300ทุนวิทยาศาสตร์ ระดับป.ตรี-โท-เอก

300ทุนวิทยาศาสตร์ ระดับป.ตรี-โท-เอก
www.elearneasy.com

สนับสนุนเนื้อหา

โครงการพัฒนากำลังคนด้านวิทยาศาสตร์ ทุนเรียนดีวิทยาศาสตร์54กำลัง เปิดรับสมัครนักเรียน ชั้น ม.6 เพื่อรับทุนการศึกษาปริญญาตรี โท-เอก ประจำปี ทั่วประเทศขยายจำนวนทุนจาก 200 ทุนเป็น 300 ทุน รับสมัครตั้งแต่บัดนี้จนถึง16 ตุลาคม 2553 สอบข้อเขียน วันที่ 27 พฤศจิกายน 2553

คุณสมบัติของผู้สมัครรับทุนการศึกษาระดับปริญญาตรี-โท-เอก
คุณสมบัติทางด้านการศึกษา


1.กำลังศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในโรงเรียนที่ตั้งอยู่ในภูมิภาคเดียวกับคณะวิทยาศาสตร์ของสถาบันที่อยู่ในโครงการฯ โดยนักเรียนมีสิทธิ์เลือกสถาบันที่อยู่ในภูมิภาคเดียวกับภูมิลำเนาของนักเรียนได้ไม่เกิน 3 อันดับและเลือกเรียนระดับปริญญาตรีในสาขาคณิตศาสตร์ คณิตศาสตร์ประยุกต์ สถิติ ฟิสิกส์ ฟิสิกส์ประยุกต์ เคมี ชีววิทยา(พันธุศาสตร์ พฤกษศาสตร์ สัตววิทยา)ธรณีวิทยา และวิทยาศาสตร์เชิงคำนวณ(ดูรายชื่อสถาบันได้ที http://www.satit.mua.go.th/newspaper/anc_doc/20100817091952.pdf)
2.มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมรวมทุกวิชา(GPAX)ในชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายจนถึงวันสมัคร(รวม 4 ภาคการศึกษา)ไม่ต่ำกว่า 3.00 โดยได้คะแนนเฉลี่ยในหมวดวิชาเคมี หรือชีววิทยา หรือฟิสิกส์ หรือคณิตศาสตร์ และภาษาอังกฤษไม่ต่ำกว่า 3.00 และเมื่อจบการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 แล้วต้องมีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 3.00 ด้วย
3.สำหรับนักเรียนในกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งต่อไปนี้จะได้รับการพิจารณาให้โควตาจำนวนรับเป็นพิเศษ
3.1นักเรียนที่อยู่ในโรงเรียนวิทยาศาสตร์ ได้แก่ โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ และโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย
3.2นักเรียนที่อยู่ในโครงการห้องเรียนวิทยาศาสตร์ของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานทั่วประเทศ
3.3นักเรียนที่เคยร่วมกิจกรรมวิชาการทางวิทยาศาสตร์ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายที่จัดโดยกลุ่มโรงเรียน เขตพื้นที่การศึกษา มหาวิทยาลัย หน่วยงานของรัฐ เช่นโครงการส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการของสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี(สสวท.),โครงการส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ศึกษาในพระอุปถัมภ์ของสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์(สอวน.),โครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์สำหรับเด็กและเยาวชน(JSTP)ในความร่วมมือของสำนักงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ(สวทช.)และสำนักงานสนับสนุนและส่งเสริมการวิจัย(สกว.),การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ของสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ หรือโครงการช้างเผือกปูนซิเมนต์ หรือโครงการ/กิจกรรมวิชาการอื่น ๆ ที่คณะกรรมการบริหารโครงการฯเห็นชอบ
4.สำหรับนักเรียนที่เคยอยู่ในโครงการส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ศึกษาในพระอุปถัมภ์ของสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์(สอวน.)และผ่านการสอบแข่งขันโอลิมปิกวิชาการระดับชาติในลำดับที่ 1-20 สมัครเข้าสัมภาษณ์ได้โดยไม่ต้องสอบข้อเขียน ทั้งนี้ต้องมีคุณสมบัติเฉพาะุทางการศึกษาและคุณสมบัติทั่วไปครบถ้วน และเลือกสถาบันที่จะเข้าศึกษาได้เพียง 1 แห่ง และต้องทำหนังสือยืนยันที่จะไม่สละสิทธิ์ หากได้รับทุนจากโครงการฯ การสละสิทธิ์จะอนุโลมให้เมื่อได้รับสิทธิ์ให้ไปศึกษาในหลักสูตรวิทยาศาสตร์ ณ ต่างประเทศโดยรับทุนของสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

