สทศ.เลื่อนประกาศผลสอบ GAT/PAT ครั้งที่ 2/2553

สทศ.เลื่อนประกาศผลสอบ GAT/PAT ครั้งที่ 2/2553

สทศ.เลื่อนประกาศผลสอบ GAT/PAT ครั้งที่ 2/2553 เป็นวันที่ 5 สิงหาคม 2553
นักเรียนยื่นคำร้องขอดูกระดาษคำตอบได้ตั้งแต่วันที่ 6 - 8 สิงหาคม 2553


               ตามที่ สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) จะประกาศผลการทดสอบวัดความถนัดทั่วไป (GAT) และความถนัดทางวิชาการและวิชาชีพ (PAT) ครั้งที่ 2/2553 ในวันที่ 14 สิงหาคม 2553 นั้น
              สทศ.ขอแจ้งว่า สทศ.จะประกาศผลสอบ GAT/PAT ครั้งที่ 2/2553 ให้เร็วขึ้นจากกำหนดเดิมที่แจ้งไว้จากวันที่ 14 สิงหาคม 2553 เป็นวันที่ 5 สิงหาคม 2553 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป
               สำหรับนักเรียนที่ทราบผลคะแนนสอบ GAT/PAT ของตนเองแล้ว หากต้องการตรวจสอบกระดาษคำตอบของตนเอง สามารถยื่นคำร้องขอดูกระดาษคำตอบได้ตั้งแต่วันที่ 6 ถึง 8 สิงหาคม 2553 มีรายละเอียดดังนี้


สทศ.ขอให้นักเรียนที่ไม่มั่นใจในผลคะแนนสอบ GAT/PAT ของตนเองยื่นคำร้องขอตรวจสอบกระดาษคำตอบด้วยตนเองได้ตั้งแต่วันที่ 6 - 8 สิงหาคมนี้
หากเลยกำหนดการรับยื่นคำร้องแล้ว สทศ.จะไม่รับการยื่นคำร้องในภายหลัง

ข้อปฏิบัติสำหรับผู้ที่จะดูกระดาษคำตอบ
1. มาตามวัน-เวลาที่นัด และรับบัตรคิวเพื่อดูกระดาษคำตอบ
2. การดูกระดาษคำตอบ ดูได้เพียง 1 คนเท่านั้น
3. นำบัตรประชาชน พร้อมใบเสร็จรับเงิน มาแสดงเป็นหลักฐาน
4. กรณีที่ให้ผู้อื่นมาดูกระดาษคำตอบแทน ต้องมีใบมอบอำนาจ , ใบเสร็จรับเงิน ,
บัตรประชาชนของผู้เข้าสอบ, บัตรประชาชนของผู้มาดูแทน มาเป็นหลักฐาน
เอกสารที่ต้องนำมาแสดงในวันที่นัดดูกระดาษคำตอบ
1. ใบเสร็จรับเงิน
2. บัตรประจำตัวประชาชน
3. กรณีที่ให้ผู้อื่นมาดูกระดาษคำตอบแทน ต้องนำหลักฐานมาแสดง ดังนี้
3.1 ใบมอบอำนาจ
3.2 ใบเสร็จรับเงิน
3.3 บัตรประชาชนผู้เข้าสอบ
3.4 บัตรประชาชนผู้ที่มาดูกระดาษคำตอบแทน

คำแนะนำ
1. ควรมาให้ตรงตามวันและเวลาที่นัดหมาย
2. ระหว่างการดูกระดาษคำตอบ ห้ามนำดินสอ ปากกา ยางลบ เข้าไป
3. ผู้ที่ไม่ได้มาดูกระดาษคำตอบตามวัน - เวลาที่นัดหมาย ถือว่าสละสิทธิ์

ติดตามSanook! Campus

ติดตาม Sanook! Campus