รัฐบาลรัสเซีย แจก 40 ทุน สำหรับนักศึกษา ป.ตรี-เอก

รัฐบาลรัสเซีย แจก 40 ทุน สำหรับนักศึกษา ป.ตรี-เอก

ขอทุน

ในแต่ละปีรัฐบาลรัสเซียแจกทุนให้กับคนไทยประมาณ 40 ทุน โดยแบ่งเป็นทุนระดับปริญญาตรี-โท ประมาณ 33 ทุน และระดับบัณฑิตศึกษาอีก 7 ทุน ซึ่งผู้สมัครไมจำเป็นต้องรู้ภาษารัสเซียมาก่อนครับ แต่ถ้าเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถทางภาษารัสเซียมาก่อนก็จะเป็นผลดี การเรียนในประเทศรัสเซียไม่แพง หากเปรียบเทียบกับอเมริกาหรืออังกฤษ สำหรับผู้ที่สนใจสามารถมารับใบสมัครได้ที่สถานทูต ทางเราจะส่งเอกสารทั้งหมดในการสมัครไปยังกรุงมอสโกในเดือนพฤษภาคม ผมเลยแนะนำให้ยื่นเอกสารให้แก่สถานทูตตั้งแต่ต้นปี สำหรับทุนรัฐบาลรัสเซียนั้นไม่ยากถ้าตั้งใจ Dennis v.Semenov The Third Secretary The Embassy of The Russian Federation ถ้าเรามานั่งนับกันเล่น ๆ ว่ามีประเทศไหนบ้างในโลกใบนี้ที่แจกทุนการศึกษา ประเทศต่าง ๆ ที่คนทั่วไปรู้จักและคุ้นเคย คงมีเพียงไม่กี่ประเทศ ไม่ว่าจะเป็นในทวีปอเมริกาเหนือ หรือประเทศในแถบยุโรป แต่เมื่อพูดถึงทุนการศึกษาของประเทศรัสเซีย น้อยคนนักที่รู้จัก และรับทราบว่าในแต่ละปีทางรัฐบาลรัสเซีย หรือประเทศสหพันธรัฐรัสเซีย (The Russian Federation) มีการให้ทุนแก่นักศึกษาชาวไทยในแต่ละปีจำนวนไม่น้อยเลยโดยในปีนี้ทางรัฐบาลรัสเซียได้จัดสรรทุนการศึกษาให้กับชาวไทยถึง 40 ทุน ประเทศรัสเซียในปัจจุบันได้รับการยอมรับว่ามีอัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจที่มีเสถียรภาพมากขึ้นเรื่อย ๆ หลังจากประสบปัญหาเศรษฐกิจในช่วง พ.ศ. 2541 เช่นเดียวกับประเทศอื่น ๆ รวมถึงประเทศไทยด้วย ดังนั้นการเลือกสมัครขอทุนเพื่อเดินทางไปศึกษาต่อยังประเทศรัสเซียนั้น ก็นับว่าเป็นอีกหนึ่งประเทศที่น่าสนใจ เพื่อเรียนและเข้าใจภาษา สังคมและวัฒนธรรมของชาวรัสเซียและศักยภาพของประเทศแห่งนี้ได้เป็นอย่างดี ดังนั้น การสมัครขอทุนเพื่อไปเรียนต่อประเทศสหพันธรัฐรัสเซียจึงเป็นอีกเส้นทางที่น่าสนใจสำหรับผู้ที่มีใจรักในการศึกษา โดยเฉพาะเพื่อกลับมาเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาเมืองไทย ในปีที่ผ่านมา ทางรัฐบาลรัสเซียแจกทุนให้คนไทยประมาณ 40 ทุนด้วยกัน แบ่งเป็นทุนสำหรับระดับปริญญาตรีและโทถึง 33 ทุน และทุนในระดับบัณฑิตศึกษาหรือในระดับปริญญาเอกอีกจำนวน 7 ทุน โดยทุนที่แจกให้นั้นเป็นการช่วยเหลือค่าใช้จ่ายทางด้านการศึกษา เช่น ค่าเล่าเรียนตลอดหลักสูตร