คุณสมบัติทั่วไป
1.สัญชาติไทยและมีบัตรประจำตัวประชาชนไทย
2.ไม่เป็นผู้กำลังศึกษาหรือได้รับทุนการศึกษาในระดับปริญญาอื่น
3.มีความสนใจในสาขาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ และมีความตั้งใจที่จะเข้าศคกษาในหลักสูตรวิทยาศาสตร์ตั้งแต่ระดับปริญญาตรีจนถึงปริญญาเอกอย่างต่อเนื่อง ในสาขาที่โครงการกำหนด โดยไม่ลาออก หรือเปลี่ยนสถาบันในระหว่างศึกษา และในระหว่างกำลังจะจบในแต่ละระดับปริญญาจะต้องสมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อให้ได้ศึกษาต่อในระดับปริญญาที่สูงขึ้นของภาคการศึกษาถัดไป(ปริญญาตรี โท และเอก ไม่จำเป็นต้องเป็นสาขาเอกเดียวกันหรือต้องเป็นสถาบันเดียวกัน)
4.ยินยอมทำสัญญารับทุนการศึกษาและปฎิบัติตามเงื่อนไขของทุนทุกประการ
5.เมื่อจบการศึกษาจะประกอบอาชีพในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐเป็นระยะเวลา 1 เท่าของระยะเวลาที่รับทุนในระดับปริญญาโทและเอก กรณีที่ผิดสัญญาหรือไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขของทุน หรือไม่พยายามศึกษาอย่างเต็มความสามารถอันเป็นเหตุให้ไม่จบการศึกษาหรือออกจากโครงการฯก่อนสำเร็จการศึกษา จะยินยอมชดใช้เงินทุนที่ได้รับไปทั้งหมดและเงินค่าปรับอีก 1เท่า คืนสถาบันต้นสังกัดตามที่ระบุในสัญญา ทั้งนี้การลาออกหรือการได้รับอนุมัติให้ออกจากโครงการหรือถูกให้ออกโดยไม่ต้องชดใช้ทุนจะต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการบริหารโครงการฯ
คุณสมบัติทางด้านการศึกษาสำหรับผู้สมัครขอรับทุนระดับปริญญาโท-เอก
1.ผลการศึกษาในระดับปริญญาตรีและปริญญาโท
1.1กำลังศึกษาหรือจบการศึกษาระดับปริญญาตรีในหลักสูตรวิทยาศาสตร์ สาขาคณิตศาสตร์ คณิตศาตร์ประยุกต์ สถิติ วิทยาศาสตร์เขิงคำนวณ เคมี ฟิสิกส์ ฟิสิกส์ประยุกต์ ธรณีวิทยา ขีววิทยา พฤกษศาสตร์ สิตววิทยา หรือพันธุศาสตร์ โดยมีผลการเรียนเฉลี่ยตลอดหลักสูตร (GPAX) หรือจนถึงวันสมัครไม่ต่ำกว่า 3.00
1.2.สำหรับผู้ที่กำลังศึกษาชั้นปีที่ 1 ในหลักสูตรวิทยาศาสตร์ระดับปริญญาโท ของปีการศึกษา 2552 จะต้องเป็นหลักสูตรแผนก แบบ ก.2 (เรียนรายวิชาหลักสูตรไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิตและทำวิทยานิพนธ์ไม่น่อยกว่า 12 หน่วยกิต)และมีผลการศึกษาเฉลี่ยตลอดปีการศึกษาไม่ต่ำกว่า 3.25

หลักฐานในการสมัคร
1.ใบสมัครที่ติดรูปถ่ายแล้ว (ใช้แบบฟอร์มที่โครงการฯกำหนด)
2..รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมแว่นตาดำหรือหมวก ถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป(ให้ติดที่ใบสมัคร 1 รูปโดยเขียนชื่อ-นามสกุลกำกับไว้ด้านหลังของรูปด้วยหมึก)
3.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านที่ลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง
4.ใบแสดงผลการศึกษาระดับปริญญาตรี(สำหรับผู่สมัครทุนทั้งปริญญาโท-เอก และเอก)และปริญญาโทสำหรับผู้สมัครทุนปริญญาเอก โดยใบแสดงผลจะต้องออกโดยสถาบันที่จบการศึกษา
สำหรับผู้สมัครทุนปริญญาโทที่กำลังศึกษาใฝนชั้นปีที่ 1 ให้ส่งหลักฐานการศึกษาพร้อมผลการศึกษาระดับปริญญาโทภาคการศึกษาที่ 1 ของชั้นปีที่ 1 ด้วย
5.รายงานผลการทำโครงงานวิจัยระดับปริญญาตรีตามแบบฟอร์มที่โครงการกำหนด(ป.ตรี)และรายงานโครงร่างวิทยานิพนธ์หรือหัวข้อโครงการวิจัยพร้อมแนวทางการทำวิจัยอย่างสังเขป (เฉพาะผู้กำลังศึกษาหรือผุ้สำเร็จปริญญาโท)ใบแบบฟอร์มโครงการฯ (ป.โท) ความยาวไม่เกิน 1 หน้ากระดาษ A4 ส่งจำนวน 2 ชุด
6.หลักฐานคะแนนการสอบภาษาอังกฤษ หรือถ้ายังไม่มีให้ดำเนินการสอบแล้วส่งผลถายในเดือนตุลาคม 2553
7.ใบรับรองของอาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิจัย 1 ท่าน และอาจารย์ประจำหลักสูตรหรืออาจารย์ประจำวัขา 1 ท่าน โดยให้อาจารย์ที่ปรึกษาใส่ซองปิดผนึก และเซ็นชื่อกำกับที่บริเวณปิดผนึกด้วย รวมจำนวนใบรับรอง 2 ฉบับ
8.ค่าธรรมเนียมการสมัคร 300 บาท โดยซื่้อเป็นดร๊าฟเงินสดหรือเคชเชียร์เช็ค สั่งจ่ายในนาม คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล(ทุนเรียนดีวิทยาศาสตร์)
สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่หน่วยบริหารโครงการพัฒนากำลังคนด้านวิทยาศาสตร์ ห้อง P 109 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พญาไท โทร. 02 201 5747 หรือที่ E-Mail :www.scprs@mahidol.ac.th, dtspo@mahidol.ac.th

 

ที่มา "การศึกษาวันนี้"
ผู้เขียน : ภรณ์

ติดตามSanook! Campus

ติดตาม Sanook! Campus