สถานทูตออสเตรเลีย ให้ทุนองค์กรไม่แสวงหาผลกำไร

สถานทูตออสเตรเลีย ให้ทุนองค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
www.elearneasy.com

สนับสนุนเนื้อหา

ทุนดังกล่าวจะมอบให้แก่ชุมชน กลุ่มบุคคล และองค์กรพัฒนาเอกชนที่มีส่วนร่วมในกิจกรรมด้านการพัฒนาต่าง ๆ ในประเทศไทยโดยไม่แสวงหาผลกำไร

สถานทูตออสเตรเลีย กรุงเทพฯ ขอเชิญองค์กรที่ไม่แสวงหาผลกำไรในประเทศไทยเสนอโครงการเพื่อรับทุนสนับสนุนโดยตรง (Direct Aid Program - DAP) ของสถานทูตออสเตรเลีย

ทุนสนับสนุนโดยตรงของสถานทูตออสเตรเลียเป็นส่วนหนึ่งของโครงการพัฒนาของออสเตรเลียในต่างประเทศ โดยเป็นทุนที่จัดสรรผ่านทางสำนักงานเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศแห่งออสเตรเลีย (AusAID) และบริหารจัดการโดยกระทรวงต่างประเทศและการค้าออสเตรเลีย

ทุนดังกล่าวจะมอบให้แก่ชุมชน กลุ่มบุคคล และองค์กรพัฒนาเอกชนที่มีส่วนร่วมในกิจกรรมด้านการพัฒนาต่าง ๆ ในประเทศไทยโดยไม่แสวงหาผลกำไร ทั้งนี้ผู้สมัครขอรับทุนจะต้องไม่เป็นองค์กรที่ดำเนินงานในเชิงพาณิชย์

ทุนสนับสนุนโดยตรงนี้มีเป้าหมายในการบรรเทาความยากลำบากขั้นพื้นฐานของมนุษย์ โดยมีวัตถุประสงค์หลักที่จะสนับสนุนโครงการด้านการพัฒนาขนาดเล็กที่เน้นการมีส่วนร่วมของผู้ได้รับการสนับสนุนทุนในการออกแบบและบริหาร โดยโครงการที่จะได้รับทุนสนับสนุนจะต้องส่งผลในเชิงพัฒนา พึ่งพาตนเองได้และมีความยั่งยืน
ในปีนี้ ทุนสนับสนุนโดยตรงจะให้ความสำคัญแก่โครงการในด้านต่าง ๆ เหล่านี้ในลำดับต้น ๆ

- การศึกษา โดยมุ่งเน้นพื้นที่ชนบทและห่างไกล รวมถึงภาคใต้
- โครงการที่เน้นการพัฒนาที่ยั่งยืนในพื้นที่ชนบท เช่น น้ำ สุขอนามัย สิ่งแวดล้อม การเกษตร
- โครงการที่มุ่งเน้นการแก้ปัญหาเรื่องความยากจน หรือความไม่เท่าเทียมกันในสังคม โดยเฉพาะโครงการที่เกี่ยวกับ ผู้สูงอายุ ผู้หญิง เด็ก ผู้พิการ และผู้ติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์
โครงการในด้านอื่น ๆ นอกเหนือจากที่กล่าวมาสามารถขอรับทุนได้เช่นกัน แต่จะได้รับการพิจารณาในลำดับรองลงมา
ทุนสนับสนุนโดยตรงนี้ไม่มีการกำหนดวงเงินขั้นต่ำหรือสูงสุด แต่โครงการส่วนใหญ่จะได้รับทุนสนับสนุนในวงเงินประมาณ 100,000 - 800,000 บาท ทั้งนี้จะต้องดำเนินโครงการและรายงานผลให้เสร็จสิ้นภายในเดือนมิถุนายน 2554

โครงการต่าง ๆ ที่นำเสนอจะต้องสอดคล้องกับแนวทางปฏิบัติเพื่อขอรับทุนของทางสถานทูต และจะต้องใช้แบบฟอร์มของสถานทูตเท่านั้น หมดเขตรับใบสมัครในวันที่ 3 กันยายน 2553

ผู้สมัครสามารถดาวน์โหลดแนวทางปฏิบัติเพื่อขอรับทุนและแบบฟอร์มได้จากเว็บไซต์ของสถานทูตออสเตรเลีย www.thailand.embassy.gov.au สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาส่งอีเมล์ไปที่ dap.bangkok@dfat.gov.au หรือโทรศัพท์ 02-344-6555 (ภาษาอังกฤษ), 0-2344-6362 (ภาษาไทย)

ที่มา "การศึกษาวันนี้"

ติดตามSanook! Campus

ติดตาม Sanook! Campus