ตั๋วโดยสารเครื่องบินไปและกลับระหว่างกรุงมอสโก-กรุงเทพฯ โดยค่าใช้จ่ายในการเดินจากกรุงมอสโกและเมืองอื่น ๆ ที่ต้องเดินทางต่อไปนั้น ผู้ขอทุนต้องเป็นผู้รับผิดชอบเองในส่วนของค่าใช้จ่ายประจำวัน อาทิ ค่าที่พัก ค่าอาหาร และค่าใช้จ่ายส่วนตัวนั้น ทางรัฐบาลรัสเซียจะช่วยสบทบให้บางส่วนเท่านั้น ดังนั้น ผู้ที่ขอทุนควรเตรียมค่าใช้จ่ายในการไปศึกษาต่อไว้อย่างเพียงพอตลอดระยะเวลาที่ใช้ชีวิตอยู่ในประเทศรัสเซียจนจบการศึกษา คุณสมบัติของผู้สมัคร คุณสมบัติของผู้ที่ต้องการสมัครขอทุนรัฐบาลรัสเซียนั้น ต้องเป็นผู้ที่มีผลการเรียนดีจนถึงระดับดีมาก ผู้สมัครต้องมีเกรดเฉลี่ยตั้งแต่ 3.50 ขึ้นไป ซึ่งไม่จำเป็นต้องมีความรู้ทางภาษารัสเซียมาก่อน สำหรับนักเรียนมัธยมปลายที่ต้องการสมัครไปศึกษาในระดับปริญญาตรี เมื่อได้รับทุนแล้วต้องไปเรียนเพื่อปรับพื้นฐานในสถาบันการศึกษาก่อนเข้าเรียนในมหาวิทยาลัยที่ได้รับทุน ส่วนผู้ที่สมัครขอทุนในระดับบัณฑิตศึกษานั้นต้องมีอายุไม่เกิน 35 ปี นอกจากคุณสมบัติต่าง ๆ ของผู้สมัครที่ต้องมีเพียบพร้อมแล้ว สุดท้ายต้องเป็นผู้ที่มีสุขภาพดีเพียงพอที่จะสามารถศึกษาอยู่ในสภาพอากาศของประเทศรัสเซียได้ นอกจากนี้ผู้สมัครต้องผ่านการตรวจร่างกายและผ่านการตรวจเลือดก่อนอีกด้วย เอกสารในการสมัครขอทุน ผู้สมัครต้องนำเอกสาร (ภาษาอังกฤษ หรือภาษารัสเซีย) ในการสมัครขอทุนดังต่อไปนี้ 1. ใบสมัคร (สามารถขอรับใบสมัครขอทุนได้ที่สถานทูตรัสเซีย ทุกวันจันทร์ ตั้งแต่เวลา 10.00-12.00 น.) 2. สำเนาใบแสดงผลการเรียน (Transcript) หรือสำเนาใบปริญญาบัตร 3. ใบรับรองแพทย์ พร้อมใบรับรองปลอดจากโรคเอดส์ 4. สำเนาใบสูติบัตร 5. สำเนาหน้าแรกของหนังสอเดินทางที่ระบุรายละเอียดบุคคล ที่มีอายุไม่น้อยกว่า 18 เดือน 6. รูปถ่ายขนาด 4x6 ซม. จำนวน 8 รูป ส่วนผู้ที่สมัครขอทุนในระดับปริญญาเอก ต้องแนบสำเนาใบปริญญาบัตรที่ผ่านการรับรองแล้ว ที่ปรากฏรายวิชาที่เคยศึกษามา และต้องเขียนบทความความยาวประมาณ 2 หน้า เกี่ยวกับเรื่องที่ต้องการศึกษามาด้วย สำหรับผู้ที่สนใจและต้องการดูรายละเอียดเพิ่มเติม สามารถเข้าไปได้ที่เว็บไซต์ www.thailand.mid.ru/edu.html สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม สถานเอกอัครราชทูตสหพันธรัฐรัสเชีย ที่ตั้ง : เลขที่ 78 ถนนทรัพย์ แขวงสุรวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500 โทรศัพท์ : 0-2234-9824 โทรสาร : 0-2237-8488 Website : www.thailand.mid.ru/edu.html