ทุนการศึกษาโตชิบา นำสิ่งที่ดีสู่ชีวิต

ทุนการศึกษาโตชิบา นำสิ่งที่ดีสู่ชีวิต
ระเบียบการขอรับทุนการศึกษาโตชิบา นำสิ่งที่ดีสู่ชีวิต ครั้งที่ 20 ประจำปีการศึกษา 2551

โตชิบา, การศึกษา, การเรียน, ทุน, ทุนการศึกษา, เรียนฟรี,ขอทุน

1.หลักการและเหตุผล กลุ่มบริษัทโตชิบา ประเทศไทย ได้ตระหนักถึงความสำคัญด้านการศึกษาของเยาวชนในชาติ ซึ่งจะเป็นกำลัง ที่สำคัญยิ่งต่อการพัฒนาประเทศในอนาคต จึงมีนโยบายที่จะสนับสนุนการศึกษาของเยาวชนในด้านการมอบทุนการศึกษาแก่นักเรียน นักศึกษา ในระดับอาชีวศึกษาและมหาวิทยาลัยในสังกัดของรัฐ ซึ่งเป็นหนึ่งในโครงการกิจกรรมเพื่อสังคม ของกลุ่มบริษัทโตชิบา ประเทศไทย 2.วัตถุประสงค์ เพื่อสร้างโอกาสทางการศึกษาให้แก่นักเรียน นักศึกษา ในสถาบันของรัฐที่เรียนดี มีความขยัน หมั่นเพียร แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ให้ได้มีโอกาสศึกษาต่อไป อีกทั้งสามารถนำความรู้ไปปฏิบัติก่อให้เกิดประโยชน์แก่ตนเอง ครอบครัว และประเทศชาติ 3.คุณสมบัติของผู้ขอรับทุนการศึกษาโตชิบา นำสิ่งที่ดีสู่ชีวิต 3.1) นักเรียน นักศ ที่กำลังศึกษาในระดับอาชีวศึกษา และปริญญาตรี ในสังกัดของรัฐบาล 3.2) มีความประพฤติดี มีความขยันหมั่นเพียรในการศึกษา โดยมีอาจารย์ที่ปรึกษาเป็นผู้รับรอง 3.3) มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 3.00 ขึ้นไป 3.4) เป็นผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ 3.5) ไม่เป็นผู้ที่กำลังรับทุนจากที่อื่น 4.รายละเอียดเกี่ยวกับทุนการศึกษาโตชิบา นำสิ่งที่ดีสู่ชีวิต เป็นทุนการศึกษาไม่ต่อเนื่อง (สิ้นสุดลงในแต่ละปีการศึกษา) 4.1) ระดับอาชีวศึกษา (ปวช. ปวส.) จำนวน 30 ทุน ทุนละ 8,000 บาท 4.2) ระดับมหาวิทยาลัย (ปริญญาตรี) จำนวน 50 ทุน ทุนละ 10,000 บาท 5.หลักฐานการรับสมัคร 5.1) ติดรูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว หน้าตรง จำนวน 1 รูป ซึ่งถ่ายไว้ไม่เกิน 1 ปี 5.2) สำเนาใบแสดงผลการศึกษา 5.3) สำเนาบัตรประชาชน 5.4) สำเนาทะเบียนบ้าน 6.ขั้นตอนการขอรับทุน 6.1) ขอใบสมัครับทุนได้ที่สถานศึกษา และตัวแทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าโตชิบา หรือดาวน์ โหลดระเบียบการและใบสมัครฯ ได้ที่ w.toshiba.co.th 6.2) เขียนเหตุผลการสมัครขอรับทุน แนบพร้อมใบสมัคร 6.3) ส่งใบสมัครฯ กลับมาที่ ฝ่ายประชาสัมพันธ์ บริษัท โตชิบา ไทยแลนด์ จำกัด เลขที่ 201 ถ.วิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 ภายในวันที่ 20 กรกฎาคม 2551 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ ฝ่ายประชาสัมพันธ์ บริษัท โตชิบา ไทยแลนด์ จำกัด โทร. 02- 511 7999 ต่อ 7710 7712 โทรสาร 02-513-0305 www.toshiba.co.th

ติดตามSanook! Campus

ติดตาม Sanook! Campus