ทุนฟุลไบรท์ เปิดรับสมัครตลอดปี

ทุนฟุลไบรท์ เปิดรับสมัครตลอดปี

ศึกษาต่อ

ประเทศไทยเป็นหนึ่งในประเทศที่อเมริกายินดีที่จะสนับสนุนให้คนไทยได้ไปทำกิจกรรมต่าง ๆ ทางด้านการศึกษา ทุนฟุลไบรท์แยกเป็น 2 ประเภทหลัก คือ มีปริญญาและไม่มีปริญญาถ้าเป็นปริญญาโท-เอก เปิดรับสมัครช่วงต้นปี และไม่ใช่เพื่อทำปริญญา คือ ทุนวิจัย ฝึกอบรมดูงานเปิดรับสมัครช่วงกลางปี บางสาขาวิชาควรมีประสบการณ์การทำงานมาก่อน โดยเฉพาะสาขาบริหารธุรกิจ จริง ๆ แล้วทุนนี้ผู้แข่งขันเยอะ แต่ถึงอย่างไงก็อยากให้มาลองข้อสอบกันก่อนบางคนที่เก่งระดับ TOEFL สูงก็อาจจะไม่ผ่านก็ได้ การคัดเลือกไม่ได้เน้นที่ตัวอักษรอย่างเดียว แต่ยังมีเรื่องของแนวคิดและการพรีเซ้นต์ออกมา ควรเตรียมสอบภาษาอังกฤษ ล่วงหน้าไว้ได้เลย เพราะการเรียนต่อที่อเมริกาต้องมีผลสอบ TOEFL อยู่แล้ว" คุณวนิดา กริชจนรัช Senior program Assistant for Thai Scholars ความจริงแล้ว ทุนฟุลไบรท์ เป็นทุนการศึกษาที่ให้โดยรัฐบาลอเมริกันและงบประมาณสนับสนุนบางส่วน จากรัฐบาลไทยในการส่งเสริมกิจกรรมแลกเปลี่ยนทางวิชาการและการจัดตั้งมูลนิธิการศึกษาไทย-อเมริกัน (ฟุลไบรท์) โดยมูลนิธิมีหน้าที่ดำเนินการให้ทุนฟุลไบรท์กับชาวไทยเพื่อไปศึกษาในระดับสูง รวมถึงการวิจัย และอบรมดูงาน นับตั้งแต่การก่อตั้งมูลนิธิในปี พ.ศ. 2493 จวบจนปัจจุบันมีชาวไทยได้รับทุนแล้วมากกว่า 1,400 ทุน และชาวอเมริกันมากกว่า 400 ทุน ทุนที่กล่าวถึงให้ทั้งทุนการศึกษาประเภททุนให้เปล่าในระดับปริญญาโท ปริญญาเอก และทุนอบรม ดูงาน ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา สำหรับบุคคลต่าง ๆ จาก 150 กว่าประเทศทั่วโลก ซึ่งรวมถึงชาวไทยและอเมิรกันที่ทำงานอยู่ในองค์กรภาครัฐและเอกชน ส่วนที่กล่าวว่าทุนฟุลไบรท์เปิดรับสมัครตลอดทั้งปีนั้น เป็นเพราะทุนฟุลไบรท์แบ่งเป็นหลายประเภทด้วยกัน และช่วงเวลาของการเปิดรับสมัครในแต่ละประเภทก็กระจายอยู่ทั้งปี ทุนฟุลไบรท์แบ่งเป็นประเภทต่าง ๆ ด้วยกัน คือ ทุนศึกษาต่อปริญญาโท (Open Competition Program) รับสมัครในช่วงเดือนมกราคม-เมษายนของทุกปี ในแต่ละปีให้ประมาณ 6-8 ทุน เปิดโอกาสให้กับบุคคลทั่วไปได้ศึกษาต่อปริญญาโทที่อเมริกาในสาขาที่ต้องการ ยกเว้นสาขาแพทย์เภสัชศาสตร์ พยาบาล สาธารณสุข หรือสาขาที่เกี่ยวข้องกับแพทย์ ผู้มีสิทธิ์สมัครต้องมีคุณสมบัติจบการศึกษาระดับปริญญาตรี ด้วยเกรดเฉลี่ย 3.00 ขึ้นไป และต้องมีคะแนน TOEFL ไม่ต่ำกว่า 213 ด้วยการสอบระบบคอมพิวเตอร์ หรือ 80 ขึ้น สำหรับการสอบในระบบ iBT (Internet Base TOEFL) มีข้อแม้ว่าหากค่าใช้จ่ายทางการศึกษาสูงกว่าทุนที่จัดสรรให้อาจจะต้องสมทบทุนส่วนตัวบางส่วน โดยเงินทุนเพื่อการศึกษาที่มอบให้เป็นจำนวนเงิน 30,000 เหรียญดอลลาร์สหรัฐสามารถกรอกใบสมัครได้ทางเว็บไซต์และส่งเอกสารมาได้ตามที่อยู่ด้านล่าง ทุนพัฒนาอาจารย์มหาวิทยาลัย (University Staff Development