ทุนการศึกษา มัธยมเก่งวิทย์

ทุนการศึกษา มัธยมเก่งวิทย์
สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเปิดรับสมัครนักเรียนที่กำลังเรียนอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ในปีการศึกษา 2551 เพื่อสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนทุนโครงการพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (โครงการ พสวท.) ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ประจำปีการศึกษา 2552 จำนวน 60 คน

ทุน, ทุนการศึกษา, แจกทุน, เรียนฟรี, หาทุน, การเรียน, การศึกษา, มัธยม, เก่งวิทย์

คุณสมบัติของผู้สมัคร 1. กำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2551 2. มีผลการเรียนดังนี้ 2.1 ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมรวมทุกวิชาในชั้น ม.1 และ ม.2 ไม่ต่ำกว่า 3.00 2.2 ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมรายวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐานในชั้น ม.1 และ ม.2 ไม่ต่ำกว่า 3.00 2.3 ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมรายวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐานในชั้น ม.1 และ ม.2 ไม่ต่ำกว่า 3.00 3. ในกรณีที่ผู้สมัครขาดคุณสมบัติตามข้อ 2.1 ต้องได้รับรางวัลจากการประกวด หรือแข่งขันตามข้อใด ข้อหนึ่งดังต่อไปนี้ 3.1 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ระดับประเทศ 3.2 การสอบแข่งขันปัญหาทางวิทยาศาสตร์ระดับประเทศ 3.3 การแข่งขันคณิตศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ของสมาคมคณิตศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ 3.4 เป็นนักเรียนโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ของ สสวท. 4. มีสัญชาติไทย 5. ไม่เป็นโรคติดต่อหรือโรคร้ายแรงซึ่งเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา หลักฐานการสมัคร 1. รูปถ่ายชุดนักเรียนหน้าตรงไม่สวมหมวกขนาด 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป 2. ค่าธรรมเนียมการสมัครสอบคนละ 100 บาท 3. สำเนาใบแสดงผลการเรียนในชั้น ม.1 และ ม.2 4. สำเนาหลักฐานการได้รับรางวัลตามคุณสมบัติของผู้สมัครในข้อ 3 ระยะเวลารับสมัคร เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 - 31 สิงหาคม 2551 ติดต่อสอบถามข้อมูลและขอรับใบสมัครได้ที่ 1. โรงเรียนที่ผู้สมัครกำลังศึกษาอยู่ 2. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ของแต่ละจังหวัดที่ผู้สมัครสอบศึกษาอยู่ 3. สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) โทรศัพท์ 0 2392 4021 ต่อ 2310 ถึง 2314 หรือ www.ipst.ac.th/dpst

ติดตามSanook! Campus

ติดตาม Sanook! Campus