สกอ.มอบทุนเรียนดีมนุษยศาสตร์-สังคมศาสตร์

สกอ.มอบทุนเรียนดีมนุษยศาสตร์-สังคมศาสตร์
www.elearneasy.com

สนับสนุนเนื้อหา

สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีทรงเจริญพระชนมายุครบ 50 พรรษา จึงได้กำหนดรับสมัครองค์กร สถาบันการศึกษา หน่วยงานต่างเข้าร่วมโครงการพัฒนากำลังคนด้วยมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์เพื่อให้ทุนแก่นักเรียน นักศึกษาที่มีผลการเรียนดีประสงค์จะประกอบอาชีพด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ในประเทศไทย โดยให้หน่วยงานองค์กร สถาบันการศึกษาส่งแผนงานต่าง ๆ มาที่สกอ. ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2551

ทุน, ทุนการศึกษา, ทุนเรียนดี, การเรียน, มนุษยศาสตร์, สังคมศาสตร์, สกอ.

ประเภทและจำนวนทุน ทุนระดับปริญญาตรี ทั้งในและต่างประเทศจำนวน 5 รุ่น รวมตลอดโครงการ 245 ทุน ผู้ได้รับทุนในประเทศที่มีผลการเรียนดีจะได้รับการพิจารณษให้ไปฝึกอบรม/ศึกษาบางรายวิชา (ประมาณ 4-6 เดือน) จำนวน 28 ทุน ทุนระดับปริญญาโท-เอกทั้งในประเทศและต่างประเทศจำนวน 5 รุ่น รวมตลอดโครงการ 915 ทุน ส่วนผู้รับทุนในประเทศที่มีผลการเรียนดีจะได้รับการพิจารณาให้ไปฝึกอบรม/ศึกษาบางรายวิชา ปริญญาโทประมาณ 4-6 เดือน และระดับปริญญาเอกประมาณ 1 ปี จำนวน 65 ทุน ทุนพัฒนาศักยภาพในการทำงานวิจัยของนิสิต นักศึกษาระดับปริญญาโท-เอก จำนวน 5 รุ่น รวมตลอดโครงการ 230 ทุน คุณสมบัติผู้สมัครทุนระดับปริญญาตรี -ทุนการศึกษาในประเทศ/ต่างประเทศ 1.มีสัญชาติไทย และมีบัตรประจำตัวประชาชนไทย 2.เป็นผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในปีที่เปิดรับสมัครหรือกำลังศึกษาในระดับปริญญาตรีชั้นปีที่ 1 3.มีผลการเรียนดี ได้คะแนนเฉลี่ยสะสมทุกวิชาในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 รวมกันไม่ต่ำกว่า 3.00 และได้รับคะแนนเฉลี่ยวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ไม่ต่ำกว่า 3.25 4.มีความสนใจด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และประสงค์ที่จะเป็นอาจารย์ นักวิชาการ และนักวิจัย ในสาขาวิชาที่ประเทศขาดแคลน คุณสมบัติผู้สมัครทุนระดับปริญญาโท-เอก -ทุนการศึกษาต่างประเทศระดับปริญญาโท 1.มีสัญชาติไทย และมีบัตรประจำตัวประชาชนไทย 2.เป็นผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรีชั้นปีที่ 4 (ภาคต้นของปีที่ 4) ต้องได้เกรดเฉลี่ยสะสม (GPAX) ชั้นปีที่ 1-3 รวมกันไม่ต่ำกว่า 3.25 หรือ 3.ผู้ที่สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี จะต้องได้เกรดเฉลี่ยสะสม (GPAX) ไม่ต่ำกว่า 3.25 4.มีคะแนนภาษาอังกฤษ TOEFL อย่างน้อย 550 หรือสอบผ่านภาษาต่างประเทศตามเกณฑ์ที่สถาบันนั้น ๆ กำหนด 5.ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาในระดับปริญญาโทในสาขาวิชา และในสถาบันการที่โครงการฯให้ความเห็นชอบ 6.เมื่อผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาโท จะต้องพร้อมเข้าศึกษาในปีการศึกษาที่เปิดรับนั้นในทันที โดยไม่มีสิทธิ์ขอลาพักการศึกษา เว้นแต่มีเหตุอันควร -ทุนการศึกษาระดับปริญญาเอก 1.มีสัญชาติไทย และมีบัตรประจำตัวประชาชนไทย 2.เป็นผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับปริญญาโทภาคสุดท้าย หรือสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท ต้องได้เกรดเฉลี่ยสะสม (GPAX) ทุนวิชา รวมกันไม่ต่ำกว่า 3.50 3..มีคะแนนภาษาอังกฤษ TOEFL อย่างน้อย 550 หรือสอบผ่านภาษาต่างประเทศตามเกณฑ์ที่สถาบันนั้น ๆ กำหนด 4.ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาในระดับปริญญาเอกในสาขาวิชา และในสถาบันการที่โครงการฯให้ความเห็นชอบ 5.เมื่อผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก จะต้องพร้อมเข้าศึกษาในปีการศึกษาที่เปิดรับนั้นในทันทีโดยไม่มีสิทธิ์ขอลาพักการศึกษา เว้นแต่มีเหตุอันควร สนใจขอทราบรายละเอียดเพิ่มเติม ติดต่อกลุ่มวางแผนและพัฒนากำลังคน สำนักนโยบายและแผนการอุดมศึกษา โทรศัพท์ 0-2610-5357-9 ที่มา "การศึกษาวันนี้" ผู้เขียน : จุฬาภรณ์

ติดตามSanook! Campus

ติดตาม Sanook! Campus