โครงการกรุงไทย ยุววาณิช ชิงทุนการศึกษากว่า 3 ล้านบาท

โครงการกรุงไทย ยุววาณิช ชิงทุนการศึกษากว่า 3 ล้านบาท
www.elearneasy.com

สนับสนุนเนื้อหา

ธนาคารกรุงไทยเดินหน้าสร้างทุนทางปัญญา เปิดรับสมัครนักเรียนและนักศึกษาเข้าร่วมประกวดเพื่อชิงทุนการศึกษารวมกว่า 5.4 ล้านบาท ในโครงการ กรุงไทย ยุววาณิช ปีที่ 7 โดยรับสมัครทางอินเตอร์เน็ตตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2551

ธนาคารกรุงไทย, ทุนทางปัญญา, การศึกษา, นักเรียน, นักศึกษา, ประกวด, ชิงทุน, กรุงไทย, ยุววาณิช, ทุนฟรี

นางสุมนา วงษ์กะพันธ์ รองกรรมการผู้จัดการ ผู้บริหารสายงาน สายงานทรัพยากรบุคคลและองค์กร บมจ.ธนาคารกรุงไทย เปิดเผยว่า ธนาคารได้ดำเนินโครงการที่มุ่งส่งเสริมการสร้างทุนทางปัญญาให้กับสังคมมาอย่างต่อเนื่อง ผ่านโครงการต่างๆใน 4 มิติ คือ การศึกษา ศิลปวัฒนธรรม สังคมและสิ่งแวดล้อม ตลอดจนกีฬา สำหรับโครงการที่มุ่งสร้างทุนทางปัญญาให้กับเยาวชนนั้น ได้แก่ โครงการ กรุงไทย ยุวว ที่ส่งเสริมนักเรียนให้เป็นผู้ประกอบการ และ โครงการ "กรุงไทย ต้นกล้าสีขาว ที่สนับสนุนนักศึกษาได้เรียนรู้การดำเนินธุรกิจอย่างมีจริยธรรม ภายใต้หลักเศรษฐกิจพอเพียง ขณะนี้ธนาคารกำลังเปิดรับสมัครนักเรียนและนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ โดยเริ่มตั้งแต่วันที่ 15 มิถุนายน ถึง 31 กรกฎาคม 2551 โครงการ กรุงไทย ยุววาณิช ธนาคารได้ดำเนินการอย่างต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี 2545 โดยมุ่งบ่มเพาะความคิดการเป็นผู้ประกอบการให้กับนักเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายทั้งสายสามัญและระดับประกาศนียบัตร วิชาชีพ (ปวช.) ผ่านการเรียนรู้จากการทำแผนธุรกิจและลงมือปฏิบัติจริง เป็นระยะเวลา 4 เดือน นอกจากนี้ธนาคารยังได้ลงพื้นที่เพื่อถ่ายทอดการทำแผนธุรกิจตลอดจนเป็นที่ปรึกษา โดยนักเรียน 100 ทีมที่ผ่านเข้ารอบแรก จะได้รับทุนการศึกษา 20,000 บาท ส่วนทีมชนะเลิศจะได้รับเงินรางวัลรวม 310,000 บาท รองชนะเลิศ 2 รางวัลๆละ 235,000 บาท และรางวัลชมเชย 7 รางวัลๆละ 160,000 บาท รวมเงินรางวัลทั้งสิ้น 3,900,000 บาท สนใจดูรายละเอียดและสมัครเข้าร่วมโครงการได้ทาง www.youngenterprise.ktb.co.th หรือทางโทรสารที่ 0-2215-0333 0-2216-8979, 0-2612-4199

ติดตามSanook! Campus

ติดตาม Sanook! Campus