ทุนแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมระดับม.ปลายที่ญี่ปุ่น

ทุนแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมระดับม.ปลายที่ญี่ปุ่น
Mainichi ร่วมกับ YES International แจกทุน Mainichi Japanese Exchange Scholarship (MJES) รุ่นที่ 4 ประจำปี 2552 ศึกษาต่อ ณ ประเทศญี่ปุ่น จำนวน 10 ทุน

เรียนต่อ, เรียนต่อต่างประเทศ, ทุนฟรี, เรียนฟรี, เรียนที่ญี่ปุ่น, การเรียน, การศึกษา

Mainichi Academic Group ศูนย์แนะแนวการศึกษาต่อประเทศญี่ปุ่นและโรงเรียนสอนภาษาญี่ปุ่นไมนิจิ ร่วมมือกับ YES International ประเทศญี่ปุ่น ซึ่งเป็นองค์กรที่มีประสบการณ์ดำการเนินเรื่องการแลก เปลี่ยนมากว่า 40 ปี ได้กำหนดจัดโครงการ ทุนนักเรียนแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรมระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย รุ่นที่ 4 Mainichi Japanese Exchange Scholarship (MJES) ประจำปีการศึกษา 2552 ทุนการศึกษาสำหรับนักเรียนแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย งานนี้จัดขึ้นเพื่อคัดเลือกนักเรียนระดับมัธยมศึกษาเข้าศึกษาต่อในโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย ณ ประเทศญี่ปุ่น เป็นเวลา 10 เดือน ทั่วประเทศญี่ปุ่น โดยคัดเลือกจากนักเรียนจำนวน 10 ท่านทั่วประเทศ ทุนการศึกษา MJES หรือชื่อเต็ม Mainichi Japanese Exchange Scholarship จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ด้านภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่น พร้อมสนับสนุนให้เยาวชนไทยได้มีประสบการณ์ชีวิตในโรงเรียนและสังคมญี่ปุ่น รวมทั้งโครงการนี้ยังเป็นการสร้างความรู้ความเข้าใจระหว่างไทยและญี่ปุ่น อันนำไปสู่ความสัมพันธ์อันดีในอนาคตอีกด้วย คุณสมบัติผู้สมัคร 1.เป็นบุคคลสัญชาติไ 2.อายุระหว่าง 14 -17 ปี เป็นบุคคลที่เกิดระหว่างวันที่ 1 มิถุนายน 253431 ธันวาคม 2537 3.เป็นนักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3-5 หรือเทียบเท่า และต้องกำลังศึกษาอยู่ในสถานศึกษาในประเทศไทย ที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง 4.ต้องเป็นผู้ที่ไม่เคยเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนไปต่างประเทศที่มีระยะเวลาเกิน 6 เดือน 5.มีผลการเรียนเกรดเฉลี่ย 2.30 ขึ้นไป 6.มีสุขภาพสมบูรณ์ แข็งแรง ไม่มีโรคประจำตัว 7. มีความประพฤติดี มนุษยสัมพันธ์ดี มีความสนใจด้านภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่น มีพื้นฐานความรู้ด้านภาษาญี่ปุ่น และมีเอกสารแสดงการเรียนภาษาญี่ปุ่นอย่างต่ำ 60 ชั่วโมง หรือมีหลักฐานที่แสดงได้ว่าสามารถเรียนครบ 60 ชั่วโมงก่อนวันเดินทาง ขั้นตอนการสมัครและการคัดเลือก ขอรับใบสมัครได้ที่โรงเรียนสอนภาษาญี่ปุ่นไมนิจิทุกสาขา หรือดาวน์โหลดจากเว็บไซต์ www.study-in-japan.com ส่งใบสมัครพร้อมหลักฐานภายในวันที่ 13 สิงหาคม 2551 ที่ไมนิจิ อะคาเดมิคกรุ๊ป ทุกสาขาชำระเงินค่าสมัคร 200 บาท -สอบคัดเลือก วันเสาร์ที่ 23 สิงหาคม 2551 เวลา 09.30-12.00 น. ณ สนามสอบ จังหวัดเชียงใหม่ ชลบุรี นครปฐม และกรุงเทพฯ สถานที่สอบติดตามได้ที่เว็บไซต์ -ประกาศผลการสอบข้อเขียน วันพุธที่ 3 กันยายน 2551 ที่ www.study-in-jap.com -ปิดรับสมัคร 13 สิงหาคม 2551 นี้ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โรงเรียนสอนภาษาญี่ปุ่น ไมนิจิ และ Mainichi Academic Group ศูนย์แนะแนวการศึกษาต่อประเทศญี่ปุ่นครบวงจร ชั้น 7 สยามทาวเวอร์ ถนนพระราม 1 เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 โทร.0-26580555 โทรสาร 0-2255-5386 Website : www.study-in-japan.com -สำนักงานเชียงใหม่ โทร.0-5394-2896 -สำนักงานนครปฐม โทร.0-3427-1515-9 -สำนักงานศรีราชา ชลบุรี โทร.0-3831-41589

ติดตามSanook! Campus

ติดตาม Sanook! Campus