Program) สำนรับอาจารย์ประจำมหาวิทยาลัยในภูมิภาค เพื่อศึกษาต่อปริญญาโทหรือเอก ด้วยการสมัครผ่านต้นสังกัด เปิดรับสมัครระหว่างเดือนมกราคม-มีนาคมของทุกปี ปีละ 2-3 ทุน คุณสมบัติ คือ เป็นอาจารย์ที่มีผลการเรียนดี มีคะแนน TOEFL ไม่ต่ำกว่า 213 ด้วยการสอบระบบคอมพิวเตอร์ หรือ 80 ขึ้นไป ด้วยการสอบระบบ iBT ทุนอบรมดูงาน (Hubert H. Humphrey Fellowship Program) เป็นทุนที่มิใช่เพื่อทำปริญญา โดยเป็นทุนอบรมดูงานในสาขาที่เกี่ยวกับการวางแผนและนโยบายด้านต่าง ๆ เช่น การสื่อสาร เศรษฐศาสตร์ การเงินการธนาคาร การศึกษาการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การจัดการเทคโนโลยี การพัฒนาทรัพยากรบุคคล การสาธารณสุขโภชนาการ การเกษตร การป้องกันการใช้ยาเสพติด รัฐประศาสนศาสตร์ กฎหมายและสิทธิมนุษยชน เป็นต้น ต้องเข้าศึกษาในบางรายวิชาที่อเมริกาเป็นเวลา 1 ปี สำหรับผู้บริหารระดับกลางที่มีประสบการณ์การทำงานไม่ต่ำกว่า 5 ปี รับสมัครช่วง เดือนกรกฎาคม-สิงหาคมของทุกปี และแต่ละปีให้ประมาณ 2 ทุน นอกจากอบรมดูงานแล้ว ผู้ที่ได้รับทุนจะได้เข้าศึกษาในบางรายวิชาด้วย ผู้มีสิทธิ์สมัครรับทุนนี้จะต้องเป็นข้าราชการหรือพนักงานรัฐวิสาหกิจเท่านั้น ทุนสำหรับอาจารย์และผู้ทรงคุณวุฒิ (Thai Visiting Scholar Program) สำหรับอาจารย์ในมหาวิทยาลัยหรือเทียบเท่ามีประสบการณ์การสอนหรือทำวิจัย 10 ปีขึ้นไป ทุนประเภทนี้ผู้สมัครต้องติดต่อกับสถาบันเอง รับสมัครช่วงเดือนกรกฎาคม-สิงหาคมของทุกปี ทุนทำวิจัยสำหรับนักศึกษาปริญญาเอก (Fulbright Junior Research Scholarship Program) ทุนสำหรับนักศึกษาที่กำลังศึกษาปริญญาเอก มีผลการเรียนดีและได้รับความเห็นชอบจากต้นสังกัดเพื่อเดินทางไปทำวิจัยในสถาบันการศึกษาที่อเมริกาเป็นเวลา 1 ปี ทุนสำหรับอาจารย์เพื่อไปทำการสอนในสาขาที่กำหนด (Fulbright Scholar-in-Residence Program) ให้ทุนการศึกษาประเภทนี้ปีละ 1 ทุน เปิดรับสมัครอาจารย์จากมหาวิทยาลัยเพื่อไปทำการสอนและมีส่วนร่วมในการพัฒนาหลักสูตรในสาขาที่กำหนดเป็นระยะเวลา 10 เดือน ในสถาบันเจ้าภาพที่เข้าร่วมโครงการ ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา เปิดรับสมัครในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ ทุนสำหรับอาจารย์เพื่อไปทำการสอนและ/หรือมีส่วนร่วมในการวางหลักสูตร (Study of United States Institute Program) สำหรับอาจารย์ที่ดำเนินการสอนหรือมีส่วนร่วมในการวางหลักสูตรการสอนในสาขาที่เกี่ยวข้องกับอเมริกันศึกษา ได้แก่ สาขาวิชารัฐศาสตร์ นิติศาสตร์ สังคมศาสตร์ มานุษยวิทยา มนุษยศาสตร์ หรือภาษาและวรรณกรรม เพื่อเข้าร่วมสังเกตการณ์การสอนเยี่ยมชมสถานที่ต่าง ๆ แบ่งเป็นโครงการย่อย 5 โครงการ ในแต่ละโครงการนั้นจะเน้นวิชาการเฉพาะด้าน ผู้สมัครต้องมีความพร้อมด้านภาษาอังกฤษเพราะผู้ที่ได้รับทุนต้องเข้าร่วมกิจกรรมกับมหาวิทยาลัยในสหรัฐอเมริกา เป็นระยะเวลา 