ทุนมูลนิธิทรงบุลสุข 1 ล้านบาท ประกวดโครงการคนรุ่นใหม่หัวใจสีเขียว

ทุนมูลนิธิทรงบุลสุข 1 ล้านบาท ประกวดโครงการคนรุ่นใหม่หัวใจสีเขียว
www.elearneasy.com

สนับสนุนเนื้อหา

บริษัท เสริมสุข จำกัด (มหาชน) มูลนิธิ ทรง บุลสุขร่วมกับกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เปิดรับสมัครโครงการเพื่อคัดเลือกเยาวชนที่มีความสามารถทั่วประเทศแสดงพลังคนรุ่นใหม่ ชิงทุนการศึกษา 1 ล้านบาทของมูลนิธิ ทรง บุลสุข ครั้งที่ 16 ?โครงการคนรุ่นใหม่หัวใจสีเขียว? 1 ใน 5 หัวข้อเพื่อโรงเรียนและชุมชนของตนเอง ผู้สมัครต้องกำลังศึกษาอยู่ระดับชั้น ม.1-6 และระดับปวช. และไม่เคยได้รับรางวัลใดมาก่อน สร้างสรรค์กิจกรรมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมพร้อมนำเสนอโครงงาน ในรูปแบบของไฟล์พรีเซนเตชั่น หรือวิดีโอคลิปความยาวไม่เกิน 10 นาที รับสมัครโครงการตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 14 พฤศจิกายน 2551

ทุน, ทุนการศึกษา, การเรียน, เรียนฟรี, มูลนิธิ, ประกวด, โครงการ, คนรุ่นใหม่, หัวใจสีเขียว

