ม.ขอนแก่นคัดเรียนวิศวะ

ม.ขอนแก่นคัดเรียนวิศวะ
www.elearneasy.com

สนับสนุนเนื้อหา

มหาวิทยาลัยขอนแก่นเปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต โครงการพิเศษ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2552 กำหนดการรับสมัครระดับ ปวส. หรือเทียบเท่า วันที่ 2 กุมภาพันธ์ ถึงวันที่ 13 มีนาคม 2552 ระดับ ม.6/ปวช.รับสมัครวันที่ 1 เมษายน ถึงวันที่ 12 พฤษภาคม 2552

ม.ขอนแก่นคัดเรียนวิศวะ

คุณสมบัติทั่วไป 1.ไม่มีโรคติดต่อร้ายแรงหรือโรคที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา โดยมีใบรับรองแพทย์ซึ่งแพทย์ผู้ลงนามต้องเป็นแพทย์แผนปัจจุบันชั้นหนึ่ง ที่มีใบประกอบโรคศิลป์ 2.ไม่เคยต้องโทษในคดีอาญา เว้นแต่มีความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 3.ไม่เคยต้องพ้นสภาพจากการเป็นนักศึกษาสถาบันอุดมศึกษาใดๆเพราะความผิดทางวินัย 4.เป็นผู้มีความประพฤติดี คุณสมบัติเฉพาะ สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา -เป็นผู้สำเร็จการศึกษาในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาช่างโยธา ช่างก่อสร้าง ช่างสำรวจ ช่างเขียนแบบ หรือเทียบเท่า เช่น วิทยาลัยการชลประทาน หรือเป็นผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ในภาคการศึกษาสุดท้ายของหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงดังกล่าว หรือ -เป็นผู้สำเร็จการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6 หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า หรือ -เป็นผู้กำลังศึกษาในภาคการศึกษาสุดท้ายของหลักสูตรระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเป็นผู้กำลังศึกษาในภาคการศึกษาสุดท้ายของหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า -เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาไฟฟ้ากำลัง ไฟฟ้าสื่อสาร ไฟฟ้าอิเลคทรอนิคส์ คอมพิวเตอร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้องทางไฟฟ้าหรือเป็นผู้กำลังศึกษาอยู่ในภาคการศึกษาสุดท้ายของหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงดังกล่าว หรือ -เป็นผู้ที่ผ่านการศึกษาในหลักสูตรระดับปริญญาตรีทางด้านวิศวกรรมศาสตร์และได้สอบผ่านรายวิชาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 33 หน่วยกิต ดังนี้ 1.วิชาทางมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 6 หน่วยกิต 2.วิชาทางคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ หรือวิศวกรรมศาสตร์ 21 หน่วยกิต 3.วิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล -เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาช่างเครื่องกล วิศวกรรมเขียนแบบและออกแบบการผลิต ช่างกลโรงงาน ช่างยนต์ และสาขาอื่นๆ ที่เทียบเท่ากับสาขาดังกล่าว หรือเป็นผู้กำลังศึกษาอยู่ในภาคการศึกษาสุดท้ายของหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงดังกล่าว หรือ -เป็นผู้สำเร็จการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6 หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า หรือ -เป็นผู้กำลังศึกษาในภาคการศึกษาสุดท้ายของหลักสูตรระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือ เป็นผู้กำลังศึกษาในภาคการศึกษาสุดท้ายของหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี -เป็นผู้สำเร็จการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6 หรือเป็นผู้สำเร็จการศึกษา ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช) หรือเทียบเท่า หรือ -เป็นผู้กำลังศึกษาในภาคการศึกษาสุดท้ายของหลักสูตรระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือ เป็นผู้กำลังศึกษาในภาคการศึกษาสุดท้ายของหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า เอกสารประกอบการสมัคร 1.ใบสมัครตามแบบพิมพ์ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ซึ่งกรอกรายละเอียดอย่างครบถ้วน 2.บัตรเลขที่นั่งสอบ ในกรณีที่สมัครทางไปรษณีย์ต้องจ่าหน้าซองจดหมายให้ชัดเจนถึงตัวท่านเองส่งมาด้วย 3.รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่วตาดำขนาด 3 x 4 ซม. ถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน จำนวน 5 รูป พร้อมเขียนชื่อ-นามสกุลที่ด้านหลังทุกรูปทุกแผ่น เพื่อติดลงบนใบสมัครและบัตรที่นั่งสอบ 4.สำเนาประกาศนียบัตรหรือใบแสดงผลการศึกษา (Transcript) ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือใบแสดงผลการศึกษาในระดับปริญญาตรี 1 ชุด (สำหรับผู้ใช้วุฒิการศึกษา ปวส.) หรือ 5.สำเนาประกาศนียบัตรชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือใบแสดงผลการศึกษาถึงภาคการศึกษาสุดท้ายอย่างละ 1 ฉบับ หรือหนังสือรับรองการเป็นนักศึกษาในภาคการศึกษาสุดท้ายของหลักสูตร (สำหรับผู้ใช้วุฒิการศึกษาระดับ ม. 6 หรือ ปวช.) 6.สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ฉบับ และบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรข้าราชการถ่าย เอกสารด้านหน้าและด้านหลังให้อยู่ในแผ่นเดียวกัน 1 ฉบับ พร้อมทั้งลงชื่อรับรองสำเนาทุกฉบับ ในกรณีที่ชื่อหรือนามสกุล ในหลักฐานประกอบเอกสารไม่ตรงกันให้นำหลักฐานอื่นที่จำเป็นมาแสดงด้วย เช่น สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ หรือสำเนาใบเปลี่ยนนามสกุล หรือสำเนาใบทะเบียนสมรส เป็นต้น การรับสมัคร -สมัครด้วยตนเอง ผู้สมัครจะต้องยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานต่างๆ ที่ครบถ้วนและถูกต้องตามที่ระบุไว้ในรายละเอียดเอกสารในการสมัคร และค่าสมัคร 500 บาท ที่ศูนย์บริการนักศึกษาแบบเบ็ดเสร็จ งานบริการการศึกษา ชั้น 7 ตึกเพียรวิจิตร คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น -สมัครทาง Internet ผู้สมัครสามารถสมัครได้ที่ http://esoss.en.kku.ac.th/ โดยผู้สมัครต้องชำระเงินค่าสมัครจำนวน 500 บาท (ห้าร้อยบาทถ้วน) ผ่านธนาคารไทยพาณิชย์ทุกสาขาทั่วประเทศ หรือธนาคารกรุงศรีอยุธยาทุกสาขาทั่วประเทศ โดยดูรายละเอียดการรับสมัครตามที่อยู่ทาง Internet ที่มา "การศึกษาวันนี้" ผู้เขียน : จุฬาภรณ์

ติดตามSanook! Campus

ติดตาม Sanook! Campus