4-6 สัปดาห์ ทุนเปิดรับสมัครเดือนมกราคมของทุกปี ทุนสำหรับอาจารย์ นักวิชาการ นักวิจัย และผู้ทรงคุณวุฒิที่สนใจทำวิจัยในเรื่องที่กำหนด (Fulbright New Century Scholars Program) เปิดรับสมัครเดือนกรกฎาคม เป็นทุนสำหรับอาจารย์ นักวิชาการ นักวิจัย และผู้ทรงคุณวุฒิ เพื่อไปทำวิจัยที่มสาระสำคัญเกี่ยวข้องกับภาวะโลกปัจจุบัน จะต้องเสนอโครงการวิจัยไปยังมูลนิธการศึกษาไทย-อเมริกัน (ฟุลใบรท์) เพื่อขอรับทุน สำหรับทุนประเภทนี้ผู้ได้รับทุนจะได้เข้าร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์เพื่อพัฒนางานวิจัยกับนักวิจัยและนักวิจัยที่มีความโดดเด่นและมีความสามารถจากทั่วโลกปีละ 25-30 ท่าน คุณสมบัติของผู้สมัคร คือ ต้องมีสัญชาติไทย มีความรู้ประสบการณ์การวิจัยในสายงานที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อโครงการที่กำหนด จบการศึกษาในระดับปริญญาเอกหรือเทียบเท่า ความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษดีเยี่ยม และต้องมีความสามารถทำวิจัยและเข้าร่วมทุกกิจกรรมได้ในโครงการตลอดระยะเวลาที่รับทุน ทุนแลกเปลี่ยนสำหรับอาจารย์ชาวไทยและอาจารย์ชาวอเมริกัน (Fulbright Administrator Exchange Program) ให้จำนวน 3 ทุน ให้อาจารย์ที่ดำรงตำแหน่งบริหารสถาบันการศึกษาต่าง ๆ ได้แก่ โรงเรียนมัธยมศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษา สถาบันเทคโนโลยีรามงคล มหาวิทยาลัยราชภัฏ นอกจากการดำรงตำแหน่งผู้บริหารหรือมีประสบการณ์ด้าน บริหารและการสอนอย่างน้อย 3 ปีแล้ว ผู้สมัครจะต้องสำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโทหรือสูงกว่าในสาขาวิชาศึกษาศาสตร์ ครุศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง นอกเหนือจากทุนประเภทต่าง ๆ ที่กล่าวมาแล้ว ทางมูลนิธิการศึกษาไทย-อเมริกัน (ฟุลไบรท์ ยังได้เปิดรับสมัครแข่งขันทุนประเภทใหม่ที่เรียกว่า lnternationaI Fulbright Science and Technology Award Program ให้ประมาณ 25 ทุนทั่วโลก เพื่อไปศึกษาต่อระดับปริญญาเอกที่ประเทศสหรัฐอเมริกา ในปีการศึกษา 2551 ซึ่งปิดรับสมัครไปในเดือนมีนาคมที่ผ่านมา สาขาที่รับสมัครเป็นวิชาในสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยคุณสมบัติของผู้สมัครชิงทุน คือ ต้องมีสัญชาติไทยมีเกรดเฉลี่ยในระดับปริญญาตรีและปริญญาโทไม่ต่ำกว่า 3.50 สำเร็จการศึกษาปริญญาโทในสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในสาขาที่เกี่ยวข้องกับ Aeronautics and Astonomics/AeronauticaI Engineering, Astronomy/Planetary Sciences, Biology, Biomedical Engineering, Chemistry' Computer Sciences/Engineering, Energy, Engineering (electrial, chemecal, civil, mechanicall, ocean, และ petroleum) Environmental Science/Engineering, Geology/Earth and Atmosphirc Sciences, lnformation Sciences/Engineering, Materials