นายฐิติวุฒิ์ บุลสุข ผู้จัดการทั่วไป โรงงานปทุมธานี บริษัท เสริมสุข จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า ตลอดระยะเวลา 55 ปี ของเสริมสุข ได้ให้ความสำคัญกับการจัดการสิ่งแวดล้อมภายในองค์กรอย่างต่อเนื่อง โดยใช้กลยุทธ์ Serm Suk Green Dimensions ด้วย 5 มิติการจัดการ ประกอบก้วย น้ำ บรรจุภัณฑ์ พลังงาน สภาพแวดล้อมในโรงงาน และคน จนเกิดผลเป็นรูปธรรมและยั่งยืน เห็นได้จากการที่โรงงานเสริมสุข ปทุมธานี ได้รับรางวัลอนุรักษ์แม่น้ำเจ้าพระยาดีเด่น ในโครงการรักแม่ รักษ์แม่น้ำ จากกระทรวงอุตสาหกรรม โครงการตามพระราชเสาวนีย์เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ในการอนุรักษ์และฟื้นฟูลำน้ำเจ้าพระยาเมื่อกลางปีที่ผ่านมา จากความสำเร็จดังกล่าว เสริมสุขได้ขยายผลสู่ภายนอกด้วยการกระตุ้นให้เยาวชนตระหนักถึงปัญหาและร่วมกันรักษาสิ่งแวดล้อมรอบตัว ผ่านการมอบทุนการศึกษาของมูลนิธิ ทรง บุลสุข ที่จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี โดยปีนี้นับเป็นปีที่ 16 ของการดำเนินการเพื่อให้เยาวชนไทยทั่วประเทศ แสดงออกซึ่งความคิดสร้างสรรค์ในรูปแบบโครงงานเชิงอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมทั้ง 5 ด้าน ได้แก่ แม่น้ำ พลังงาน ป่า ขยะ และอากาศ ซึ่งเป็นเรื่องใกล้ตัวให้กับโรงเรียนและชุมชนที่ตนเองอาศัย ประเภทของการสมัคร -เยาวชนทั่วไปสมัครเป็นประเภททีม ทีมละ 4 คน -บุตรพนักงาน บริษัท เสริมสุข จำกัด (มหาชน) สมัครเป็นประเภทบุคคล คุณสมบัติของผู้สมัคร 1.กำลังศึกษาอยู่ในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพขั้นต้น (ปวช.) ในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการทั่วประเทศ 2. มีอายุไม่เกิน 25 ปี 3.มีผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ดี โดยปีการศึกษา 2550 ได้รับคะแนนเฉลี่ย 2.5 ขึ้นไป การกรอกข้อมูลในใบสมัคร 1.ผู้สมัครต้องกรอกข้อมูลในใบสมัครที่ดาวน์โหลดจาก เว็ปไซต์ให้ครบถ้วน กรณีสมัครประเภททีมต้องส่งใบสมัครครบทั้ง 4 คน (1 คนต่อ 1 ใบสมัคร) 2.ข้อมูลในส่วนที่ 2-4 ผู้สมัครเป็นผู้กรอกเอง ส่วนที่ 5 อาจารย์ที่ปรึกษา/อาจารย์ฝ่ายกิจกรรมเป็นผู้กรอก และส่วนที่ 6 หัวหน้าสถานศึกษาเป็นผู้กรอก วิธีการนำเสนอโครงการ ?คนรุ่นใหม่หัวใจสีเขียว? 1.นำเสนอโครงงานเชิงอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมภายใต้แนวคิด ?คนรุ่นใหม่หัวใจสีเขียว? โดยเป็นโครงงานใหม่หรือพัฒนาจากโครงการเดิม และยังไม่เคยได้รับรางวัลของสถาบัน องค์กร หรือหน่วยงานราชการใดมาก่อน เพื่อให้เกิดผลอย่างยั่งยืน สามารถปฏิบัติได้จริง เป็นรูปธรรมในโรงเรียน หรือชุมชนที่ตนเองอาศัยอยู่ โดยเลือกทำโครงงาน 1 หัวข้อ ซึ่งมีให้เลือกดังต่อไปนี้ 1.1แม่น้ำ - การอนุรักษ์ดูแลแม่น้ำ ลำคลอง แหล่งต้นน้ำ และแหล่งน้ำอื่นๆ 1.2ป่า - การปลูกป่า ปลูกต้นไม้ การดูแลความอุดมสมบูรณ์ของป่าในชุมชนที่อาศัยและโรงเรียน ฯลฯ 1.3อากาศ - การลดปริมาณมลพิษในอากาศ ฯลฯ 1.4ขยะ - การรณรงค์ลดปริมาณขยะ การจัดการขยะ ฯลฯ 1.5พลังงาน - การณรงค์ประหยัดพลังงาน พลังงานทางเลือก ฯลฯ 2.ส่งโครงงานได้ในรูปแบบของวิดีโอคลิปความยาวไม่เกิน 10 นาที หรือไฟล์พรีเซนเตชั่นนำเสนอโครงงานลงในแผ่น CD หรือ DVD เท่านั้น โดยต้องประกอบด้วยรายละเอียดทั้ง 8 ข้ออย่างสมบูรณ์ครบถ้วน 2.1ชื่อโครงการ 2.2ตำแหน่งและบทบาทหน้าที่รับผิดชอบในโครงการ 2.3หลักการและเหตุผล 2.4พื้นที่ดำเนินงาน/สถานที่ตั้งโครงการ 2.5ระยะเวลาการดำเนินงาน 2.6ขั้นตอนและรูปแบบการดำเนินงาน แนวทางปฏิบัติ 2.7งบประมาณ (โปรดแจ้งรายละเอียดค่าใช้จ่าย) 2.8ประโยชน์ที่สังคมหรือชุมชนจะได้รับ การส่งใบสมัครและผลงาน -เยาวชนทั่วไป ส่งใบสมัครและผลงานที่ มูลนิธิ ทรง บุลสุข ตู้ปณ 151 ปณจ. ลาดพร้าว กรุงเทพฯ 10310 โทร. 0-2274-0671-6 ต่อ 129 และ 130 ได้ตั้งแต่วันที่ 1 ก.ย.-14 พ.ย. 2551 -บุตรพนักงาน บริษัท เสริมสุข จำกัด (มหาชน) ส่งใบสมัครและผลงานที่ ฝ่ายบุคคล บริษัท เสริมสุข จำกัด (มหาชน) อาคารเมืองไทย-ภัทร คอมเพล็กซ์ อาคาร 1 ชั้น 27 เลขที่ 252/35-36 ถนนรัชดาภิเษก ห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310 โทร. 0-2693-2255-65 ต่อ 820 และ 821 ได้ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 14 พฤศจิกายน 2551 เกณฑ์การพิจารณาตัดสิน -ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นข้อยุติโดยเด็ดขาด -ผลการตัดสินจะแจ้งให้เยาวชนที่ได้รับรางวัลโดยตรง หรือแจ้งไปยังสถานศึกษาของเยาวชน รางวัลทุนการศึกษา รวม 1,000,000 บาท โดยแบ่งเป็นดังนี้ 1.ประเภททีม-เยาวชนทั่วไป ทุนละ 20,000 บาท จำนวน 40 ทุน (หรือคนละ 5,000 บาท จำนวน 160 ทุน) เป็นเงิน 800,000 บาท 2.ประเภทบุคคล-สำหรับบุตรพนักงาน บริษัท เสริมสุข จำกัด (มหาชน) ทุนละ 8,000 บาท จำนวน 25 ทุน เป็นเงิน 200,000 บาท -การประกาศผลภายในเดือนพฤศจิกายน 2551 ทางเว็บไซต์ www.sermsukplc.com -พิธีมอบรางวัลทุนการศึกษา (จะแจ้งกำหนดการให้ผู้ได้รับทุนทราบต่อไป) ส่งใบสมัครและผลงาน CD หรือ DVD ที่ มูลนิธิ ทรง บุลสุข ตู้ ปณ. 151 ปณจ. ลาดพร้าว กรุงเทพฯ 10310สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม 0-2274-0671-6 ต่อ 129 และ 130 ประเภทบุตรพนักงาน บริษัท เสริมสุข จำกัด (มหาชน) - ฝ่ายทรัพยากรบุคคล บริษัท เสริมสุข จำกัด (มหาชน) อาคารเมืองไทย-ภัทร คอมเพล็กซ์ อาคาร 1 ชั้น 27เลขที่ 252/35-36 ถนนรัชดาภิเษก ห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทรศัพท์ 0-2693-2255-65 ต่อ 820 และ 821 เว็ปไซต์ www.sermsukplc.com ที่มา "การศึกษาวันนี้" ผู้เขียน : จุฬาภรณ์

ติดตามSanook! Campus

ติดตาม Sanook! Campus