Huayu (TOP-huayu) สามารถติดตามรายละเอียดในส่วนนี้ได้ที่ http://www.chonghua.or.th

วันปิดรับสมัคร
เดือนมีนาคม
ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ http://www.roc-taiwan.org/th
ส่งใบสมัครพร้อมเอกสารไปที่
แผนกวัฒนธธรมสำนักงานเศรษฐกิจและวัฒนธรรมแห่งไทเป
ตึกเอ็มไพร์ ชั้น 20
195 ถนนสาทรใต้ กรุงเทพ ฯ 10120
โทร 0-2670-0200-9
โทรสาร 0-2670-0220
Website : http://www.taiwanembassy.org/TH

ที่มา "การศึกษาวันนี้"

ติดตามSanook! Campus

ติดตาม Sanook! Campus