Science/ Engineering, Mathematics, Neuroscience/ Brain and Cognitive Sciences, Oceanography และ Physics และมีผลการสอบ TOEFL ในระดับคะแนนอย่างน้อย 237 สำหรับการสอบด้วยระบบคอมพิวเตอร์ หรือคะแนนสอบ 92 คะแนนขึ้นไปด้วยระบบอินเทอร์เน็ต สิ่งที่โดดเด่นสำหรับทุนนี้เห็นจะเป็นในเรื่องของการที่ผู้ได้รับทุนจะได้ทุนเต็มจำนวนตลอดปีการศึกษาในมหาวิทยาลัยชั้นนำในประเทศสหรัฐอเมริกา ในฐานะการเป็นนักวิจัยภายใต้โปรแกรมฟุลไบรท์ซึ่งขึ้นชื่อว่าเป็นโปรแกรมที่ได้รับการยอมรับจากนานาประเทศ นอกจากนี้แล้วยังได้รับโอกาสในการเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ที่ทางมูลนิธิฯ จัดขึ้นทั้งทางด้านการศึกษาและทางด้านการวิจัย รวมทั้งการสร้างเครือข่ายกับศิษย์เก่าฟุลไบรท์ชาวอเมริกันในรัฐต่าง ๆ ด้วย สำหรับผู้ที่ได้รับทุน International Fulbright Science and Technology Award Program ยังได้รับการอำนวยความสะดวกในเรื่องของวีซ่า การประกันอุบัติเหตุและสุขภาพ และการประสานงานเกี่ยวกับกิจกรรมสำคัญต่าง ๆ ตลอดระยะเวลาที่ทำการวิจัยในสหรัฐอเมริกาโดยองค์กรมาตรฐานนานาชาติ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม มูลนิธิการศึกษาไทย - อเมริกัน (ฟุลไบรท์) ที่ตั้ง : เลขที่ 21/5 อาคารไทยวา 1 ชั้น 3 ถนนสาทรใต้ กรุงเทพฯ 10120 โทรศัพท์ : 0-2285-0581-2 โทรสาร : 0-2285-0583 E-mail : TUSEF@fulbrightthai.org Website : www.fulbrightthai.org การสมัครทุนฟุลไบรท์จำเป็นต้องมีผลสอบ TOEFL ในเรื่องของการสมัครทุนฟุลไบรท์จำเป็นอย่างยิ่งที่จะมีผลสอบ TOEFL เพื่อรับรองระดับความรู้ความสามารถทางด้านการใช้ภาษาอังกฤษ ดังนั้น จึงข้อแถมท้ายด้วยเรื่องการสอบ TOEFL กันสักนิด การสอบ TOEFL มีขึ้นเพื่อประเมินความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษของผู้ที่ไม่ได้ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาแม่หรือเรียกว่าเป็นมาตรฐานของการวัดทักษะด้านภาษาอังกฤษของนักเรียนต่างชาติเพื่อใช้สมัครเข้าเรียนต่อยังสถานศึกษาในต่างประเทศ Internet-Based Testing (iBT) คือ ระบบการสอบรูปแบบใหม่ที่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม เป็นการสอบผ่านระบบอินเทอร์เน็ต ซึ่งการสอบในรูปแบบที่ว่านี้จะให้ความสำคัญกับเรื่องของทักษะเชิงประยุกต์ โดยเป็นข้อสอบที่ผสมผสานทักษะในการติดต่อสื่อสารเข้าไว้ด้วย การสอบแบบใหม่ประกอบด้วย 4 ส่วน และรายงานผลคะแนนแบ่งเป็นแต่ละส่วนดังนี้ การฟัง (Listening) 0-30 คะแนน การอ่าน (Reading) 0-30 คะแนน การพูด (Speaking) 0-30 คะแนน การเขียน (Writing) 0-30 คะแนน ผลคะแนนรวมทั้งสิ้น 120 คะแนน และการสอบทั้งหมด 4 ส่วน ผู้เข้าสอบต้องสอบภายในวันเดียวและใช้เวลาสอบเป็นระยะเวลาประมาณ 4 ชั่วโมง สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการสอบ TOEFL iBTได้ที่ www.ets.org