แจกทุนน.ร.แลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรมที่ประเทศญี่ปุ่น รุ่นที่ 4

แจกทุนน.ร.แลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรมที่ประเทศญี่ปุ่น รุ่นที่ 4
Mainichi ร่วมกับ YES International แจกทุน Mainichi Japanese Exchange Scholarship (MJES) รุ่นที่ 4 ประจำปี 2552 ศึกษาต่อ ณ ประเทศญี่ปุ่น จำนวน 10 ทุน

ทุนการศึกษา, แนะแนว, การศึกษาต่อ, ญี่ปุ่น, โรงเรียน, สอนญี่ปุ่น

Mainichi Academic Group ศูนย์แนะแนวการศึกษาต่อประเทศญี่ปุ่นและโรงเรียนสอนภาษาญี่ปุ่นไมนิจิ ร่วมมือกับ YES International ประเทศญี่ปุ่น ซึ่งเป็นองค์กรที่มีประสบการณ์ดำเนินเรื่องการแลก เปลี่ยนมากว่า 40 ปี ได้กำหนดจัดโครงการ ทุนนักเรียนแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรมระดับมัธยม ศึกษาตอนปลาย รุ่นที่ 4 Mainichi Japanese Exchange Scholarship (MJES) ประจำปีการศึกษา 2552 ทุนการศึกษาสำหรับนักเรียนแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย งานนี้จัดขึ้นเพื่อคัดเลือกนักเรียนระดับมัธยมศึกษา เข้าศึกษาต่อในโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย ณ ประเทศญี่ปุ่น เป็นเวลา 10 เดือน ทั่วประเทศญี่ปุ่น โดยคัดเลือกจากนักเรียนจำนวน 10 ท่าน ทั่วประเทศ ทุนการศึกษา MJES หรือชื่อเต็ม Mainichi Japanese Exchange Scholarship จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ด้านภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่น พร้อมสนับสนุนให้เยาวชนไทยได้มีประสบการณ์ชีวิตในโรงเรียนและสังคมญี่ปุ่น รวมทั้งโครงการนี้ยังเป็นการสร้างความรู้ความเข้าใจระหว่างไทยและญี่ปุ่นอันนำไปสู่ความสัมพันธ์อันดีในอนาคตอีกด้วย คุณสมบัติผู้สมัคร 1.เป็นบุคคลสัญชาต2.อายุระหว่าง 14 -17 ปี เป็นบุคคลที่เกิดระหว่างวันที่ 1 มิถุนายน 2534 31 ธันวาคม 2537 3.เป็นนักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 - 5 หรือเทียบเท่า และต้องกำลังศึกษาอยู่ในสถานศึกษาในประเทศไทย ที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง 4.ต้องเป็นผู้ที่ไม่เคยเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนไปต่างประเทศที่มีระยะเวลาเกิน 6 เดือน 5.มีผลการเรียนเกรดเฉลี่ย 2.30 ขึ้นไป 6.มีสุขภาพสมบูรณ์ แข็งแรง ไม่มีโรคประจำตัว 7. ความประพฤติดี มนุษยสัมพันธ์ดี มีความสนใจด้านภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่น 8.มีพื้นฐานความรู้ด้านภาษาญี่ปุ่น และมีเอกสารแสดงการเรียนภาษาญี่ปุ่นอย่างต่ำ 60 ชั่วโมง หรือมีหลักฐานที่แสดงได้ว่าสามารถเรียนครบ 60 ชั่วโมงก่อนวันเดินทาง

ทุนการศึกษา, แนะแนว, การศึกษาต่อ, ญี่ปุ่น, โรงเรียน, สอนญี่ปุ่น

ขั้นตอนการสมัครและการคัดเลือก 1.ขอรับใบสมัครได้ที่โรงเรียนสอนภาษาญี่ปุ่นไมนิจิทุกสาขา หรือดาว์นโหลดจากเว็บไซต์ www.study-in-japan.com 2.ส่งใบสมัครพร้อมหลักฐานภายในวันที่ 13 สิงหาคม 2551 ที่ไมนิจิ อะคาเดมิคกรุ๊ปทุกสาขา 3.ชำระเงินค่าสมัคร 200 บาท 4.สอบคัดเลือก วันเสาร์ที่ 23 สิงหาคม 2551 เวลา 09.30-12.00 น. ณ สนามสอบ จังหวัดเชียงใหม่, ชลบุรี, นครปฐม และ กรุงเทพ สถานที่สอบติดตามได้ที่เว็บไซต์ 5.ประกาศผลการสอบข้อเขียน วันพุธที่ 3 กันยายน 2551 ที่ www.study-in-japan.com 6.ปิสมัคร 13 สิงหาคม 2551 นี้ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : โรงเรียนสอนภาษาญี่ปุ่น ไมนิจิ และ Mainichi Academic Group ศูนย์แนะแนวการศึกษาต่อประเทศญี่ปุ่น ครบวงจร ชั้น 7 สยาม ทาวเวอร์ , ถนนพระราม 1 , เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 โทร. 02 658 0555 โทรสาร 02 255-5386 Website :: www.study-in-japan.com สำนักงานเชียงใหม่ Tel. 053 - 942 - 896 สำนักงานนครปฐม Tel. 034 - 271 - 515 - 9 สำนักงานศรีราชา ชลบุรี Tel. 038 - 314 - 158 9

ติดตามSanook! Campus

ติดตาม Sanook! Campus